Indiċi 
Minuti
PDF 245kWORD 77k
It-Tnejn, 5 ta' Frar 2018 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.In memoriam
 4.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 5.Avviż mill-Presidenza
 6.Kompożizzjoni tal-Parlament
 7.Verifika tal-kredenzjali
 8.Talba għall-ħarsien tal-immunità
 9.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 10.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))
 11.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 12.Atti delegati u miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 105(6) u Artikolu 106(4)(d) tar-Regoli ta' Proċedura)
 13.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 14.Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq)
 15.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 16.Dokumenti mressqa
 17.Ordni tal-ħidma
 18.Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2016 (dibattitu)
 19.Il-manipulazzjoni tar-riċerka xjentifika mill-kumpaniji multinazzjonali wara t-testijiet tal-emissjonijiet fuq ix-xadini u l-bnedmin mill-industrija awtomobilistika Ġermaniża (dibattitu)
 20.L-imblukkar ġeografiku u forom oħrajn ta' diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità, tal-post tar-residenza jew tal-post tal-istabbiliment tal-konsumaturi ***I (dibattitu)
 21.Deċiżjoni adottata dwar il-pakkett "Tassazzjoni Ġusta" II u III (dibattitu)
 22.Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju ***I (dibattitu)
 23.L-aċellerazzjoni tal-innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija nadifa (dibattitu)
 24.Oġġezzjoni għal att delegat: Iż-żieda tas-Sri Lanka, Trinidad u Tobago u t-Tuneżija fil-lista tal-pajjiżi terzi b'riskju kbir (dibattitu)
 25.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 26.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 27.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Is-sessjoni li ġiet interrotta l-Ħamis 18 ta' Jannar 2018 tkompliet.


2. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.04.


3. In memoriam

Il-President ta ġieħ, f'isem il-Parlament, lill-memorja ta' Edouard Ferrand.

Il-Parlament osserva minuta silenzju.

°
° ° °

Intervent ta': Cécile Kashetu Kyenge dwar sparatura fl-Italja mmotivata mill-mibegħda razzjali (il-President ingħaqad ma' dak li qalet Cécile Kashetu Kyenge u kkundanna bil-qawwa dan l-attakk).


4. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


5. Avviż mill-Presidenza

Il-President ħareġ bl-avviż li ġej:

"Nhar il-11 ta' Jannar 2018 irċevejt ittra mingħand il-Presidenti tal-Gruppi PPE, S&D, ALDE u Verts/ALE dwar it-tmexxija tal-Viċi President Czarnecki, li kienet titlob l-applikazzjoni tal-proċedura prevista skont l-Artikolu 21 tar-Regoli ta' Proċedura, b'segwitu ta' dikjarazzjonijiet magħmula fil-konfront ta' Membru ieħor tal-Parlament Ewropew.

Il-kwistjoni ġiet diskussa fil-Konferenza tal-Presidenti matul żewġ laqgħat konsekuttivi, nhar it-18 ta' Jannar 2018 u l-1 ta' Frar 2018.

Barra minn hekk, fit-18 ta' Jannar 2018, irċevejt ittra mingħand il-Viċi President Czarnecki li fiha huwa tkellem dwar it-tħassib espress fl-ittra hawn fuq msemmija. B'segwitu ta' din, jiena tkellimt mal-Viċi President Czarnecki dwar dan is-suġġett nhar it-23 ta' Jannar 2018.

Wara li kkunsidrajt l-argumenti tiegħu tal-1 ta' Frar 2018, il-Konferenza tal-Presidenti, permezz ta' maġġoranza ta' tlieta minn kull ħames voti mitfugħa, liema voti jirrappreżentaw mhux anqas minn tliet partiti politiċi, iddeċidiet li tipproponi lill-Parlament li jtemm il-mandat tal-Viċi President Czarnecki, billi dan kien ħati ta' mġiba ħażina serja, skont l-Artikolu 21 tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament se jagħti l-fehma tiegħu dwar din il-proposta nhar l-Erbgħa, 7 ta' Frar 2018, b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-voti mitfugħa, liema voti jirrappreżentaw il-maġġoranza tal-membri tiegħu."

Interventi ta': Jadwiga Wiśniewska dwar il-proċedura segwita (il-President għamel xi preċiżjonijiet), Manfred Weber (il-President għamel xi preċiżjonijiet), Udo Bullmann, Philippe Lamberts u Eleonora Forenza (il-President għamel xi preċiżjonijiet).


6. Kompożizzjoni tal-Parlament

Wara l-mewt ta' Edouard Ferrand, bi qbil mal-Artikolu 4(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ikkonstata li l-post huwa vakanti mid-data 2 ta' Frar 2018 u informa l-Istat Membru kkonċernat dwar dan.

°
° ° °

Tatjana Ždanoka avżat bil-miktub bir-riżenja tagħha minn Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 5 ta' Marzu 2018.

Skont l-Artikolu 4(1) u (2) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ikkonstata l-vakanza tas-siġġu tagħha li tiddekorri mit-tali data u informa lill-awtorità nazzjonali kkonċernata.

°
° ° °

Viorica Dăncilă ġiet innominata Prim Ministru tar-Rumanija b'effett mid-29 ta' Jannar 2018.

Il-Parlament ħa nota u, skont l-Artikolu 7(1) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett, ikkonstata l-vakanza tas-siġġu tagħha b'effett mid-29 ta' Jannar 2018.

L-awtoritajiet kompetenti Rumeni kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Gabriela Zoană minflok Viorica Dăncilă bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 30 ta' Jannar 2018.

Il-Parlament ħa nota tal-elezzjoni tagħha.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħha jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Gabriela Zoană tieħu postha fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u tgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel tkun għamlet id-dikjarazzjoni li ma għandha ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


7. Verifika tal-kredenzjali

Fuq proposta tal-Kumitat JURI, il-Parlament iddeċieda li japprova l-mandati tal-Membri Ivari Padar, Jörg Meuthen, Lukas Mandl u Michael Detjen, b'seħħ mis-6 ta' Novembru 2017, mit-8 ta' Novembru 2017, mit-30 ta' Novembru 2017, u mill-1 ta' Jannar 2018, rispettivament.


8. Talba għall-ħarsien tal-immunità

Victor Boştinaru indirizza lill-President talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet tiegħu fil-qafas ta' każ tal-qorti ċivili miġjub quddiem il-Qorti tal-Appell ta' Bucharest.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


9. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mingħand il-gruppi S&D u EFDD it-talbiet għan-nomini li ġejjin:

Kumitat AFET: Wajid Khan minflok Alex Mayer

Kumitat ECON: Alex Mayer minflok Wajid Khan

Kumitat AGRI: Gabriela Zoană

Kumitat FEMM: Gabriela Zoană

Sottokumitat DROI: Wajid Khan minflok Alex Mayer

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Għarbija: Gabriela Zoană

Kumitat BUDG: Raymond Finch minflok Jonathan Arnott

Kumitat CONT: Jonathan Bullock minflok Jonathan Arnott

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Ċilì: Jörg Meuthen.

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


10. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))

Il-President ħabbar id-deċiżjonijiet ta' diversi Kumitati biex jidħlu f'negozjati interistituzzjonali, bi qbil mal-Artikolu 69c(1) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Kumitat ECON, abbażi tar-rapport dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-introjtu nazzjonali gross bi prezzijiet tas-suq (“ir-Regolament dwar l-ING”) li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/130/KEE, Euratom u r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1287/2003 (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)). Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- Kumitat ECON, abbażi tar-rapport dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-kontropartijiet ċentrali u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1095/2010, (UE) Nru 648/2012 u (UE) Nru 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)). Rapporteurs: Jakob von Weizsäcker u Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- Kumitat ENVI, abbażi tar-rapport dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ u r-rapportar tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty ġodda u l-konsum tal-fjuwil tagħhom (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)). Rapporteur: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- Kumitat JURI, abbażi tar-rapport dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta’ atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)). Rapporteur: József Szájer (A8-0020/2018)

- Kumitat JURI, abbażi tar-rapport dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti legali fil-qasam tal-Ġustizzja li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (COM(2016)0798– C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)). Rapporteur: József Szájer (A8-0012/2018)

- Kumitat LIBE, abbażi tar-rapport dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta’ pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (TCN) biex tissupplimenta s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (is-sistema ECRIS-TCN) u tkun ta’ sostenn għaliha u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)). Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Bi qbil mal-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura, Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju jistgħu jitolbu bil-miktub, qabel nofsillejl ta' għada, it-Tlieta 6 ta' Frar 2018, li deċiżjoni ta' kumitat għal dħul f'negozjati titqiegħed għall-votazzjoni.

In-negozjati jistgħu jibdew fi kwalunkwe ħin wara li tkun għaddiet din l-iskadenza jekk ma tkun tressqet l-ebda talba għal votazzjoni fil-Parlament dwar id-deċiżjoni meħuda għal dħul f'negozjati.


11. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President informa li, flimkien mal-President tal-Kunsill, se jipproċedu nhar l-Erbgħa, 7 ta' Frar 2018, bl-iffirmar tal-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dazji doganali addizzjonali fuq importazzjonijiet ta' ċerti prodotti li joriġinaw mill-Istati Uniti tal-Amerka (kodifikazzjoni) (00060/2017/LEX - C8-0021/2018 - 2014/0175(COD)).


12. Atti delegati u miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 105(6) u Artikolu 106(4)(d) tar-Regoli ta' Proċedura)

Bi qbil mal-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għarraf lill-President tal-Parlament li ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni fil-konfront ta':

- Ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat ECON li ma ssirx oppożizzjoni għal abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-emendi fl-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018);

- Ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat ECON li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament delegat tal-Kummissjoni tal-20 ta' Diċembru 2017 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2017/2358 u r-Regolament Delegat (UE) 2017/2359 f'dak li għandu x'jaqsam mad-dati ta' applikazzjoni tagħhom (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018).

Jekk tali rakkomandazzjonijiet ma jkunux is-suġġett ta' oppożizzjoni min-naħa ta' grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx sa mhux aktar tard minn erbgħa u għoxrin siegħa, jitqiesu approvati. Fil-każ kuntrarju, ikunu sottoposti għal votazzjoni.

Ir-rakkomandazzjonijiet huma disponibbli fuq is-sit Europarl għall-perjodu ta' din is-sessjoni parzjali.


13. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet orali għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-000099/2017) imressqa minn Danuta Maria Hübner, f'isem il-Kumitat AFCO, lill-Kunsill: Ir-riforma tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018);

- (O-000101/2017) imressqa minn Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio u Rosa Estaràs Ferragut, f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez u Soraya Post, f'isem il-Grupp S&D, Malin Björk, f'isem il-Grupp GUE/NGL, Arne Gericke, f'isem il-Grupp ECR, Terry Reintke u Ernest Urtasun Domènech, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Il-qagħda tan-Nisa Impenjati fid-Difiża tad-Drittijiet tal-Bniedem (WHRD) u l-appoġġ li tagħtihom l-UE (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018);

- (O-000102/2017) imressqa minn Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio u Rosa Estaràs Ferragut, f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez u Soraya Post, f'isem il-Grupp S&D, Arne Gericke, f'isem il-Grupp ECR, Malin Björk, f'isem il-Grupp GUE/NGL, Terry Reintke u Ernest Urtasun Domènech, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-qagħda tan-Nisa Impenjati fid-Difiża tad-Drittijiet tal-Bniedem (WHRD) u l-appoġġ li tagħtihom l-UE (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018);

- (O-000003/2018) imressqa minn Vilija Blinkevičiūtė, f'isem il- Kumitat FEMM, lill-Kummissjoni: Tolleranza żero għall-mutilazzjoni ġenitali femminili (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).


14. Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq)

L-interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu tqiegħdet fuq il-Mejda (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura)

- (O-000086/2017) imressqa minn Rosa D'Amato u Dario Tamburrano, f'isem il-Grupp EFDD, lill-Kummissjoni: Il-Pipeline Trans-Adrijatiku fl-Italja (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017).


15. Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjonijiet mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tal-pożizzjonijiet u tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet parzjali ta' Ottubru I u II huma disponibbli fuq is-sit Europarl.


16. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli u proċeduri għall-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni fuq il-prodotti u għall-infurzar tagħha u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 305/2011, (UE) Nru 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 u (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u d-Direttivi 2004/42/KE, 2009/48/KE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE u 2014/90/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

ENVI, ITRE, INTA

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

ITRE, JURI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-konsenja ta' skart minn bastimenti, li tħassar id-Direttiva 2000/59/KE u li temenda d-Direttiva 2009/16/KE u d-Direttiva 2010/65/UE (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li fadal tal-acquis ta' Schengen marbuta mas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fir-Repubblika tal-Bulgarija u fir-Rumanija (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS))

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri utal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda bħala parti mill-approċċ integrat tal-Unjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi ħfief u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 (riformulazzjoni) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, IMCO, TRAN, JURI (Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura)

2) mill-kumitati parlamentari

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonċerna t-tiġdid tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Federattiva tal-Brażil (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

- Rapport dwar l-aċċelerazzjoni tal-innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija nadifa (2017/2084(INI)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

- Rapport dwar ir-reviżjoni tal-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Rapport dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew (2017/2054(INL)) - Kumitat AFCO - Rapporteurs: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Steeve Briois (2017/2221(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

- Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar l-Attivitajiet Finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment (2017/2071(INI)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fil-Portugall (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)


17. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda tas-seduti plenarji ta' Frar 2018 (PE 617.443/PDOJ) tqassam u fir-rigward tiegħu ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 149a tar-Regoli ta' Proċedura):

It-Tnejn

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

It-Tlieta

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

L-Erbgħa

Bi qbil mal-gruppi politiċi, ir-rapport dwar l-abbożż ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fil-Portugall (A8-0017/2018) ġie miżjud mal-votazzjonijiet ta' nhar l-Erbgħa.

Talba tal-Grupp ENF biex il-votazzjoni dwar ir-rapport dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew (A8-0007/2018) (punt 32 tal-PDOJ) tiġi posposta għal nhar il-Ħamis 8 ta' Frar jew għall-1 ta' Marzu 2018.

Interventi ta': Nicolas Bay f'isem il-Grupp ENF, li ġġustifika t-talba, u Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, kontra t-talba.

Il-Parlament irrifjuta t-talba.

Il-Ħamis

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

°
° ° °

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


18. Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2016 (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2016 [2017/2124(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Jonás Fernández ippreżenta r-rapport.

Interventi ta': Mario Draghi (President tal-Bank Ċentrali Ewropew) u Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Siegfried Mureşan f'isem il-Grupp PPE, Pervenche Berès f'isem il-Grupp S&D, Sander Loones f'isem il-Grupp ECR, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Molly Scott Cato f'isem il-Grupp Verts/ALE, David Coburn f'isem il-Grupp EFDD, Bernard Monot f'isem il-Grupp ENF, u Burkhard Balz.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Interventi ta': Hans-Olaf Henkel, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Burkhard Balz, li wieġeb, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Barbara Kappel, Brian Hayes, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sven Giegold, Bernd Lucke, Marcus Pretzell u Werner Langen.

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

Intervent ta': Mario Borghezio.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Gabriel Mato, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Franc Bogovič u Ivana Maletić.

Interventi ta': Valdis Dombrovskis, Mario Draghi u Jonás Fernández.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.6 tal-Minuti ta' 6.2.2018.


19. Il-manipulazzjoni tar-riċerka xjentifika mill-kumpaniji multinazzjonali wara t-testijiet tal-emissjonijiet fuq ix-xadini u l-bnedmin mill-industrija awtomobilistika Ġermaniża (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-manipulazzjoni tar-riċerka xjentifika mill-kumpaniji multinazzjonali wara t-testijiet tal-emissjonijiet fuq ix-xadini u l-bnedmin mill-industrija awtomobilistika Ġermaniża (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Peter Liese f'isem il-Grupp PPE, Kathleen Van Brempt f'isem il-Grupp S&D, Hans-Olaf Henkel f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Stefan Eck f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Interventi ta': Mireille D'Ornano f'isem il-Grupp EFDD, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes u Ismail Ertug.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly u João Ferreira.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska.

Id-dibattitu ngħalaq.


20. L-imblukkar ġeografiku u forom oħrajn ta' diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità, tal-post tar-residenza jew tal-post tal-istabbiliment tal-konsumaturi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indirizzar tal-imblukkar ġeografiku u forom oħrajn ta' diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità, tal-post tar-residenza jew tal-post tal-istabbiliment tal-konsumaturi fi ħdan is-suq intern u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2009/22/KE [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Andrus Ansip (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Eva Kaili (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Bogdan Brunon Wenta (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Antanas Guoga f'isem il-Grupp PPE, Virginie Rozière f'isem il-Grupp S&D, Anneleen Van Bossuyt f'isem il-Grupp ECR, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Julia Reda f'isem il-Grupp Verts/ALE, John Stuart Agnew f'isem il-Grupp EFDD, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Udo Voigt Membru mhux affiljat, Lambert van Nistelrooij, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Janusz Korwin-Mikke, u Josef Weidenholzer.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman u Julie Ward.

Interventi ta': Andrus Ansip u Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.4 tal-Minuti ta' 6.2.2018.


21. Deċiżjoni adottata dwar il-pakkett "Tassazzjoni Ġusta" II u III (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Deċiżjoni adottata dwar il-pakkett "Tassazzjoni Ġusta" II u III (2017/2857(RSP))

Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Intervent ta': Luděk Niedermayer f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

Interventi ta': Pervenche Berès f'isem il-Grupp S&D, Lieve Wierinck f'isem il-Grupp ALDE, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jörg Meuthen f'isem il-Grupp EFDD, Othmar Karas, Jeppe Kofod u Molly Scott Cato.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Arndt Kohn, Notis Marias u Izaskun Bilbao Barandica.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis.

Id-dibattitu ngħalaq.


22. Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE għat-tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Julie Girling (A8-0003/2017)

Julie Girling ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Fredrick Federley (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE).

Intervent ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Florent Marcellesi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Ivo Belet f'isem il-Grupp PPE, Jytte Guteland f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Peter Liese, Edouard Martin, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête (il-President ġibdet l-attenzjoni ta' Janusz Korwin-Mikke għall-fatt li d-diskors tiegħu ma kienx xieraq), Simona Bonafè, Esther de Lange, Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini u Andrzej Grzyb.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Notis Marias, Gesine Meissner u João Ferreira.

Interventi ta': Miguel Arias Cañete u Julie Girling.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.5 tal-Minuti ta' 6.2.2018.


23. L-aċellerazzjoni tal-innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija nadifa (dibattitu)

Rapport dwar l-aċċellerazzjoni tal-innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija nadifa [2017/2084(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Jerzy Buzek ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Carlos Moedas (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Stefan Eck (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Isabella De Monte (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Monika Smolková (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, Peter Kouroumbashev f'isem il-Grupp S&D, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Xabier Benito Ziluaga f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jakop Dalunde f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dario Tamburrano f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, José Blanco López, Jonathan Bullock u Carlos Zorrinho.

Interventi ta': Carlos Moedas u Jerzy Buzek.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.7 tal-Minuti ta' 6.2.2018.


24. Oġġezzjoni għal att delegat: Iż-żieda tas-Sri Lanka, Trinidad u Tobago u t-Tuneżija fil-lista tal-pajjiżi terzi b'riskju kbir (dibattitu)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni, imressqa minn Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli u Lola Sánchez Caldentey, f'isem il-Grupp GUE/NGL, skont l-Artikolu 105(3) tar-Regoli ta' Proċedura: dwar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tat-13 ta' Diċembru 2017 li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1675 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward taż-żieda tas-Sri Lanka, Trinidad u Tobago u t-Tuneżija fit-tabella fil-punt I tal-Anness (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

Marie-Christine Vergiat (awtriċi) ressqet il-mozzjoni għal riżoluzzjoni.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Pervenche Berès u Ana Gomes.

Intervent ta': Věra Jourová.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.6 tal-Minuti ta' 7.2.2018.


25. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

Seán Kelly, Zoană Gabriela, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Marie-Pierre Vieu, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wajid Khan, Notis Marias, Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Răzvan Popa, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Claudiu Ciprian Tănăsescu u Andrejs Mamikins.


26. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 617.443/OJMA).


27. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.49.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Michel, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Aġġornata l-aħħar: 22 ta' Mejju 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza