Index 
Jegyzőkönyv
PDF 246kWORD 76k
2018. február 5., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Megemlékezés
 4.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 5.Az elnök közleménye
 6.A Parlament tagjai
 7.Mandátumvizsgálat
 8.A képviselői mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem
 9.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 10.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 11.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 12.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése és 106. cikke (4) bekezdésének d) pontja)
 13.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 14.Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)
 15.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 16.Dokumentumok benyújtása
 17.Ügyrend
 18.Az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentése (vita)
 19.A tudományos kutatás multinacionális vállalatok által történő manipulálása a majmok és az emberek körében a német gépjárműipar által végzett kibocsátási vizsgálatok nyomán (vita)
 20.A területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés ***I (vita)
 21.A méltányos adózással kapcsolatos II. és III. csomagról elfogadott határozat (vita)
 22.Költséghatékony kibocsátáscsökkentés és alacsony szén-dioxid-kibocsátású beruházások ***I (vita)
 23.A tiszta energiákkal kapcsolatos innováció felgyorsítása (vita)
 24.Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogás: Srí Lanka, Trinidad és Tobago, valamint Tunézia felvétele a nagy kockázatú harmadik országok listájára (vita)
 25.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 26.A következő ülésnap napirendje
 27.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2018. január 18-án, csütörtökön megszakított ülésszak folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 17.04-kor nyitják meg.


3. Megemlékezés

Az elnök a Parlament nevében kegyelettel adózik Edouard Ferrand emlékének.

A Parlament egyperces csendet tart.

°
° ° °

Felszólal: Cécile Kashetu Kyenge egy fajgyűlölet által motivált olaszországi lövöldözésről (Az elnök osztja Cécile Kashetu Kyenge gondolatait és határozottan elítéli a támadást).


4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


5. Az elnök közleménye

Az elnök az alábbi közleményt teszi:

„2018. január 11-én levelet kaptam a PPE, az S&D, az ALDE és a Verts/ALE képviselőcsoport elnökeitől Czarnecki alelnök úr magatartása kapcsán, melyben kérték az eljárási szabályzat 21. cikkében foglalt eljárás alkalmazását egy másik európai parlamenti képviselővel kapcsolatos megjegyzései miatt.

A kérdést az Elnökök Értekezlete 2018. január 18-i és 2018. február 1-i két egymást követő ülésén megvitatta.

2018. január 18-án levelet kaptam Czarnecki alelnök úrtól is, aki aggodalmának ad hangot az említett levél tartalma miatt. Ezt követően 2018. január 23-án meghallgattam Czarnecki alelnök urat e kérdés kapcsán.

Miután 2018. február 1-jén megismerte érveit, az Elnökök Értekezlete az eljárási szabályzat 21. cikke értelmében a leadott szavazatok háromötödös többségével, amelyet legalább három képviselőcsoportot képvisel, úgy határozott, hogy javasolja a Parlamentnek Czarnecki úr alelnöki megbízatásának megvonását, mivel úgy véli, hogy a szóban forgó képviselő súlyos kötelességszegést követett el.

A Parlament 2018. február 7-én, szerdán fog dönteni a javaslatról az összes képviselő által leadott szavazatok kétharmados többségével határozva.”

Felszólal: Jadwiga Wiśniewska a követett eljárásáról (az elnök magyarázatot ad), Manfred Weber (az elnök magyarázatot ad), Udo Bullmann, Philippe Lamberts és Eleonora Forenza (az elnök magyarázatot ad).


6. A Parlament tagjai

Edouard Ferrand elhunyta után a Parlament az eljárási szabályzat 4. cikke (1) bekezdésének alapján megállapítja a képviselői hely 2018. február 2-i hatállyal történő megüresedését és tájékoztatja az érintett tagállamot.

°
° ° °

Tatjana Ždanoka írásban közölte, hogy 2018. március 5-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében a Parlament megállapítja képviselői helyének ettől az időponttól kezdődő megüresedését és erről tájékoztatja az illetékes nemzeti hatóságot.

°
° ° °

Viorica Dăncilăt 2018. január 29-i hatállyal kinevezték Románia miniszterelnökének.

Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikkének (1) bekezdése értelmében a Parlament megállapítja képviselői helyének 2018. január 29-i hatállyal történő megüresedését.

Az illetékes román hatóságok bejelentették Gabriela Zoană kinevezését Viorica Dăncilă helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2018. január 30.

A Parlament tudomásul veszi kinevezését.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Gabriela Zoană elfoglalhatja helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


7. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy érvényesíti Ivari Padar, Jörg Meuthen, Lukas Mandl és Michael Detjen képviselők mandátumát 2017. november 6., 2017. november 8., 2017. november 30., illetve 2018. január 1-i hatállyal.


8. A képviselői mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem

Victor Boştinaru kérelmet intézett az elnökhöz előjogainak és mentelmi jogának fenntartása érdekében egy, a bukaresti bíróságon folyó polgári peres eljárás keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikkének (1) bekezdése értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalták.


9. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az S&D és az EFDD képviselőcsoport az alábbi kinevezési kérelmeket juttatta el az elnöknek:

AFET bizottság: Alex Mayer helyett Wajid Khan

ECON bizottság: Wajid Khan helyett Alex Mayer

AGRI bizottság: Gabriela Zoană

FEMM bizottság: Gabriela Zoană

DROI albizottság: Alex Mayer helyett Wajid Khan

Az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Gabriela Zoană

BUDG bizottság: Jonathan Arnott helyett Raymond Finch

CONT bizottság: Jonathan Arnott helyett Jonathan Bullock

Az EU-Chile parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttség: Jörg Meuthen.

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


10. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikkének (1) bekezdése alapján több bizottság úgy határozott, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd:

- ECON bizottság, a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI-rendelet) és a 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv és az 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)). Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- ECON bizottság, a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, valamint az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)). Előadók: Jakob von Weizsäcker és Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- ENVI bizottság, az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)). Előadó: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- JURI bizottság, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)). Előadó: József Szájer (A8-0020/2018)

- JURI bizottság, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0798– C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)). Előadó: József Szájer (A8-0012/2018)

- LIBE bizottság, az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése és támogatása érdekében a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer létrehozásáról (ECRIS-TCN rendszer), valamint az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)). Előadó: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport holnap, 2018. február 6., kedd éjfélig írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.


11. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy a Tanács elnökével együtt 2018. február 7-én alá fogja írni a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott alábbi jogi aktust:

- Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. Regulation of the European Parliament and of the Council on additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America (codification) (00060/2017/LEX - C8-0021/2018 - 2014/0175(COD)).


12. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése és 106. cikke (4) bekezdésének d) pontja)

Az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke arról tájékoztatta a Parlament elnökét, hogy nem érkezett kifogás az alábbi ajánlások ellen:

- Az ECON bizottság ajánlása az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard módosításai tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetével szembeni kifogás mellőzéséről (D54380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018);

- Az ECON bizottság ajánlása az (EU) 2017/2358 felhatalmazáson alapuló rendelet és az (EU) 2017/2359 felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazásának időpontja tekintetében történő módosításáról szóló 2017. december 20-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018).

Amennyiben huszonnégy órán belül bármelyik képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem emel kifogást ellenük, az ajánlásokat elfogadottnak kell tekinteni. Ellenkező esetben szavazásra kell őket bocsátani.

Az ajánlások a jelenlegi ülésszak időtartama alatt elérhetők az Europarl weboldalon.


13. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000099/2017) felteszi: Danuta Maria Hübner, az AFCO bizottság nevében, a Tanácshoz: Az európai uniós választójog reformja (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018);

- (O-000101/2017) felteszi: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio és Rosa Estaràs Ferragut, a PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében, Terry Reintke és Ernest Urtasun Domènech, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar Izaskun Bilbao Barandica és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A női emberijog-védők helyzete és az EU által nyújtott támogatás (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018);

- (O-000102/2017) felteszi: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio és Rosa Estaràs Ferragut, a PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke és Ernest Urtasun Domènech, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében, à la a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője: A női emberijog-védők helyzete és az EU által nyújtott támogatás (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018);

- (O-000003/2018) felteszi: Vilija Blinkevičiūtė, nevében FEMM bizottság, a Bizottsághoz: A női nemi szervek megcsonkításával szembeni zéró tolerancia (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).


14. Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)

Az alábbi írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációt nyújtották be, amelyet vita követ (az eljárási szabályzat 130b. cikke)

- (O-000086/2017) felteszi: Rosa D'Amato és Dario Tamburrano, az EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Transzadriai gázvezeték Olaszországban (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017).


15. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

Az októberi I. és II. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll az Europarl internetoldalon.


16. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról, valamint a 305/2011/EU, az 528/2012/EU, az (EU) 2016/424, az (EU) 2016/425, az (EU) 2016/426, az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/42/EK, a 2009/48/EK, a 2010/35/EU, a 2013/29/EU, a 2013/53/EU, a 2014/28/EU, a 2014/29/EU, a 2014/30/EU, a 2014/31/EU, a 2014/32/EU, a 2014/33/EU, a 2014/34/EU, a 2014/35/EU, a 2014/53/EU, a 2014/68/EU és a 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ENVI, ITRE, INTA

- Javaslat a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, JURI

- Javaslat a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői befogadólétesítményekről, a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv és a 2010/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ENVI

- Javaslat a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó fennmaradó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról és a 715/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, IMCO, TRAN, JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

- *** Ajánlás az Európai Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozat tervezetéről (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

- Jelentés a tiszta energiákkal kapcsolatos innováció felgyorsításáról (2017/2084(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

- Jelentés az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás felülvizsgálatáról (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)) - AFCO bizottság - Előadó: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Jelentés az Európai Parlament összetételéről (2017/2054(INL)) - AFCO bizottság - Előadók: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

- Jelentés a Steeve Briois mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2017/2221(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

- Jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről szóló éves jelentésről (2017/2071(INI)) - BUDG bizottság - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- * Jelentés a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Portugáliával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

- ***I Jelentés a pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)


17. Ügyrend

A 2018. februári plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 617.443/PDOJ) kiosztották, amelyhez a következő módosításokat javasolták (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

Nincs javasolt változtatás.

Szerda

A képviselőcsoportokkal egyetértésben, a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Portugáliával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről szóló jelentésről (A8-0017/2018) szerdán szavaznak.

Az ENF képviselőcsoport kéri, hogy az Európai Parlament összetételéről szóló jelentésről (A8-0007/2018) szóló szavazást (a PDOJ 32. pontja) halasszák el 2018. február 8., csütörtökre vagy 2018. március 1-jére.

Felszólal: Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében indokolja a kérést, és Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, ellenzi azt.

A Parlament elutasítja a kérelmet.

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


18. Az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentése (vita)

Jelentés az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentéséről [2017/2124(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Jonás Fernández előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Mario Draghi (az Európai Központi Bank elnöke) és Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Siegfried Mureşan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sander Loones, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Burkhard Balz.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Hans-Olaf Henkel, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Burkhard Balz, aki válaszol arra, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Barbara Kappel, Brian Hayes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sven Giegold, Bernd Lucke, Marcus Pretzell és Werner Langen.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal: Mario Borghezio.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Gabriel Mato, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Franc Bogovič és Ivana Maletić.

Felszólal: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi és Jonás Fernández.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.2.6-i jegyzőkönyv, 5.6. pont .


19. A tudományos kutatás multinacionális vállalatok által történő manipulálása a majmok és az emberek körében a német gépjárműipar által végzett kibocsátási vizsgálatok nyomán (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A tudományos kutatás multinacionális vállalatok által történő manipulálása a majmok és az emberek körében a német gépjárműipar által végzett kibocsátási vizsgálatok nyomán (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hans-Olaf Henkel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Mireille D'Ornano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes és Ismail Ertug.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly és João Ferreira.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska.

A vitát berekesztik.


20. A területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés ***I (vita)

Jelentés a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Eva Kaili (az ITRE bizottság véleményének előadója), Bogdan Brunon Wenta (a CULT bizottság véleményének előadója), Antanas Guoga, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Virginie Rozière, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anneleen Van Bossuyt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Julia Reda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Udo Voigt, független, Lambert van Nistelrooij, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janusz Korwin-Mikke, és Josef Weidenholzer.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman és Julie Ward.

Felszólal: Andrus Ansip és Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.2.6-i jegyzőkönyv, 5.4. pont .


21. A méltányos adózással kapcsolatos II. és III. csomagról elfogadott határozat (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A méltányos adózással kapcsolatos II. és III. csomagról elfogadott határozat (2017/2857(RSP))

Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Luděk Niedermayer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Lieve Wierinck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jörg Meuthen, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Othmar Karas, Jeppe Kofod és Molly Scott Cato.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Arndt Kohn, Notis Marias és Izaskun Bilbao Barandica.

Felszólal: Valdis Dombrovskis.

A vitát berekesztik.


22. Költséghatékony kibocsátáscsökkentés és alacsony szén-dioxid-kibocsátású beruházások ***I (vita)

Jelentés a 2003/87/EK irányelvnek a költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba történő beruházások növelése érdekében történő módosításáról szóló irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Julie Girling (A8-0003/2017)

Julie Girling előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Fredrick Federley (az ITRE bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal: Florent Marcellesi (a DEVE bizottság véleményének előadója), Ivo Belet, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jytte Guteland, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Peter Liese, Edouard Martin, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête (Az elnök fait observer à Janusz Korwin-Mikke que ses propos étaient déplacés), Simona Bonafè, Esther de Lange, Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini és Andrzej Grzyb.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Notis Marias, Gesine Meissner és João Ferreira.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Julie Girling.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.2.6-i jegyzőkönyv, 5.5. pont .


23. A tiszta energiákkal kapcsolatos innováció felgyorsítása (vita)

Jelentés a tiszta energiákkal kapcsolatos innováció felgyorsításáról [2017/2084(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Jerzy Buzek előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Carlos Moedas (a Bizottság tagja).

Felszólal: Stefan Eck (az ENVI bizottság véleményének előadója), Isabella De Monte (a TRAN bizottság véleményének előadója), Monika Smolková (a REGI bizottság véleményének előadója), Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Peter Kouroumbashev, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Xabier Benito Ziluaga, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jakop Dalunde, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, José Blanco López, Jonathan Bullock és Carlos Zorrinho.

Felszólal: Carlos Moedas és Jerzy Buzek.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.2.6-i jegyzőkönyv, 5.7. pont .


24. Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogás: Srí Lanka, Trinidad és Tobago, valamint Tunézia felvétele a nagy kockázatú harmadik országok listájára (vita)

Állásfoglalási indítvány, amelyet az alábbi képviselők nyújtottak be: Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli és Lola Sánchez Caldentey, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az eljárási szabályzat 105. cikke (3) bekezdésének megfelelően: az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet Srí Lankának, Trinidad és Tobagónak, valamint Tunéziának a melléklet I. pontjában szereplő táblázatába való felvétele tekintetében történő módosításáról szóló 2017. december 13-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

Marie-Christine Vergiat (szerző) ismerteti az állásfoglalásra irányuló indítványt.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès és Ana Gomes.

Felszólal: Věra Jourová.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.2.7-i jegyzőkönyv, 7.6. pont .


25. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Seán Kelly, Zoană Gabriela, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Marie-Pierre Vieu, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wajid Khan, Notis Marias, Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Răzvan Popa, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Claudiu Ciprian Tănăsescu és Andrejs Mamikins.


26. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 617.443/OJMA).


27. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.49-kor berekesztik.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Michel, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Utolsó frissítés: 2018. május 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat