Rodyklė 
Protokolas
PDF 240kWORD 78k
Pirmadienis, 2018 m. vasario 5 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Atminimo pagerbimas
 4.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 5.Pirmininko pranešimas
 6.Parlamento sudėtis
 7.Įgaliojimų tikrinimas
 8.Prašymas ginti imunitetą
 9.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 10.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 11.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 12.Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis ir 106 straipsnio 4 dalies d punktas)
 13.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 14.Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas)
 15.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 16.Gauti dokumentai
 17.Darbų programa
 18.Europos Centrinio Banko 2016 m. metinė ataskaita (diskusijos)
 19.Tarptautinių įmonių grupių vykdomas manipuliavimas moksliniais tyrimais atskleidus informaciją apie Vokietijos automobilių pramonės atliekamus išmetamųjų teršalų poveikio tyrimus su bezdžionėmis ir žmonėmis (diskusijos)
 20.Geografinis blokavimas ir kitokių formų diskriminavimas dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos ***I (diskusijos)
 21.Priimtas sprendimas dėl II ir III sąžiningo apmokestinimo teisės aktų rinkinių (diskusijos)
 22.Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies dioksido kiekio technologijas ***I (diskusijos)
 23.Spartesnis švarios energetikos inovacijų kūrimas ir diegimas (diskusijos)
 24.Prieštaravimas deleguotajam aktui: Šri Lankos, Trinidado ir Tobago ir Tuniso įtraukimas į didelės rizikos valstybių sąrašą (diskusijos)
 25.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 26.Kito posėdžio darbotvarkė
 27.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2018 m. sausio 18 d., ketvirtadienį atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.04 val.


3. Atminimo pagerbimas

Parlamento vardu Pirmininkas pagerbė Edouard Ferrand atminimą.

Parlamentas pagerbė tylos minute.

°
° ° °

Kalbėjo Cécile Kashetu Kyenge dėl Italijoje įvykusių šaudynių, kurių motyvas buvo rasinė neapykanta (pirmininkas pritarė Cécile Kashetu Kyenge pastaboms ir griežtai pasmerkė šį išpuolį).


4. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


5. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas paskelbė:

„2018 m. sausio 11 d. gavau frakcijų PPE, S&D, ALDE ir Verts/ALE pirmininkų laišką dėl pirmininko pavaduotojo R. Czarnecki, kuriame prašo pritaikyti DTT 21 straipsnyje numatytą procedūrą dėl jo išsireiškimų kitos EP narės atžvilgiu.

Pirmininkų sueiga svarstė šį klausimą per du vienas po kito surengtus posėdžius –2018 m. sausio18 d. ir 2018 m. vasario 1 d.

2018 sausio m.18 d. gavau pirmininko pavaduotojo R. Czarnecki laišką, kuriame jis paaiškino pirmiau minėtame laiške išreikštą susirūpinimą. 2018 m. sausio 23 d. aš išklausiau pirmininko pavaduotoją R. Czarnecki šia tema.

Pirmininkų sueiga, atsižvelgusi į jo pateiktus argumentus, 2018 m. vasario 1 d. spręsdama trijų penktųjų balsavusiųjų dauguma, atstovaujančia ne mažiau kaip trims frakcijoms, nusprendė siūlyti Parlamentui panaikinti Parlamento pirmininko pavaduotojo R. Czarnecki įgaliojimus, kadangi jis padarė rimtą nusižengimą pagal DTT 21 straipsnį.

2018 m. vasario 7 d. Parlamentas priims sprendimą dėl šio pasiūlymo dviejų trečiųjų balsavusiųjų dauguma, sudarančia visų Parlamento narių daugumą.

Kalbėjo: Jadwiga Wiśniewska dėl tvarkos, kurios laikomasi (pirmininkas patikslino), Manfred Weber (pirmininkas patikslino), Udo Bullmann, Philippe Lamberts ir Eleonora Forenza (pirmininkas patikslino).


6. Parlamento sudėtis

Mirus Edouard Ferrand, Parlamentas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalimi, konstatavo, kad nuo 2018 m. vasario 2 d. yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą valstybę narę.

°
° ° °

Tatjana Ždanoka raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nares pareigų nuo 2018 m. kovo 5 d.

Pagal DTT 4 straipsnio 1 ir 2 dalis Parlamentas konstatavo, kad jos vieta laisva ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.

°
° ° °

Viorica Dăncilă buvo paskirta Rumunijos ministre pirmininke nuo 2018 m. sausio 29 d.

Parlamentas į tai atsižvelgė ir pagal 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 dalį konstatavo, kad jos vieta laisva nuo 2018 m. sausio 29 d.

Rumunijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Gabriela Zoană, kuri pakeis Viorica Dăncilă, išrinkimą Parlamento nare nuo 2018 m. sausio 30 d.

Parlamentas atsižvelgė į jos išrinkimą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Gabriela Zoană įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, ji eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


7. Įgaliojimų tikrinimas

Remdamasis JURI komiteto pasiūlymu Parlamentas nusprendė patvirtinti narių Ivari Padar, Jörg Meuthen, Lukas Mandl ir Michael Detjen įgaliojimus, atitinkamai nuo 2017 m. lapkričio 6 d., 2017 m. lapkričio 8 d., 2017 m. lapkričio 30 d. ir 2018 m. sausio 1 d.


8. Prašymas ginti imunitetą

Victor Boştinaru pateikė Pirmininkui prašymą ginti jo privilegijas ir imunitetus Bukarešto apeliaciniame teisme nagrinėjant civilinę bylą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


9. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos S&D ir EFDD frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

AFET komitetas: Wajid Khan vietoj Alex Mayer

ECON komitetas: Alex Mayer vietoj Wajid Khan

AGRI komitetas: Gabriela Zoană

FEMM komitetas: Gabriela Zoană

DROI pakomitetis: Wajid Khan vietoj Alex Mayer

Delagacija ryšiams su Arabijos pusiasalio šalimis: Gabriela Zoană

BUDG komitetas: Raymond Finch vietoj Jonathan Arnott

CONT komitetas: Jonathan Bullock vietoj Jonathan Arnott

Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete: Jörg Meuthen.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


10. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

- ECON komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis derinimo (BNPj reglamentas), kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/130/EEB, Euratomas, ir Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)). Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- ECON komitetas, sur la base du rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 ir (ES) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)). Pranešėjai: Jakob von Weizsäcker ir Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- ENVI komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsenos bei duomenų teikimo (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)). Pranešėjas: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- JURI komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)). Pranešėjas: József Szájer (A8-0020/2018)

- JURI komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio pritaikoma keletas teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas (COM(2016)0798– C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)). Pranešėjas: József Szájer (A8-0012/2018)

- LIBE komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)). Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali rytoj, 2018 m. vasario 6 d., antradienį iki vidurnakčio raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


11. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos Pirmininku 2018 m. vasario 7 d., trečiadienį pasirašys šį pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtą aktą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, nustatantis papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (kodifikuota redakcija) (00060/2017/LEX - C8-0021/2018 - 2014/0175(COD)).


12. Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis ir 106 straipsnio 4 dalies d punktas)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl:

- ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti Komisijos reglamento, kuriuo dėl 9-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, projektui (D054380/02-2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018);

- ECON komiteto rekomendacija nerieštarauti 2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl taikymo datų iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2358 ir Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2359 (C(2017)08681-2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018).

Jei per 24 valandas jokia frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius dėl šių rekomendacijų nepareikš prieštaravimų, jos bus laikomos priimtomis. Priešingu atveju dėl jų bus balsuojama.

Rekomendacijas šios sesijos laikotarpiu galima rasti tinklalapyje Europarl.


13. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- (O-000099/2017), kurį pateikė Danuta Maria Hübner AFCO komiteto vardu Tarybai: Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018);

- (O-000101/2017), kurį pateikė Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ir Rosa Estaràs Ferragut PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez ir Soraya Post S&D frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Terry Reintke ir Ernest Urtasun Domènech Verts/ALE frakcijos vardu, Angelika Mlinar Izaskun Bilbao Barandica ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu Komisijai: Žmogaus teisių gynėjų moterų padėtis ir joms teikiama ES parama (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018);

- (O-000102/2017), kurį pateikė Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ir Rosa Estaràs Ferragut PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez ir Soraya Post S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke ir Ernest Urtasun Domènech Verts/ALE frakcijos vardu, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei: Žmogaus teisių gynėjų moterų padėtis ir joms teikiama ES parama (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018);

- (O-000003/2018), kurį pateikė Vilija Blinkevičiūtė FEMM komiteto vardu Komisijai: Visiškas moters lytinių organų žalojimo (MLOŽ) netoleravimas (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).


14. Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas)

Platesnės apimties klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)

- (O-000086/2017), kurį pateikė Rosa D'Amato ir Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu Komisijai: Transadrijos dujotiekis Italijoje (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017).


15. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per spalio mėn. I ir II sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


16. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros ir iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 ir (ES) 2017/1369 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB, 2009/48/EB, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES ir 2014/90/ES (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

Nuomonė :

ENVI, ITRE, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

Nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laivų atliekoms skirtų uosto priėmimo įrenginių, kuria panaikinama Direktyva 2000/59/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB ir Direktyva 2010/65/ES (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl likusių Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, pradėjimo taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 (nauja redakcija) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

ITRE, IMCO, TRAN, JURI(Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

2) Parlamento komitetų

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo galiojimo pratęsimo projekto (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

- Pranešimas dėl spartesnio švarios energetikos inovacijų kūrimo ir diegimo (2017/2084(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

- Pranešimas dėl pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių peržiūros (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento sudėties (2017/2054(INL)) - AFCO komitetas - Pranešėjai: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Steeve’o Briois’o (Steeve Briois) imunitetą (2017/2221(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

- Pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos metinės ataskaitos (2017/2071(INI)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Portugalijoje pradžios projekto (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)


17. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2018 m. vasario mėn. plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 617.443/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Trečiadienis

Gavus frakcijų sutikimą balsavimas dėl pranešimo dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Portugalijoje pradžios projekto (A8-0017/2018) buvo įtrauktas į trečiadienio posėdžio darbotvarkę.

ENF frakcijos prašymas atidėti balsavimą dėl Europos Parlamento sudeties (A8-0007/2018) (PDOJ 32 punktas) iki ketvirtadienio, 2018 m. vasario 8 d. arba net iki kovo 1 d.

Kalbėjo: Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą ir Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu prieš prašymą.

Parlamentas atmetė prašymą.

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


18. Europos Centrinio Banko 2016 m. metinė ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Centrinio Banko 2016 m. metinės ataskaitos [2017/2124(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Jonás Fernández pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Mario Draghi (Europos Centrinio Banko pirmininkas) ir Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Siegfried Mureşan PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Sander Loones ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Bernard Monot ENF frakcijos vardu ir Burkhard Balz.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Hans-Olaf Henkel (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Burkhard Balz, pastarasis į jį atsakė), Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Sophia in 't Veld, Barbara Kappel, Brian Hayes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sven Giegold), Bernd Lucke, Marcus Pretzell ir Werner Langen.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Mario Borghezio.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Gabriel Mato, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Franc Bogovič ir Ivana Maletić.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi ir Jonás Fernández.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 02 06 protokolo 5.6 punktas


19. Tarptautinių įmonių grupių vykdomas manipuliavimas moksliniais tyrimais atskleidus informaciją apie Vokietijos automobilių pramonės atliekamus išmetamųjų teršalų poveikio tyrimus su bezdžionėmis ir žmonėmis (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Tarptautinių įmonių grupių vykdomas manipuliavimas moksliniais tyrimais atskleidus informaciją apie Vokietijos automobilių pramonės atliekamus išmetamųjų teršalų poveikio tyrimus su bezdžionėmis ir žmonėmis (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Peter Liese PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Hans-Olaf Henkel ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu ir Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Mireille D'Ornano EFDD frakcijos vardu, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Liese), Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes ir Ismail Ertug.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly ir João Ferreira.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska.

Diskusijos baigtos.


20. Geografinis blokavimas ir kitokių formų diskriminavimas dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Eva Kaili (ITRE komiteto nuomonės referentė), Bogdan Brunon Wenta (CULT komiteto nuomonės referentas), Antanas Guoga PPE frakcijos vardu, Virginie Rozière S&D frakcijos vardu, Anneleen Van Bossuyt ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Julia Reda Verts/ALE frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Udo Voigt, nepriklausomas Parlamento narys, Lambert van Nistelrooij (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Udo Voigt), Nicola Danti, Daniel Dalton (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janusz Korwin-Mikke) ir Josef Weidenholzer.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman ir Julie Ward.

Kalbėjo: Andrus Ansip ir Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 02 06 protokolo 5.4 punktas


21. Priimtas sprendimas dėl II ir III sąžiningo apmokestinimo teisės aktų rinkinių (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Priimtas sprendimas dėl II ir III sąžiningo apmokestinimo teisės aktų rinkinių (2017/2857(RSP))

Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Luděk Niedermayer PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Lieve Wierinck ALDE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Jörg Meuthen EFDD frakcijos vardu, Othmar Karas, Jeppe Kofod ir Molly Scott Cato.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Arndt Kohn, Notis Marias ir Izaskun Bilbao Barandica.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis.

Diskusijos baigtos.


22. Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies dioksido kiekio technologijas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB siekiant ekonomiškai efektyviai dar labiau sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir paskatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Julie Girling (A8-0003/2017)

Julie Girling pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Fredrick Federley (ITRE komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Florent Marcellesi (DEVE komiteto nuomonės referentas), Ivo Belet PPE frakcijos vardu, Jytte Guteland S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Peter Liese, Edouard Martin, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête (pirmininkė nurodė Janusz Korwin-Mikke, kad jo pastabos netinkamos), Simona Bonafè, Esther de Lange, Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini ir Andrzej Grzyb.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Notis Marias, Gesine Meissner ir João Ferreira.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Julie Girling.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 02 06 protokolo 5.5 punktas


23. Spartesnis švarios energetikos inovacijų kūrimas ir diegimas (diskusijos)

Pranešimas tema „Spartesnis švarios energetikos inovacijų kūrimas ir diegimas“ [2017/2084(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Jerzy Buzek pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Carlos Moedas (Komisijos narys).

Kalbėjo: Stefan Eck (ENVI komiteto nuomonės referentas), Isabella De Monte (TRAN komiteto nuomonės referentė), Monika Smolková (REGI komiteto nuomonės referentė), Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Peter Kouroumbashev S&D frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL frakcijos vardu, Jakop Dalunde Verts/ALE frakcijos vardu, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, José Blanco López, Jonathan Bullock ir Carlos Zorrinho.

Kalbėjo: Carlos Moedas ir Jerzy Buzek.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 02 06 protokolo 5.7 punktas


24. Prieštaravimas deleguotajam aktui: Šri Lankos, Trinidado ir Tobago ir Tuniso įtraukimas į didelės rizikos valstybių sąrašą (diskusijos)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli ir Lola Sánchez Caldentey, GUE/NGL frakcijos vardu pagal DTT 105 straipsnio 3 dalį dėl 2017 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo dėl Šri Lankos, Trinidado ir Tobago ir Tuniso įtraukimo į priedo I punkto lentelę iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

Marie-Christine Vergiat (autorė) pristatė pasiūlymą dėl rezoliucijos.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès ir Ana Gomes.

Kalbėjo Věra Jourová.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 02 07 protokolo 7.6 punktas


25. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Seán Kelly, Zoană Gabriela, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Marie-Pierre Vieu, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wajid Khan, Notis Marias, Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Răzvan Popa, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Claudiu Ciprian Tănăsescu ir Andrejs Mamikins.


26. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 617.443/OJMA).


27. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.49 val.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Michel, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika