Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 238kWORD 76k
Maanantai 5. helmikuuta 2018 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Muistosanat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Puhemiehen ilmoitus
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Valtakirjojen tarkastus
 8.Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta ja 106 artiklan 4 kohdan d alakohta)
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 15.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 16.Vastaanotetut asiakirjat
 17.Käsittelyjärjestys
 18.Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016 (keskustelu)
 19.Monikansallisten yritysten harjoittama tieteellisen tutkimuksen manipulointi ja Saksan autoteollisuuden apinoilla ja ihmisillä tekemät päästötestit (keskustelu)
 20.Maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjuminen ***I (keskustelu)
 21.Päätös oikeudenmukaista verotusta koskevista toisesta ja kolmannesta paketista (keskustelu)
 22.Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ***I (keskustelu)
 23.Puhtaan energian innovoinnin nopeuttaminen (keskustelu)
 24.Delegoidun säädöksen vastustaminen: Sri Lankan, Trinidad ja Tobagon sekä Tunisian lisääminen suuririskisten kolmansien maiden luetteloon (keskustelu)
 25.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 18. tammikuuta 2018 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.04.


3. Muistosanat

Puhemies piti parlamentin puolesta puheen Edouard Ferrandin muistoksi.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.

°
° ° °

Cécile Kashetu Kyenge käytti puheenvuoron Italiassa tapahtuneesta ampumavälikohtauksesta, jonka motiivina oli rotuviha (puhemies totesi yhtyvänsä Cécile Kashetu Kyengen sanoihin ja tuomitsi jyrkästi kyseisen hyökkäyksen).


4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


5. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies antoi seuraavan ilmoituksen:

"Sain 11. tammikuuta 2018 PPE-, S&D-, ALDE- ja Verts/ALE-ryhmien puheenjohtajilta kirjeen, joka koski varapuhemies Czarneckin käyttäytymistä ja jossa pyydettiin soveltamaan työjärjestyksen 21 artiklassa määrättyä menettelyä Czarneckin esittämien, toista Euroopan parlamentin jäsentä koskevien lausuntojen johdosta.

Asiasta keskusteltiin kahdessa peräkkäisessä puheenjohtajakokouksen kokouksessa 18. tammikuuta 2018 ja 1. helmikuuta 2018.

Sain 18. tammikuuta 2018 varapuhemies Czarneckilta kirjeen, jossa tämä käsitteli edellä mainitussa kirjeessä esitettyjä huolenaiheita. Tämän jälkeen kuulin häntä asiasta 23. tammikuuta 2018.

Otettuaan huomioon varapuhemies Czarneckin kannan puheenjohtajakokous päätti 1. helmikuuta 2018 annettujen äänten kolmen viidesosan enemmistöllä siten, että edustettuna on vähintään kolme poliittista ryhmää, ehdottaa parlamentille varapuhemies Czarneckin toimikauden päättämistä työjärjestyksen 21 artiklan nojalla, sillä se katsoi tämän syyllistyneen vakavaan väärinkäytökseen.

Parlamentti tekee kyseisestä ehdotuksesta päätöksen keskiviikkona 7. helmikuuta 2018 kahdella kolmasosalla annetuista äänistä ja parlamentin jäsenten enemmistöllä."

Puheenvuorot: Jadwiga Wiśniewska sovelletusta menettelystä (puhemies täsmensi asiaa), Manfred Weber (puhemies täsmensi asiaa), Udo Bullmann, Philippe Lamberts ja Eleonora Forenza (puhemies täsmensi asiaa).


6. Parlamentin kokoonpano

Parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen 2. helmikuuta 2018 Edouard Ferrandin kuoleman johdosta ja antaa asiasta tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.

°
° ° °

Tatjana Ždanoka on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 5. maaliskuuta 2018 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti parlamentti totesi edustajantoimen vapautuvan kyseisestä päivämäärästä alkaen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle.

°
° ° °

Viorica Dăncilă on nimitetty Romanian pääministeriksi 29. tammikuuta 2018 alkaen.

Jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti parlamentti merkitsi tämän nimityksen tiedoksi ja totesi hänen edustajantoimensa vapautuneen 29. tammikuuta 2018.

Toimivaltaiset Romanian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Gabriela Zoană on nimitetty parlamentin jäseneksi Viorica Dăncilăn tilalle 30. tammikuuta 2018 alkaen.

Parlamentti merkitsi tiedoksi hänen valintansa.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Gabriela Zoană osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


7. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi seuraavien jäsenten valtakirjat: Ivari Padar 6. marraskuuta 2017 alkaen, Jörg Meuthen 8. marraskuuta 2017 alkaen, Lukas Mandl 30. marraskuuta 2017 alkaen ja Michael Detjen 1. tammikuuta 2018 alkaen.


8. Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Victor Boştinaru on pyytänyt parlamentin puhemiestä puolustamaan erioikeuksiaan ja vapauksiaan Bukarestin hovioikeuden käsiteltävänä olevaan asiaan liittyen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


9. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D- ja EFDD-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

AFET-valiokunta: Alex Mayerin tilalle Wajid Khan

ECON-valiokunta: Wajid Khanin tilalle Alex Mayer

AGRI-valiokunta: Gabriela Zoană

FEMM-valiokunta: Gabriela Zoană

DROI-alivaliokunta: Alex Mayerin tilalle Wajid Khan

suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta: Gabriela Zoană

BUDG-valiokunta: Jonathan Arnottin tilalle Raymond Finch

CONT-valiokunta: Jonathan Arnottin tilalle Jonathan Bullock

valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa: Jörg Meuthen.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


10. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti valiokuntien tekemistä päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavien mietintöjen pohjalta:

- ECON-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (BKTL-asetus) sekä neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom, ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 kumoamisesta (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)). Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- ECON-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1095/2010, (EU) N:o 648/2012 ja (EU) 2015/2365 muuttamisesta (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)). Esittelijät: Jakob von Weizsäcker ja Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- ENVI-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)). Esittelijä: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- JURI-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)). Esittelijä: József Szájer (A8-0020/2018)

- JURI-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (COM(2016)0798– C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)). Esittelijä: József Szájer (A8-0012/2018)

- LIBE-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden jäsenvaltioiden määrittämistä koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-TCN-järjestelmä) täydentämiseksi ja tukemiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)). Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat ennen keskiyötä tiistaina 6. helmikuuta 2018 esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


11. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 7. helmikuuta 2018 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetun säädöksen:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa (kodifikaatio) (00060/2017/LEX - C8-0021/2018 - 2014/0175(COD)).


12. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta ja 106 artiklan 4 kohdan d alakohta)

Työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavia suosituksia ei ollut vastustettu:

- ECON-valiokunnan suositus päätökseksi olla vastustamatta ehdotusta komission asetukseksi tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 9 muutosten osalta (D054380/02; 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018)

- ECON-valiokunnan suositus päätökseksi olla vastustamatta delegoidun asetuksen (EU) 2017/2358 ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/2359 muuttamisesta niiden soveltamispäivien osalta 20. joulukuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta (C(2017)08681; 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018).

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei vastusta näitä suosituksia 24 tunnin kuluessa, ne katsotaan hyväksytyiksi. Muussa tapauksessa suosituksista äänestetään.

Suositukset ovat saatavilla Europarl-sivustolla tämän istuntojakson ajan.


13. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000099/2017) Danuta Maria Hübner AFCO-valiokunnan puolesta neuvostolle: Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018)

- (O-000101/2017) Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Rosa Estaràs Ferragut PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Terry Reintke ja Ernest Urtasun Domènech Verts/ALE-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar Izaskun Bilbao Barandica ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Naispuolisten ihmisoikeuksien puolustajien tilanne ja heidän EU:lta saamansa tuki (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018)

- (O-000102/2017) Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Rosa Estaràs Ferragut PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke ja Ernest Urtasun Domènech Verts/ALE-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta komission varapuheenjohtajalle / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle: Naispuolisten ihmisoikeuksien puolustajien tilanne ja heidän EU:lta saamansa tuki (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018)

- (O-000003/2018) Vilija Blinkevičiūtė FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).


14. Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraava kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan, on jätetty käsiteltäväksi (työjärjestyksen 130 b artikla):

- (O-000086/2017) Rosa D'Amato ja Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Adrianmeren kaasuputki Italiassa (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017).


15. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin lokakuun I ja II istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


16. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 305/2011, (EU) N:o 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 ja (EU) 2017/1369 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/42/EY, 2009/48/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU ja 2014/90/EU muuttamisesta (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista sekä direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja direktiivien 2009/16/EY ja 2010/65/EU muuttamisesta (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön jäljellä olevien määräysten voimaansaattamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO, TRAN, JURI (työjärjestyksen 104 artikla)

2) parlamentin valiokunnilta

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

- Mietintö puhtaan energian innovoinnin nopeuttamisesta (2017/2084(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

- Mietintö Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistamisesta (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Mietintö Euroopan parlamentin kokoonpanosta (2017/2054(INL)) - AFCO-valiokunta - Esittelijät: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

- Mietintö Steeve Briois’n koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2017/2221(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

- Mietintö Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta (2017/2071(INI)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Portugalin kanssa (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)


17. Käsittelyjärjestys

Helmikuun 2018 (PE 617.443/PDOJ) istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ehdotettu.

Tiistai

Muutoksia ei ehdotettu.

Keskiviikko

Poliittisten ryhmien suostumuksella keskiviikon äänestyksiin lisätään mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Portugalin kanssa (A8-0017/2018).

ENF-ryhmä on pyytänyt, että äänestystä Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevasta mietinnöstä (A8-0007/2018) (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 32) lykätään ja se toimitetaan torstaina 8. helmikuuta tai 1. maaliskuuta 2018.

Puheenvuorot: ENF-ryhmän puolesta Nicolas Bay, joka perusteli pyynnön, ja S&D-ryhmän puolesta Maria João Rodrigues, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Torstai

Muutoksia ei ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


18. Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016 (keskustelu)

Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2016 [2017/2124(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Jonás Fernández esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Mario Draghi (Euroopan keskuspankin pääjohtaja) ja Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Siegfried Mureşan PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Sander Loones ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta ja Burkhard Balz.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Hans-Olaf Henkel, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Burkhard Balz vastasi, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Barbara Kappel, Brian Hayes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sven Giegold, Bernd Lucke, Marcus Pretzell ja Werner Langen.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Mario Borghezio käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Gabriel Mato, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Franc Bogovič ja Ivana Maletić.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi ja Jonás Fernández.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.2.2018, kohta 5.6.


19. Monikansallisten yritysten harjoittama tieteellisen tutkimuksen manipulointi ja Saksan autoteollisuuden apinoilla ja ihmisillä tekemät päästötestit (keskustelu)

Komission julkilausuma: Monikansallisten yritysten harjoittama tieteellisen tutkimuksen manipulointi ja Saksan autoteollisuuden apinoilla ja ihmisillä tekemät päästötestit (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Mireille D'Ornano EFDD-ryhmän puolesta, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes ja Ismail Ertug.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly ja João Ferreira.

Elżbieta Bieńkowska käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


20. Maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjuminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein esitteli mietinnön.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Eva Kaili (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogdan Brunon Wenta (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Antanas Guoga PPE-ryhmän puolesta, Virginie Rozière S&D-ryhmän puolesta, Anneleen Van Bossuyt ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, Lambert van Nistelrooij, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Korwin-Mikke, ja Josef Weidenholzer.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman ja Julie Ward.

Puheenvuorot: Andrus Ansip ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.2.2018, kohta 5.4.


21. Päätös oikeudenmukaista verotusta koskevista toisesta ja kolmannesta paketista (keskustelu)

Komission julkilausuma: Päätös oikeudenmukaista verotusta koskevista toisesta ja kolmannesta paketista (2017/2857(RSP))

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Luděk Niedermayer käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Lieve Wierinck ALDE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jörg Meuthen EFDD-ryhmän puolesta, Othmar Karas, Jeppe Kofod ja Molly Scott Cato.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Arndt Kohn, Notis Marias ja Izaskun Bilbao Barandica.

Valdis Dombrovskis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


22. Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0003/2017)

Julie Girling esitteli mietinnön.

Fredrick Federley (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Florent Marcellesi (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ivo Belet PPE-ryhmän puolesta, Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Peter Liese, Edouard Martin, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête (puhemies huomautti Janusz Korwin-Mikkelle, että hänen kommenttinsa olivat sopimattomia), Simona Bonafè, Esther de Lange, Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini ja Andrzej Grzyb.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Notis Marias, Gesine Meissner ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Julie Girling.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.2.2018, kohta 5.5.


23. Puhtaan energian innovoinnin nopeuttaminen (keskustelu)

Mietintö puhtaan energian innovoinnin nopeuttamisesta [2017/2084(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Jerzy Buzek esitteli mietinnön.

Carlos Moedas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Stefan Eck (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Isabella De Monte (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Monika Smolková (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Peter Kouroumbashev S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jakop Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, José Blanco López, Jonathan Bullock ja Carlos Zorrinho.

Puheenvuorot: Carlos Moedas ja Jerzy Buzek.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.2.2018, kohta 5.7.


24. Delegoidun säädöksen vastustaminen: Sri Lankan, Trinidad ja Tobagon sekä Tunisian lisääminen suuririskisten kolmansien maiden luetteloon (keskustelu)

Päätöslauselmaesitys komission 13. joulukuuta 2017 antamasta delegoidusta asetuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 muuttamisesta lisäämällä Sri Lanka, Trinidad ja Tobago sekä Tunisia liitteessä olevan I kohdan taulukkoon, jonka Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli ja Lola Sánchez Caldentey ovat jättäneet käsiteltäväksi GUE/NGL-ryhmän puolesta työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

Marie-Christine Vergiat (laatija) esitteli päätöslauselmaesityksen.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès ja Ana Gomes.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.2.2018, kohta 7.6.


25. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Seán Kelly, Zoană Gabriela, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Marie-Pierre Vieu, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wajid Khan, Notis Marias, Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Răzvan Popa, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Claudiu Ciprian Tănăsescu ja Andrejs Mamikins.


26. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 617.443/OJMA).


27. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.49.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Michel, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö