Zoznam 
Zápisnica
PDF 242kWORD 77k
Pondelok, 5. februára 2018 - Štrasburg
1.Pokračovanie v prerušenej schôdzi
 2.Otvorenie rokovania
 3.In memoriam
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Oznámenie Predsedníctva
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 8.Žiadosť o ochranu imunity
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 11.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 12.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 105 ods. 6 a článok 106 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie)
 15.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 16.Predloženie dokumentov
 17.Program práce
 18.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 (rozprava)
 19.Manipulácia vedeckého výskumu nadnárodnými spoločnosťami v súvislosti s testovaním vplyvu emisií na opice a na ľudí zo strany nemeckého automobilového priemyslu (rozprava)
 20.Geografické blokovanie a iné formy diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla ***I (rozprava)
 21.Rozhodnutie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení pre spravodlivé zdaňovanie II a III (rozprava)
 22.Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií ***I (rozprava)
 23.Urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie (rozprava)
 24.Námietka voči delegovanému aktu: Pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do zoznamu vysokorizikových tretích krajín (rozprava)
 25.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie v prerušenej schôdzi

Schôdza, ktorá bola prerušená vo štvrtok 18. januára 2018, pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.04 h.


3. In memoriam

Predseda si v mene Parlamentu uctil pamiatku Edouarda Ferranda.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.

°
° ° °

V rozprave vystúpila Cécile Kashetu Kyenge o prestrelke v Taliansku motivovanej rasovou nenávisťou (predseda sa pripojil k slovám Cécile Kashetu Kyenge a dôrazne odsúdil tento útok).


4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


5. Oznámenie Predsedníctva

Predseda predniesol toto oznámenie:

„Dňa 11. januára 2018 som dostal list od predsedov skupín PPE, S&D, ALDE a Verts/ALE o správaní podpredsedu Czarneckého, v ktorom požiadali o uplatnenie postupu stanoveného v článku 21 rokovacieho poriadku po vyhláseniach týkajúcich sa iného európskeho poslanca.

Otázka sa prerokovala na Konferencii predsedov počas dvoch nasledujúcich schôdzí 18. januára 2018 a 1. februára 2018.

Dňa 18. januára 2018 som dostal list od podpredsedu Czarneckého o obavách vyjadrených v uvedenom liste. Následne som v súvislosti s touto otázkou vypočul podpredsedu Czarneckého 23. januára 2018.

Po zohľadnení jeho argumentov 1. februára 2018 Konferencia predsedov trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov, ktorá predstavuje najmenej tri politické skupiny, rozhodla navrhnúť Parlamentu ukončenie mandátu podpredsedu Czarneckého, keďže sa podľa článku 21 rokovacieho poriadku dopustil závažnej chyby.

Parlament sa vyjadrí k tomuto návrhu v stredu 7. februára 2018 trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov, ktorá predstavuje väčšinu všetkých jeho poslancov."

Vystúpili títo poslanci: Jadwiga Wiśniewska o uplatnenom postupe (predseda uviedol podrobnosti), Manfred Weber (predseda uviedol podrobnosti), Udo Bullmann, Philippe Lamberts a Eleonora Forenza (predseda uviedol podrobnosti).


6. Zloženie Parlamentu

V súvislosti so smrťou Edouarda Ferranda Parlament v súlade s článkom 4 ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od 2. februára 2018 a informoval o tom príslušný členský štát.

°
° ° °

Tatjana Ždanoka podala písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslankyne Parlamentu s účinnosťou od 5. marca 2018.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 2 rokovacieho poriadku Parlament oznámil uvoľnenie mandátu od tohto dátumu a informoval o tom príslušný vnútroštátny orgán.

°
° ° °

Viorica Dăncilă bola vymenovaná za predsedníčku vlády Rumunska od 29. januára 2018.

Parlament to vzal na vedomie a v súlade s článkom 7 ods.1 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu oznámil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od 29. januára 2018.

Príslušné rumunské orgány oznámili, že Gabriela Zoană bola s účinnosťou od 30. januára 2018 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Vioricu Dăncilovú.

Parlament vzal na vedomie jej zvolenie.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu Gabriela Zoană zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.


7. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na základe návrhu výboru JURI Parlament rozhodol o platnosti mandátov poslancov Ivariho Padara, Jörga Meuthena, Lukasa Mandla a Michaela Detjena s účinnosťou od 6. novembra 2017, resp. od 8. novembra 2017, od 30. novembra 2017, a od 1. januára 2018.


8. Žiadosť o ochranu imunity

Victor Boştinaru sa obrátil na predsedu so žiadosťou o ochranu svojich výsad a imunít v rámci občianskoprávneho konania pred Odvolacím súdom v Bukurešti.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


9. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín S&D a EFDD ltieto žiadosti o menovania:

výbor AFET: Wajid Khan namiesto Alexa Mayera

výbor ECON: Alex Mayer namiesto Wajida Khana

výbor AGRI: Gabriela Zoană

výbor FEMM: Gabriela Zoană

podvýbor DROI: Wajid Khan namiesto Alexa Mayera

Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom: Gabriela Zoană

výbor BUDG: Raymond Finch namiesto Jonathana Arnotta

výbor CONT: Jonathan Bullock namiesto Jonathana Arnotta

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile: Jörg Meuthen.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


10. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:

- výbor ECON, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie o HND), ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/130/EHS, Euratom a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)). Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- výbor ECON, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012 a (EÚ) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)). Spravodajcovia: Jakob von Weizsäcker a Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- výbor ENVI, na základe návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)). Spravodajca: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- výbor JURI, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)). Spravodajca: József Szájer (A8-0020/2018)

- výbor JURI, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov v oblasti spravodlivosti stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (COM(2016)0798– C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)). Spravodajca: József Szájer (A8-0012/2018)

- výbor LIBE, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN), a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)). Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne zajtra do polnoci v utorok 6. februára 2018 požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


11. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spoločne s predsedom Rady v stredu 7. februára 2018 podpíše tento akt prijatý v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických (kodifikované znenie) (00060/2017/LEX - C8-0021/2018 - 2014/0175(COD)).


12. Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 105 ods. 6 a článok 106 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov informoval v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku predsedu Parlamentu, že nebola vznesená žiadna námietka proti:

- odporúčaniu výboru ECON nevzniesť námietku voči návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o zmeny medzinárodného štandardu finančného výkazníctva 9 (D054380/02 ; 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018);

- odporúčaniu výboru ECON nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) z 20. decembra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/2358 a delegované nariadenie (EÚ) 2017/2359, pokiaľ ide o ich dátumy začatia uplatňovania (C(2017)08681 ; 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018).

Ak politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nevznesú v lehote 24 hodín proti týmto odporúčaniam námietku, tieto odporúčania sa považujú za schválené. V opačnom prípade sa o nich bude hlasovať.

Odporúčania sú počas tejto plenárnej schôdze k dispozícii na stránke Europarl.


13. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000099/2017) ktorú položila Danuta Maria Hübner, v mene výboru AFCO, pre Radu: Reforma volebného práva Európskej únie (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018);

- (O-000101/2017) ktorú položili Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Rosa Estaràs Ferragut, v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez a Soraya Post, v mene skupiny S&D, Malin Björk, v mene skupiny GUE/NGL, Arne Gericke, v mene skupiny ECR, Terry Reintke a Ernest Urtasun Domènech, v mene skupiny Verts/ALE, Angelika Mlinar Izaskun Bilbao Barandica a Hilde Vautmans, v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Postavenie obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018);

- (O-000102/2017) ktorú položili Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Rosa Estaràs Ferragut, v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez a Soraya Post, v mene skupiny S&D, Arne Gericke, v mene skupiny ECR, Malin Björk, v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke a Ernest Urtasun Domènech, v mene skupiny Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica a Hilde Vautmans, v mene skupiny ALDE, pre podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci: Postavenie obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018);

- (O-000003/2018) ktorú položila Vilija Blinkevičiūtė, v mene výboru výbor FEMM, pre Komisiu: Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).


14. Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie)

Bola predložená táto väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (článok 130b rokovacieho poriadku):

- (O-000086/2017) ktorú položili Rosa D'Amato a Dario Tamburrano, v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Transjadranský plynovod v Taliansku (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017).


15. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na schôdzach október I a II sú k dispozícii na stránke Europarl.


16. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, (EÚ) č. 528/2012, (EÚ) 2016/424, (EÚ) 2016/425, (EÚ) 2016/426 a(EÚ) 2017/1369 asmernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EÚ, 2013/29/EÚ, 2013/53/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ, 2014/68/EÚ a2014/90/EÚ (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE, INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE, JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa zrušuje smernica 2000/59/ES a mení smernica 2009/16/ES a smernica 2010/65/EÚ (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Rady o nadobudnutí účinnosti zostávajúcich ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové osobné automobily anové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007(prepracované znenie) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO, TRAN, JURI (článok 104 rokovacieho poriadku)

2) parlamentných výborov

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technologickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

- Správa o urýchlení inovácií v oblasti čistej energie (2017/2084(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

- Správa o revízii Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)) - výbor AFCO - Spravodajca: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Správa o zložení Európskeho parlamentu (2017/2054(INL)) - výbor AFCO - Spravodajcovia: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Steeva Brioisa (2017/2221(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

- Správa o výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (2017/2071(INI)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Portugalsku (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)


17. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnej schôdze február 2018 (PE 617.443/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Bez zmeny.

Streda

So súhlasom politických skupín bola správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Portugalsku (A8-0017/2018) pridaná do programu hlasovania v stredu.

Žiadosť skupiny ENF o odloženie hlasovania o správe o zložení Európskeho parlamentu (A8-0007/2018) (bod 32 PDOJ) na štvrtok 8. februára alebo na 1. marca 2018.

Vystúpili títo poslanci: Nicolas Bay v mene skupiny ENF, ktorý odôvodnil žiadosť, a Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


18. Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 (rozprava)

Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2016 [2017/2124(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Jonás Fernández uviedol správu.

Vystúpili: Mario Draghi (prezident Európskej centrálnej banky) a Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Siegfried Mureşan v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Sander Loones v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, David Coburn v mene skupiny EFDD, Bernard Monot v mene skupiny ENF a Burkhard Balz.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Hans-Olaf Henkel, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Burkhardovi Balzovi, ktorý odpovedal na otázku, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položili Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Barbara Kappel, Brian Hayes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položili Sven Giegold, Bernd Lucke, Marcus Pretzell a Werner Langen.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

V rozprave vystúpil Mario Borghezio.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Gabriel Mato, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Franc Bogovič a Ivana Maletić.

V rozprave vystúpili: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi a Jonás Fernández.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 6.2.2018.


19. Manipulácia vedeckého výskumu nadnárodnými spoločnosťami v súvislosti s testovaním vplyvu emisií na opice a na ľudí zo strany nemeckého automobilového priemyslu (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Manipulácia vedeckého výskumu nadnárodnými spoločnosťami v súvislosti s testovaním vplyvu emisií na opice a na ľudí zo strany nemeckého automobilového priemyslu (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL a Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Mireille D'Ornano v mene skupiny EFDD, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes a Ismail Ertug.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly a João Ferreira.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava sa skončila.


20. Geografické blokovanie a iné formy diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein uviedla správu.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Eva Kaili (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Bogdan Brunon Wenta (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Antanas Guoga v mene skupiny PPE, Virginie Rozière v mene skupiny S&D, Anneleen Van Bossuyt v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Lambert van Nistelrooij, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, a Josef Weidenholzer.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman a Julie Ward.

Vystúpili títo poslanci: Andrus Ansip a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 6.2.2018.


21. Rozhodnutie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení pre spravodlivé zdaňovanie II a III (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Rozhodnutie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení pre spravodlivé zdaňovanie II a III (2017/2857(RSP))

Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Luděk Niedermayer v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Lieve Wierinck v mene skupiny ALDE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Jörg Meuthen v mene skupiny EFDD, Othmar Karas, Jeppe Kofod a Molly Scott Cato.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Arndt Kohn, Notis Marias a Izaskun Bilbao Barandica.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis.

Rozprava sa skončila.


22. Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií ***I (rozprava)

Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0003/2017)

Julie Girling uviedla správu.

V rozprave vystúpil Fredrick Federley (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Florent Marcellesi (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Ivo Belet v mene skupiny PPE, Jytte Guteland v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Peter Liese, Edouard Martin, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête (predsedníčka vytkla Januszovi Korwinovi-Mikkemu, že jeho výroky boli nemiestne), Simona Bonafè, Esther de Lange, Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini a Andrzej Grzyb.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Notis Marias, Gesine Meissner a João Ferreira.

V rozprave vystúpili: Miguel Arias Cañete a Julie Girling.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 6.2.2018.


23. Urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie (rozprava)

Správa o urýchlení inovácií v oblasti čistej energie [2017/2084(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Jerzy Buzek uviedol správu.

V rozprave vystúpil Carlos Moedas (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Stefan Eck (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Isabella De Monte (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Monika Smolková (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Seán Kelly v mene skupiny PPE, Peter Kouroumbashev v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL, Jakop Dalunde v mene skupiny Verts/ALE, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, José Blanco López, Jonathan Bullock a Carlos Zorrinho.

V rozprave vystúpili: Carlos Moedas a Jerzy Buzek.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.7 zápisnice zo dňa 6.2.2018.


24. Námietka voči delegovanému aktu: Pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do zoznamu vysokorizikových tretích krajín (rozprava)

Návrh uznesenia, ktorý predložili Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli a Lola Sánchez Caldentey, v mene skupiny GUE/NGL, v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku: o delegovanom nariadení Komisie z 13. decembra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do tabuľky v bode I prílohy (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

Marie-Christine Vergiat (autorka) predložila návrh uznesenia.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Pervenche Berès a Ana Gomes.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 7.2.2018.


25. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Seán Kelly, Zoană Gabriela, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Marie-Pierre Vieu, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wajid Khan, Notis Marias, Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Răzvan Popa, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Claudiu Ciprian Tănăsescu a Andrejs Mamikins.


26. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 617.443/OJMA).


27. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.49 h.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Michel, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Posledná úprava: 22. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia