Kazalo 
Zapisnik
PDF 236kWORD 76k
Ponedeljek, 5. februar 2018 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Počastitev spomina
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Sporočilo predsedstva
 6.Sestava Parlamenta
 7.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 8.Zahteva za zaščito imunitete
 9.Sestava odborov in delegacij
 10.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika)
 11.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 12.Delegirani akti in izvedbeni ukrepi (člen 105(6) in člen 106(4)(d) Poslovnika)
 13.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 14.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)
 15.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 16.Predložitev dokumentov
 17.Razpored dela
 18.Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2016 (razprava)
 19.Multinacionalna podjetja manipulirajo z znanstvenimi raziskavami spričo emisijskih preskusov na opicah in ljudeh v nemški avtomobilski industriji (razprava)
 20.Geografsko blokiranje in druge oblike diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank ***I (razprava)
 21.Sprejeti sklep o svežnju o pravičnem obdavčevanju II in III (razprava)
 22.Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe ***I (razprava)
 23.Pospeševanje inovativnosti na področju čiste energije (razprava)
 24.Nasprotovanje delegiranemu aktu: Dodajanje Šrilanke, Trinidada in Tobaga ter Tunizije na seznam tretjih držav z visokim tveganjem (razprava)
 25.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 26.Dnevni red naslednje seje
 27.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrtek 18. januarja 2018.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 17.04.


3. Počastitev spomina

V imenu Parlamenta se je predsednik poklonil spominu na Edouarda Ferranda.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.

°
° ° °

Govorila je Cécile Kashetu Kyenge o streljanju v Italiji, do katerega je prišlo zaradi rasnega sovraštva (predsednik se je pridružil besedam Cécile Kashetu Kyenge in napad odločno obsodil).


4. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


5. Sporočilo predsedstva

Predsednik je podal naslednje sporočilo:

"11. januarja 2018 sem prejel pismo predsednikov skupin PPE, S&D, ALDE in Verts/ALE v zvezi z ravnanjem podpresednika Czarneckega, v katerem so zaradi izjav o drugem evropskem poslancu zahtevali izvajanje postopka iz člena 21 Poslovnika.

Zadevo je na dveh zaporednih sejah 18. januarja 2018 in 1. februarja 2018 obravnavala konferenca predsednikov.

18. januarja 2018 sem prav tako prejel pismo podpredsednika Czarneckega, v katerem obravnava pomisleke iz omenjenega pisma. Zaradi tega sem 23. januarja 2018 imel razgovor s podpredsednikom Czarneckim o tej temi.

Po tem, ko se je 1. februarja 2018 seznanila z njegovimi razlogi, je konferenca predsednikov s tripetinsko večino oddanih glasov, ki predstavljajo najmanj tri politične skupine, na podlagi člena 21 Poslovnika odločila Parlamentu predlagati prenehanje mandata podpredsednika Czarneckega, saj je menila, da je zagrešil hujšo kršitev.

Parlament bo o tem predlogu odločal v sredo, 7. februarja 2018, z dvotretjinsko večino oddanih glasov, ki predstavljajo večino vseh poslancev."

Govorili so Jadwiga Wiśniewska o uporabljenem postopku (predsednik je podal pojasnila), Manfred Weber (predsednik je podal pojasnila), Udo Bullmann, Philippe Lamberts in Eleonora Forenza (predsednik je podal pojasnila).


6. Sestava Parlamenta

Zaradi smrti Edouarda Ferranda je Parlament v skladu s členom 4(1) Poslovnika ugotovil sprostitev sedeža z veljavnostjo od 2. februarja 2018 in je o tem obvestil zadevno državo članico.

°
° ° °

Tatjana Ždanoka je pisno sporočila svoj odstop s funkcije poslanke Evropskega parlamenta z veljavo od 5. marca 2018.

Parlament je v skladu s členom 4(1) in (2) Poslovnika ugotovil sprostitev sedeža z veljavnostjo od tega dne in je o tem obvestil zadeven nacionalni organ.

°
° ° °

Viorica Dăncilă je bila imenovana za predsednico vlade Romunije z začetkom veljavnosti od 29. januarja 2018.

Parlament je to vzel na znanje in je v skladu s členom 7(1) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 ugotovil sprostitev njenega sedeža z veljavnostjo od 29. januarja 2018.

Pristojni romunski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Viorice Dăncile za poslanko Evropskega parlamenta imenovana Gabriela Zoană z začetkom veljavnosti od 30. januarja 2018.

Parlament se je seznanil z njeno izvolitvijo.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanka Gabriela Zoană polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


7. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Parlament je na predlog odbora JURI sklenil potrditi mandate poslancev Ivarija Padarja, Jörga Meuthena, Lukasa Mandla in Michaela Detjena z začetkom veljavnosti od 6. novembra 2017, 8. novembra 2017, 30. novembra 2017 oziroma 1. januarja 2018.


8. Zahteva za zaščito imunitete

Victor Boştinaru je na predsednika naslovil zahtevo za zaščito svojih privilegijev in imunitet v okviru civilne zadeve na pritožbenem sodišču v Bukarešti.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


9. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin S&D in EFDD prejel zahteve za naslednja imenovanja:

odbor AFET: Wajid Khan namesto Alexa Mayerja

odbor ECON: Alex Mayer namesto Wajida Khana

odbor AGRI: Gabriela Zoană

odbor FEMM: Gabriela Zoană

pododbor DROI: Wajid Khan namesto Alexa Mayerja

Delegacija za odnose z arabskim polotokom: Gabriela Zoană

odbor BUDG: Raymond Finch namesto Jonathana Arnotta

odbor CONT: Jonathan Bullock namesto Jonathana Arnotta

Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Čile: Jörg Meuthen.

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


10. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika)

Predsedujoči je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c(1) Poslovnika:

- odbor ECON na podlagi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND), ki razveljavlja Direktivo Sveta 89/130/EGS, Euratom in Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)). Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- odbor ECON na podlagi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012 in (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)). Poročevalca: Jakob von Weizsäcker in Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- odbor ENVI na podlagi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij CO2 in porabe goriva pri novih težkih vozilih ter o poročanju o njih (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)). Poročevalec: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- odbor JURI na podlagi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)). Poročevalec: József Szájer (A8-0020/2018)

- odbor JURI na podlagi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2016)0798– C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)). Poročevalec: József Szájer (A8-0012/2018)

- odbor LIBE na podlagi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, za dopolnitev in podporo evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS-TCN) ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)). Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, pred polnočjo jutrišnjega dneva, torka, 6. februarja 2018, pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.


11. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo s predsednikom Sveta v sredo, 7. februarja 2018, podpisal naslednji akt, sprejet v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (kodificirano besedilo) (00060/2017/LEX - C8-0021/2018 - 2014/0175(COD)).


12. Delegirani akti in izvedbeni ukrepi (člen 105(6) in člen 106(4)(d) Poslovnika)

V skladu s členom 105(6) Poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov predsednika Parlamenta obvestil, da ni bilo nobenega ugovora glede:

-Priporočilo odbora ECON, da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s spremembami Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018);

- Priporočilo odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 20. decembra 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/2358 in Delegirane uredbe (EU) 2017/2359 v zvezi z njunima datumoma začetka uporabe (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018).

Če v štiriindvajsetih urah priporočilom ne nasprotuje politična skupina ali število poslancev, ki dosega vsaj spodnji prag, se štejejo za sprejeta. V nasprotnem primeru se o njih glasuje.

Priporočila so v času tega delnega zasedanja na voljo na spletnem mestu Europarl.


13. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000099/2017), ki ga je postavila Danuta Maria Hübner v imenu odbora AFCO Svetu: Reforma volilne zakonodaje Evropske unije (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018);

- (O-000101/2017), ki so ga postavili Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio in Rosa Estaràs Ferragut v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez in Soraya Post v imenu skupine S&D, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Terry Reintke in Ernest Urtasun Domènech v imenu skupine Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE Komisiji: Položaj zagovornic človekovih pravic in podpora, ki jim jo nudi EU (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018);

- (O-000102/2017), ki so ga postavili Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio in Rosa Estaràs Ferragut v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez in Soraya Post v imenu skupine S&D, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke in Ernest Urtasun Domènech v imenu skupine Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Položaj zagovornic človekovih pravic in podpora, ki jim jo nudi EU (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018);

- (O-000003/2018), ki ga je postavila Vilija Blinkevičiūtė v imenu odbora FEMM Komisiji: Ničelna strpnost do pohabljanja ženskih spolovil (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).


14. Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)

Vložena je bila naslednja večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo (člen 130b Poslovnika):

- (O-000086/2017), ki sta jo postavila Rosa D'Amato in Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD Komisiji: Čezjadranski plinovod v Italiji (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017).


15. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvim in drugim oktobrskim delnim zasedanjem, so na voljo na spletišču Europarl.


16. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil in postopkov za skladnost s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih in njeno izvrševanje ter spremembi uredb (EU) št. 305/2011, (EU) št. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 in (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU in 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

ENVI, ITRE, INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

ITRE, JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, razveljavitvi Direktive 2000/59/ES ter spremembi Direktive 2009/16/ES in Direktive 2010/65/EU (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

ENVI

- Predlog sklepa Sveta o izvajanju preostalih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil ter spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 (prenovitev) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

ITRE, IMCO, TRAN, JURI (člen 104 Poslovnika)

2) od odborov

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)) - odbor ITRE - Poročevalec: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

- Poročilo o pospeševanju inovativnosti na področju čiste energije (2017/2084(INI)) - odbor ITRE - Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

- Poročilo o reviziji okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)) - odbor AFCO - Poročevalec: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Poročilo o sestavi Evropskega parlamenta (2017/2054(INL)) - odbor AFCO - Poročevalca: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Steevu Brioisu (2017/2221(IMM)) - odbor JURI - Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

- Poročilo o letnem poročilu o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (2017/2071(INI)) - odbor BUDG - Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Portugalskem (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalec: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)


17. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delna zasedanja februarja 2018 (PE 617.443/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

Ni sprememb.

Sreda

V dogovoru s političnimi skupinami je poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Portugalskem (A8-0017/2018) dodano na glasovanje v sredo.

Zahteva skupine ENF, da se glasovanje o poročilu o sestavi Evropskega parlamenta (A8-0007/2018) (točka 32 PDOJ) preloži na četrtek, 8. februarja, oziroma na 1. marec 2018.

Govorila sta Nicolas Bay v imenu skupine ENF, ki je zahtevo utemeljil, in Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, ki je zahtevi nasprotovala.

Parlament je zahtevo zavrnil.

Četrtek

Ni sprememb.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


18. Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2016 (razprava)

Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2016 [2017/2124(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Jonás Fernández je predstavil poročilo.

Govorila sta Mario Draghi (predsednik Evropske centralne banke) in Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Siegfried Mureşan v imenu skupine PPE, Pervenche Berès v imenu skupine S&D, Sander Loones v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE, David Coburn v imenu skupine EFDD, Bernard Monot v imenu skupine ENF, in Burkhard Balz.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Hans-Olaf Henkel, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, na katerega je odgovoril Burkhard Balz, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Barbara Kappel, Brian Hayes, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sven Giegold, Bernd Lucke, Marcus Pretzell in Werner Langen.

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

Govoril je Mario Borghezio.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Gabriel Mato, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Franc Bogovič in Ivana Maletić.

Govorili so Valdis Dombrovskis, Mario Draghi in Jonás Fernández.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.6 zapisnika z dne 6.2.2018.


19. Multinacionalna podjetja manipulirajo z znanstvenimi raziskavami spričo emisijskih preskusov na opicah in ljudeh v nemški avtomobilski industriji (razprava)

Izjava Komisije: Multinacionalna podjetja manipulirajo z znanstvenimi raziskavami spričo emisijskih preskusov na opicah in ljudeh v nemški avtomobilski industriji (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Peter Liese v imenu skupine PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, Hans-Olaf Henkel v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Stefan Eck v imenu skupine GUE/NGL, in Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govorili so Mireille D'Ornano v imenu skupine EFDD, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes in Ismail Ertug.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly in João Ferreira.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Razprava se je zaključila.


20. Geografsko blokiranje in druge oblike diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein je predstavila poročilo.

Govoril je Andrus Ansip (podpredsednik Komisije).

Govorili so Eva Kaili (pripravljavka mnenja odbora ITRE), Bogdan Brunon Wenta (pripravljavec mnenja odbora CULT), Antanas Guoga v imenu skupine PPE, Virginie Rozière v imenu skupine S&D, Anneleen Van Bossuyt v imenu skupine ECR, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Julia Reda v imenu skupine Verts/ALE, John Stuart Agnew v imenu skupine EFDD, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Udo Voigt samostojni poslanec, Lambert van Nistelrooij, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Janusz Korwin-Mikke, in Josef Weidenholzer.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman in Julie Ward.

Govorila sta Andrus Ansip in Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.4 zapisnika z dne 6.2.2018.


21. Sprejeti sklep o svežnju o pravičnem obdavčevanju II in III (razprava)

Izjava Komisije: Sprejeti sklep o svežnju o pravičnem obdavčevanju II in III (2017/2857(RSP))

Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govoril je Luděk Niedermayer v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govorili so Pervenche Berès v imenu skupine S&D, Lieve Wierinck v imenu skupine ALDE, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Jörg Meuthen v imenu skupine EFDD, Othmar Karas, Jeppe Kofod in Molly Scott Cato.

Po postopku "catch the eye" so govorili Arndt Kohn, Notis Marias in Izaskun Bilbao Barandica.

Govoril je Valdis Dombrovskis.

Razprava se je zaključila.


22. Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Julie Girling (A8-0003/2017)

Julie Girling je predstavila poročilo.

Govoril je Fredrick Federley (pripravljavec mnenja odbora ITRE).

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Govorili so Florent Marcellesi (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Ivo Belet v imenu skupine PPE, Jytte Guteland v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Peter Liese, Edouard Martin, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête (predsedujoča je Janusza Korwin-Mikkeja opozorila, da so njegove izjave neumestne), Simona Bonafè, Esther de Lange, Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini in Andrzej Grzyb.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Notis Marias, Gesine Meissner in João Ferreira.

Govorila sta Miguel Arias Cañete in Julie Girling.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika z dne 6.2.2018.


23. Pospeševanje inovativnosti na področju čiste energije (razprava)

Poročilo o pospeševanju inovativnosti na področju čiste energije [2017/2084(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Jerzy Buzek je predstavil poročilo.

Govoril je Carlos Moedas (član Komisije).

Govorili so Stefan Eck (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Isabella De Monte (pripravljavka mnenja odbora TRAN), Monika Smolková (pripravljavka mnenja odbora REGI), Seán Kelly v imenu skupine PPE, Peter Kouroumbashev v imenu skupine S&D, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL, Jakop Dalunde v imenu skupine Verts/ALE, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, José Blanco López, Jonathan Bullock in Carlos Zorrinho.

Govorila sta Carlos Moedas in Jerzy Buzek.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.7 zapisnika z dne 6.2.2018.


24. Nasprotovanje delegiranemu aktu: Dodajanje Šrilanke, Trinidada in Tobaga ter Tunizije na seznam tretjih držav z visokim tveganjem (razprava)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 105(3) Poslovnika vložili Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli in Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL: o delegirani uredbi Komisije z dne 13. decembra 2017 o spremembi Delegirane Uredbe (EU) 2016/1675 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva dodajanje Šrilanke, Trinidada in Tobaga ter Tunizije v preglednico v točki I Priloge (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

Marie-Christine Vergiat (avtorica) je predstavila predlog resolucije.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Pervenche Berès in Ana Gomes.

Govorila je Věra Jourová.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika z dne 7.2.2018.


25. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Seán Kelly, Zoană Gabriela, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Marie-Pierre Vieu, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wajid Khan, Notis Marias, Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Răzvan Popa, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Claudiu Ciprian Tănăsescu in Andrejs Mamikins.


26. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 617.443/OJMA).


27. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.49.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Michel, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Zadnja posodobitev: 22. maj 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov