Index 
Notulen
PDF 241kWORD 76k
Maandag 5 februari 2018 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.In memoriam
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Mededeling van de Voorzitter
 6.Samenstelling Parlement
 7.Onderzoek geloofsbrieven
 8.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 11.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 12.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 105, lid 6, en artikel 106, lid 4, onder d), van het Reglement)
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 15.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 16.Ingekomen stukken
 17.Regeling van de werkzaamheden
 18.Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank (debat)
 19.Manipulatie van wetenschappelijk onderzoek door multinationals in de nasleep van de emissietests op apen en mensen door de Duitse auto-industrie (debat)
 20.Geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging ***I (debat)
 21.Vastgesteld besluit over het pakket eerlijke belastingen II en III (debat)
 22.Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen ***I (debat)
 23.Versnelling van de innovatie op het gebied van schone energie (debat)
 24.Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: Toevoeging van Sri Lanka, Trinidad en Tobago en Tunesië aan delijst van derde landen met een hoog risico (debat)
 25.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 18 januari 2018 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.04 uur geopend.


3. In memoriam

De Voorzitter gedenkt namens het Parlement Edouard Ferrand.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Cécile Kashetu Kyenge over een door rassenhaat gedreven schietpartij in Italië (de Voorzitter sluit zich aan bij de woorden van Cécile Kashetu Kyenge en en veroordeelt krachtig deze aanval).


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


5. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter doet de volgende mededeling:

"Op 11 januari 2018, heb ik een brief ontvangen van de voorzitters van de fracties PPE, S&D, ALDE en Verts/ALE over het gedrag van ondervoorzitter Czarnecki, met het verzoek de procedure van artikel 21 van het Reglement toe te passen naar aanleiding van verklaringen die zijn afgelegd ten aanzien van een ander lid van het Parlement.

De kwestie is behandeld in de Conferentie van voorzitters tijdens twee opeenvolgende vergaderingen op 18 januari 2018 en 1 februari 2018.

Op 18 januari 2018, heb ik tevens een brief ontvangen van ondervoorzitter Czarnecki waarin hij de in de hoger genoemde brief genoemde kwesties aansnijdt. Daarna heb ik ondervoorzitter Czarnecki gehoord over dit onderwerp op 23 januari 2018.

Na op 1 februari 2018 kennis te hebben genomen van zijn argumenten, heeft de Conferentie van voorzitters, met een meerderheid van drie vijfde van de uitgebrachte stemmen die ten minste drie fracties vertegenwoordigt, besloten het Parlement voor te stellen de ambtstermijn van ondervoorzitter Czarnecki te beëindigen, in de overweging dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag overeenkomstig artikel 21 van het Reglement.

Het Parlement zal zich over dit voorstel uitspreken op woensdag 7 februari 2018, met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen die de meerderheid van de leden van het Parlement vertegenwoordigt."

Het woord wordt gevoerd door Jadwiga Wiśniewska over de gevolgde procedure (de Voorzitter geeft nadere toelichting), Manfred Weber (de Voorzitter geeft nadere toelichting ), Udo Bullmann, Philippe Lamberts en Eleonora Forenza (de Voorzitter geeft nadere toelichting).


6. Samenstelling Parlement

Naar aanleiding van het overlijden van Edouard Ferrand constateert het Parlement overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het Reglement dat de zetel met ingang van 2 februari 2018 vacant is en brengt de betrokken lidstaat ervan op de hoogte.

°
° ° °

Tatjana Ždanoka heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van haar ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 5 maart 2018.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 2, van het Reglement, constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte

°
° ° °

Viorica Dăncilă is benoemd tot premier van Roemenië met ingang van 29 januari 2018.

Het Parlement neemt hiervan kennis en constateert overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen dat haar zetel vacant is met ingang van 29 januari 2018.

De bevoegde Roemeense autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Gabriela Zoană tot lid van het Parlement, ter vervanging van Viorica Dăncilă, met ingang van 30 januari 2018.

Het Parlement neemt kennis van haar benoeming.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Gabriela Zoană, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


7. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement de mandaten van de leden Ivari Padar, Jörg Meuthen, Lukas Mandl en Michael Detjen, met ingang van respectievelijk 6 november 2017, 8 november 2017, 30 november 2017 en 1 januari 2018.


8. Verzoek om verdediging van de immuniteit

Victor Boştinaru heeft bij de Voorzitter een verzoek ingediend om verdediging van zijn privileges en immuniteiten in het kader van een voor het Hof van beroep van Boekarest hangende civielrechtelijke zaak .

Overeenkomstig artikel 9, lid 3, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


9. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie en de EFDD-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie AFET: Wajid Khan in plaats van Alex Mayer

Commissie ECON: Alex Mayer in plaats van Wajid Khan

Commissie AGRI: Gabriela Zoană

Commissie FEMM: Gabriela Zoană

Subcommissie DROI: Wajid Khan in plaats van Alex Mayer

Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland: Gabriela Zoană

Commissie BUDG: Raymond Finch in plaats van Jonathan Arnott

Commissie CONT: Jonathan Bullock in plaats van Jonathan Arnott

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili: Jörg Meuthen.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


10. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat meerdere commissies hebben besloten interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

- Commissie ECON, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen ("bni-verordening") en tot intrekking van Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad en Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)). Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- Commissie ECON, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 en (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)). Rapporteurs: Jakob von Weizsäcker en Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- Commissie ENVI, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de monitoring en de rapportering van de CO2-emissies en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)). Rapporteur: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- Commissie JURI, op basis van het verslag over de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)). Rapporteur: József Szájer (A8-0020/2018)

- Commissie JURI, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikelen 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (COM(2016)0798– C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)). Rapporteur: József Szájer (A8-0012/2018)

- Commissie LIBE, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS-TCN) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)). Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, voor morgen, dinsdag 6 februari 2018, om middernacht schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


11. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede dat hij op woensdag 7 februari 2018 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handeling zal ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (codificatie) (00060/2017/LEX - C8-0021/2018 - 2014/0175(COD)).


12. Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 105, lid 6, en artikel 106, lid 4, onder d), van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement deelt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het Parlement mede dat geen enkel bezwaar is gemaakt tegen:

- De aanbeveling van de Commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat wijzigingen in International Financial Reporting Standard 9 betreft (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018);

- De aanbeveling van de Commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 20 december 2017 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2358 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2359 wat betreft de toepassingsdatum ervan (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018).

Indien tegen deze aanbevelingen geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of ten minste veertig leden binnen een termijn van vierentwintig uur, worden zij geacht te zijn goedgekeurd. Is dit wel het geval, dan worden zij in stemming gebracht.

De aanbevelingen staan gedurende deze vergaderperiode op Europarl.


13. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000099/2017) van Danuta Maria Hübner, namens de Commissie AFCO, aan de Raad: Hervorming van de kieswet van de EU (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018);

- (O-000101/2017) van Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Rosa Estaràs Ferragut, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez en Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Terry Reintke en Ernest Urtasun Domènech, namens de Verts/ALE-Fractie, Angelika Mlinar Izaskun Bilbao Barandica en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: De situatie van vrouwelijke mensenrechtenactivisten en steun van de EU (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018);

- (O-000102/2017) van Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Rosa Estaràs Ferragut, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez en Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke en Ernest Urtasun Domènech, namens de Verts/ALE-Fractie, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, aan de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie van vrouwelijke mensenrechtenactivisten en steun van de EU (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018);

- (O-000003/2018) van Vilija Blinkevičiūtė, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: Nultolerantie tegenover genitale verminking van vrouwen (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).


14. Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)

De volgende uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat is ingediend (artikel 130 ter van het Reglement):

- (O-000086/2017) van Rosa D'Amato en Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: Trans-Adriatische pijpleiding in Italië (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017).


15. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van oktober I en II door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staan op Europarl.


16. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 en (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad en van de Richtlijnen 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU en 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

IMCO

advies :

ENVI, ITRE, INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

IMCO

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval, tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG en Richtlijn 2010/65/EU (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

advies :

ENVI

- Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de inwerkingstelling van de resterende bepalingen van het Schengenacquis die betrekking hebben op het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en in Roemenië (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's ennieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de geïntegreerde benadering van de Unie om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007(herschikking) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

ITRE, IMCO, TRAN, JURI(artikel 104 van het Reglement)

2) van de parlementaire commissies

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

- Verslag inzake versnelling van de innovatie op het gebied van schone energie (2017/2084(INI)) - commissie ITRE - Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

- Verslag over de herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)) - commissie AFCO - Rapporteur: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Verslag over de samenstelling van het Europees Parlement (2017/2054(INL)) - commissie AFCO - Rapporteurs: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Steeve Briois (2017/2221(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

- Verslag over het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (2017/2071(INI)) - commissie BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Portugal (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)


17. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van februari 2018 (PE 617.443/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Geen wijzigingen.

Woensdag

Met de instemming van de fracties wordt het verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Portugal (A8-0017/2018) toegevoegd aan de stemmingen van woensdag.

Verzoek van de ENF-Fractie om de stemming over het verslag over de samenstelling van het Europees Parlement (A8-0007/2018) (punt 32 PDOJ) uit te stellen tot donderdag 8 februari ofwel tot 1 maart 2018.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, die het verzoek toelicht, en Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, tegen het verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


18. Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank (debat)

Verslag over het jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank [2017/2124(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Jonás Fernández leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Mario Draghi (President van de Europese Centrale Bank) en Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Siegfried Mureşan, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, en Burkhard Balz.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hans-Olaf Henkel, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Burkhard Balz, die hierop ingaat, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Barbara Kappel, Brian Hayes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sven Giegold, Bernd Lucke, Marcus Pretzell en Werner Langen.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mario Borghezio.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Gabriel Mato, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Franc Bogovič en Ivana Maletić.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Mario Draghi en Jonás Fernández.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 6.2.2018.


19. Manipulatie van wetenschappelijk onderzoek door multinationals in de nasleep van de emissietests op apen en mensen door de Duitse auto-industrie (debat)

Verklaring van de Commissie: Manipulatie van wetenschappelijk onderzoek door multinationals in de nasleep van de emissietests op apen en mensen door de Duitse auto-industrie (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, en Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mireille D'Ornano, namens de EFDD-Fractie, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes en Ismail Ertug.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska.

Het debat wordt gesloten.


20. Geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Eva Kaili (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Bogdan Brunon Wenta (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Antanas Guoga, namens de PPE-Fractie, Virginie Rozière, namens de S&D-Fractie, Anneleen Van Bossuyt, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Lambert van Nistelrooij, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, en Josef Weidenholzer.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip en Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 6.2.2018.


21. Vastgesteld besluit over het pakket eerlijke belastingen II en III (debat)

Verklaring van de Commissie: Vastgesteld besluit over het pakket eerlijke belastingen II en III (2017/2857(RSP))

Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Luděk Niedermayer, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Jörg Meuthen, namens de EFDD-Fractie, Othmar Karas, Jeppe Kofod en Molly Scott Cato.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Arndt Kohn, Notis Marias en Izaskun Bilbao Barandica.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

Het debat wordt gesloten.


22. Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Julie Girling (A8-0003/2017)

Julie Girling leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Fredrick Federley (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE).

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Florent Marcellesi (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Ivo Belet, namens de PPE-Fractie, Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Peter Liese, Edouard Martin, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête (de Voorzitter wijst Janusz Korwin-Mikke erop dat zijn woorden misplaatst waren), Simona Bonafè, Esther de Lange, Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini en Andrzej Grzyb.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Notis Marias, Gesine Meissner en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Julie Girling.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 6.2.2018.


23. Versnelling van de innovatie op het gebied van schone energie (debat)

Verslag over versnelling van innovatie op het gebied van schone energie [2017/2084(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Jerzy Buzek leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Stefan Eck (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Isabella De Monte (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Monika Smolková (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Peter Kouroumbashev, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Xabier Benito Ziluaga, namens de GUE/NGL-Fractie, Jakop Dalunde, namens de Verts/ALE-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, José Blanco López, Jonathan Bullock en Carlos Zorrinho.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas en Jerzy Buzek.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.7 van de notulen van 6.2.2018.


24. Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: Toevoeging van Sri Lanka, Trinidad en Tobago en Tunesië aan delijst van derde landen met een hoog risico (debat)

Ontwerpresolutie, ingediend door Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli en Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement: over de gedelegeerde verordening van 13 december 2017 van de Commissie houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot de toevoeging van Sri Lanka, Trinidad en Tobago en Tunesië aan de in punt I van de bijlage opgenomen tabel (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

Marie-Christine Vergiat (auteur) licht de ontwerpresolutie toe.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès en Ana Gomes.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 7.2.2018.


25. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Seán Kelly, Zoană Gabriela, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Marie-Pierre Vieu, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wajid Khan, Notis Marias, Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Răzvan Popa, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Claudiu Ciprian Tănăsescu en Andrejs Mamikins.


26. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 617.443/OJMA).


27. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.49 uur gesloten.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Michel, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid