Indekss 
Protokols
PDF 237kWORD 76k
Pirmdiena, 2018. gada 5. februāris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Piemiņas brīdis
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Sēdes vadītāja paziņojums
 6.Parlamenta sastāvs
 7.Pilnvaru pārbaude
 8.Pieprasījums aizstāvēt imunitāti
 9.Komiteju un delegāciju sastāvs
 10.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 11.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 12.Deleģētie akti un īstenošanas pasākumi (Reglamenta 105. panta 6. punkts un 106. panta 4. punkta d) apakšpunkts)
 13.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 14.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)
 15.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 16.Dokumentu iesniegšana
 17.Darba kārtība
 18.Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats (debates)
 19.Starptautisku uzņēmumu manipulācijas ar zinātnisko izpēti pēc Vācijas mašīnbūves nozares veiktajiem emisiju testiem uz pērtiķiem un cilvēkiem (debates)
 20.Klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ īstenota ģeogrāfiskā bloķēšana un cita veida diskriminācija ***I (debates)
 21.Lēmums, kas pieņemts par taisnīgas nodokļu politikas paketi II un III (debates)
 22.Emisiju izmaksefektīva samazināšana un investīcijas mazoglekļa risinājumos ***I (debates)
 23.Inovācijas paātrināšana tīras enerģijas jomā (debates)
 24.Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu: Šrilankas, Trinidādas un Tobāgo un Tunisijas iekļaušana augsta riska trešo valstu sarakstā (debates)
 25.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 26.Nākamās sēdes darba kārtība
 27.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta ceturtdien, 2018. gada 18. janvārī, pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.04.


3. Piemiņas brīdis

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā godināja Edouard Ferrand piemiņu.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.

°
° ° °

Uzstājās Cécile Kashetu Kyenge par rasu naida motivētu apšaudi Itālijā (sēdes vadītājs pievienojās Cécile Kashetu Kyenge vārdiem un stingri nosodīja šo uzbrukumu).


4. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


5. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs sniedza šādu paziņojumu:

"2018. gada 11. janvārī es saņēmu PPE, S&D, ALDE un Verts/ALE grupu priekšsēdētāju vēstuli par priekšsēdētāja vietnieka Czarnecki rīcību, un prasot piemērot Reglamenta 21. pantā paredzēto procedūru par izteikumiem attiecībā uz kādu EP deputātu.

Priekšsēdētāju konference apsprieda šo jautājumu divās secīgās sanāksmēs 2018. gada 18. janvārī un 2018. gada 1. februārī.

2018. gada 18. janvārī es arī saņēmu priekšsēdētāja vietnieka Czarnecki vēstuli, kurā viņš bija iztirzājis iepriekš minētajā vēstulē paustās bažas. Pēc tam 2018. gada 23. janvārī es šajā jautājumā uzklausīju priekšsēdētāja vietnieku Czarnecki.

Priekšsēdētāju konference, ņēmusi vērā viņa 2018. gada 1. februārī paustos argumentus, ar trijām piektdaļām nodoto balsu vairākuma, kurā pārstāvētas vismaz trīs politiskās grupas, nolēma ierosināt Parlamentam izbeigt priekšsēdētāja vietnieka Czarnecki amata pilnvaras, jo saskaņā ar Reglamenta 21. pantu viņš ir izdarījis smagu pārkāpumu.

Parlaments par minēto priekšlikumu lems trešdien, 2018. gada 7. februārī, ar divu trešdaļu balsu vairākumu, kuras nodevis Parlamenta deputātu vairākums."

Uzstājās Jadwiga Wiśniewska par īstenoto procedūru (sēdes vadītājs sniedza precizējumus), Manfred Weber (sēdes vadītājs sniedza precizējumus), Udo Bullmann, Philippe Lamberts un Eleonora Forenza (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).


6. Parlamenta sastāvs

Ņemot vērā Edouard Ferrand nāvi, Parlaments saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu paziņoja, ka, sākot ar 2018. gada 2. februāri, ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsti.

°
° ° °

Tatjana Ždanoka ir rakstiski paziņojusi par atkāpšanos no Parlamenta deputātes pienākumu pildīšanas, sākot ar 2018. gada 5. martu.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 2. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot no minētās dienas, Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.

°
° ° °

Viorica Dăncilă ir iecelta par Rumānijas premjerministri, sākot ar 2018. gada 29. janvāri.

Parlaments to pieņēma zināšanai un saskaņā ar 7. panta 1. punktu 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās paziņoja, ka, sākot ar 2018. gada 29. janvāri, ir atbrīvojusies deputāta vieta.

Rumānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Gabriela Zoană ir iecelta par Eiropas Parlamenta deputāti Viorica Dăncilă vietā, sākot ar 2018. gada 30. janvāri.

Parlaments pieņēma zināšanai viņas iecelšanu amatā.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Gabriela Zoană pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņa pirms tam ir parakstījusi rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņa darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


7. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt deputātu Ivari Padar, Jörg Meuthen, Lukas Mandl un Michael Detjen mandātus, sākot ar attiecīgi 2017. gada 6. novembri, 2017. gada 8. novembri, 2017. gada 30. novembri un 2018. gada 1. janvāri.


8. Pieprasījums aizstāvēt imunitāti

Victor Boştinaru ir iesniedzis priekšsēdētājam pieprasījumu aizstāvēt viņa privilēģijas un imunitāti saistībā ar civillietu Bukarestes Apelācijas tiesā.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


9. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis S&D un EFDD grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

AFET komiteja: Wajid Khan – Alex Mayer vietā;

ECON komiteja: Alex Mayer – Wajid Khan vietā;

AGRI komiteja: Gabriela Zoană;

FEMM komiteja: Gabriela Zoană;

DROI apakškomiteja: Wajid Khan – Alex Mayer vietā;

Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalu: Gabriela Zoană;

BUDG komiteja: Raymond Finch – Jonathan Arnott vietā;

CONT komiteja: Jonathan Bullock – Jonathan Arnott vietā;

Delegācija ES un Čīles Apvienotajā parlamentārajā komitejā: Jörg Meuthen.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


10. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja par vairāku komiteju lēmumiem sākt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu:

- ECON komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās, (NKI regula) un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/130/EEK, Euratom un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)). Referents: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018);

- ECON komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 un (ES) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)). Referenti: Jakob von Weizsäcker un Kay Swinburne (A8-0015/2018);

- ENVI komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitoringu un ziņošanu (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)). Referents: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018);

- JURI komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)). Referents: József Szájer (A8-0020/2018);

- JURI komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam (COM(2016)0798– C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)). Referents: József Szájer (A8-0012/2018);

- LIBE komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS-TCN sistēma) papildināšanai un atbalstam izveido centralizētu sistēmu tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN), un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)). Referents: Daniel Dalton (A8-0018/2018).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas – otrdienas, 2018. gada 6. februāra, – pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.


11. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2018. gada 7. februārī, parakstīs turpmāk minēto tiesību aktu, kas pieņemts saskaņā ar parasto likumdošanas proceduru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par papildu muitas nodokļiem dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (kodifikācija) (00060/2017/LEX - C8-0021/2018 – 2014/0175(COD)).


12. Deleģētie akti un īstenošanas pasākumi (Reglamenta 105. panta 6. punkts un 106. panta 4. punkta d) apakšpunkts)

Saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs ir paziņojis Parlamenta priekšsēdētājam, ka nav izteikti iebildumi pret turpmāk minētajiem ieteikumiem.

- ECON komitejas ieteikums par iebildumu neizteikšanu pret projektu Komisijas regulai, ar kuru attiecībā uz grozījumiem 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D54380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018);

- ECON komitejas ieteikums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2017. gada 20. decembra deleģēto regulu, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/2358 un Deleģēto regulu (ES) 2017/2359 groza attiecībā uz to piemērošanas sākumdienu (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018).

Ja kāda politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, 24 stundu laikā nebūs iebilduši pret šiem ieteikumiem, tos uzskatīs par apstiprinātiem. Pretējā gadījumā tos iesniegs balsošanai.

Ieteikumi ir pieejami tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.


13. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000099/2017), kuru uzdeva Danuta Maria Hübner AFCO komitejas vārdā Padomei: Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018);

- (O-000101/2017), kuru uzdeva Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio un Rosa Estaràs Ferragut PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez un Soraya Post S&D grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Terry Reintke un Ernest Urtasun Domènech Verts/ALE grupas vārdā, Angelika Mlinar Izaskun Bilbao Barandica un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā Komisijai: Cilvēktiesību aizstāvju sieviešu (CAS) situācija un ES atbalsts viņām (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018);

- (O-000102/2017), kuru uzdeva Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio un Rosa Estaràs Ferragut PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez un Soraya Post S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke un Ernest Urtasun Domènech Verts/ALE grupas vārdā, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos: Cilvēktiesību aizstāvju sieviešu (CAS) situācija un ES atbalsts viņām (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018);

- (O-000003/2018), kuru uzdeva Vilija Blinkevičiūtė FEMM komitejas vārdā Komisijai: Nulles tolerance pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).


14. Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)

Bija iesniegta plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (Reglamenta 130.b pants):

- (O-000086/2017), kuru iesniedza Rosa D'Amato un Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā Komisijai: Adrijas jūras cauruļvads Itālijā (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017).


15. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar oktobra pirmajā un otrajā sesijā pieņemtajām Parlamenta nostājām un rezolūcijām, ir pieejami vietnē “Europarl”.


16. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus un procedūras attiecībā uz Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem atbilstību un izpildi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES)2016/424, (ES)2016/425, (ES)2016/426 un (ES)2017/1369 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/42/EK, 2009/48/EK, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES un 2014/90/ES (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ENVI, ITRE, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēju atzīšanu (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ITRE, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai un ar ko atceļ Direktīvu 2000/59/EK un groza Direktīvu 2009/16/EK un Direktīvu 2010/65/ES (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par atlikušo Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā (15820/2017 - C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiemkomerciālajiem transportlīdzekļiemsaistībā ar Savienības integrēto pieejumazas noslodzestransportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanaiun ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 715/2007(pārstrādāta redakcija) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, IMCO, TRAN, JURI (Reglamenta 104. pants)

2. Parlamenta komitejas

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018).

- *** Ieteikums attiecībā uz projektu Padomes lēmumam par to, lai atjaunotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Brazīlijas Federatīvo Republiku par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Angelo Ciocca (A8-0004/2018).

- Ziņojums par inovācijas paātrināšanu tīras enerģijas jomā (2017/2084(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Jerzy Buzek (A8-0005/2018).

- Ziņojums par pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām pārskatīšanu (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)) - AFCO komiteja - Referents: Esteban González Pons (A8-0006/2018).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta sastāvu (2017/2054(INL)) - AFCO komiteja - Referentes: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Steeve Briois imunitāti (2017/2221(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Evelyn Regner (A8-0011/2018).

- Ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskatu (2017/2071(INI)) - BUDG komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Portugāle sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Ignazio Corrao (A8-0017/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu krimināltiesībās (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Ignazio Corrao (A8-0405/2017).


17. Darba kārtība

Bija izdalīts 2018. gada februāra plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 617.443/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Pirmdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Otrdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Trešdiena

Ar politisko grupu piekrišanu ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Portugāle sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu (A8-0017/2018), tika iekļauts trešdienas balsošanā.

ENF grupas pieprasījums balsošanu par ziņojumu par Eiropas Parlamenta sastāvu (A8-0007/2018) (GDKP 32. punkts) pārcelt uz ceturtdienu, 2018. gada 8. februāri, vai 2018. gada 1. martu.

Uzstājās Nicolas Bay ENF grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, iebilstot pret pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Ceturtdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


18. Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats (debates)

Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskatu [2017/2124(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Jonás Fernández (A8-0383/2017).

Jonás Fernández iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Mario Draghi (Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs) un Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Siegfried Mureşan PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Sander Loones ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Bernard Monot ENF grupas vārdā un Burkhard Balz.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Hans-Olaf Henkel, uzdodot zilās kartītes jautājumu Burkhard Balz, kas uz to atbildēja, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Barbara Kappel, Brian Hayes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sven Giegold, Bernd Lucke, Marcus Pretzell un Werner Langen.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Mario Borghezio.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Gabriel Mato, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Franc Bogovič un Ivana Maletić.

Uzstājās Valdis Dombrovskis, Mario Draghi un Jonás Fernández.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.2.2018. protokola 5.6. punkts.


19. Starptautisku uzņēmumu manipulācijas ar zinātnisko izpēti pēc Vācijas mašīnbūves nozares veiktajiem emisiju testiem uz pērtiķiem un cilvēkiem (debates)

Komisijas paziņojums: Starptautisku uzņēmumu manipulācijas ar zinātnisko izpēti pēc Vācijas mašīnbūves nozares veiktajiem emisiju testiem uz pērtiķiem un cilvēkiem (2018/2565(RSP)).

Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Peter Liese PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā un Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Mireille D'Ornano EFDD grupas vārdā, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes un Ismail Ertug.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly un João Ferreira.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska.

Debates tika slēgtas.


20. Klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ īstenota ģeogrāfiskā bloķēšana un cita veida diskriminācija ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko novērš ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida diskrimināciju klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017).

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Eva Kaili (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Bogdan Brunon Wenta (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Antanas Guoga PPE grupas vārdā, Virginie Rozière S&D grupas vārdā, Anneleen Van Bossuyt ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Julia Reda Verts/ALE grupas vārdā, John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, Lambert van Nistelrooij, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Janusz Korwin-Mikke, un Josef Weidenholzer.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman un Julie Ward.

Uzstājās Andrus Ansip un Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.2.2018. protokola 5.4. punkts.


21. Lēmums, kas pieņemts par taisnīgas nodokļu politikas paketi II un III (debates)

Komisijas paziņojums: Lēmums, kas pieņemts par taisnīgas nodokļu politikas paketi II un III (2017/2857(RSP)).

Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Luděk Niedermayer PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Lieve Wierinck ALDE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Jörg Meuthen EFDD grupas vārdā, Othmar Karas, Jeppe Kofod un Molly Scott Cato.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Arndt Kohn, Notis Marias un Izaskun Bilbao Barandica.

Uzstājās Valdis Dombrovskis.

Debates tika slēgtas.


22. Emisiju izmaksefektīva samazināšana un investīcijas mazoglekļa risinājumos ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Julie Girling (A8-0003/2017).

Julie Girling iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Fredrick Federley (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Florent Marcellesi (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Ivo Belet PPE grupas vārdā, Jytte Guteland S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Peter Liese, Edouard Martin, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête (sēdes vadītāja norādīja Janusz Korwin-Mikke, ka viņa izteikumi ir nevietā), Simona Bonafè, Esther de Lange, Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini un Andrzej Grzyb.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Notis Marias, Gesine Meissner un João Ferreira.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Julie Girling.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.2.2018. protokola 5.5. punkts.


23. Inovācijas paātrināšana tīras enerģijas jomā (debates)

Ziņojums par inovācijas paātrināšanu tīras enerģijas jomā [2017/2084(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A8-0005/2018).

Jerzy Buzek iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Carlos Moedas (Komisijas loceklis).

Uzstājās Stefan Eck (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Isabella De Monte (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Monika Smolková (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Seán Kelly PPE grupas vārdā, Peter Kouroumbashev S&D grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā, Jakop Dalunde Verts/ALE grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, José Blanco López, Jonathan Bullock un Carlos Zorrinho.

Uzstājās Carlos Moedas un Jerzy Buzek.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.2.2018. protokola 5.7. punkts.


24. Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu: Šrilankas, Trinidādas un Tobāgo un Tunisijas iekļaušana augsta riska trešo valstu sarakstā (debates)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu iesnieguši Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli un Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā par Komisijas 2017. gada 13. decembra deleģēto regulu, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, groza attiecībā uz Šrilankas, Trinidādas un Tobāgo un Tunisijas iekļaušanu pielikuma I punkta tabulā (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018).

Marie-Christine Vergiat (iesniedzēja) iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Pervenche Berès un Ana Gomes.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 7.2.2018. protokola 7.6. punkts.


25. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Seán Kelly, Zoană Gabriela, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Marie-Pierre Vieu, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wajid Khan, Notis Marias, Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Răzvan Popa, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Claudiu Ciprian Tănăsescu un Andrejs Mamikins.


26. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 617.443/OJMA).


27. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.49.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Michel, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 22. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika