Index 
Protokoll
PDF 238kWORD 76k
Måndagen den 5 februari 2018 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Parentation
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Meddelande från talmannen
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Valprövning
 8.Begäran om fastställelse av immunitet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 12.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen)
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 14.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 15.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 16.Inkomna dokument
 17.Arbetsplan
 18.Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 (debatt)
 19.Multinationella företags manipulation av vetenskaplig forskning i kölvattnet av den tyska bilindustrins avgasutsläppstester på apor och människor (debatt)
 20.Geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden ***I (debatt)
 21.Beslutet om andra paketet om rättvis beskattning (debatt)
 22.Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar ***I (debatt)
 23.Att påskynda innovationer för ren energi (debatt)
 24.Invändning mot en delegerad akt: Tillägg av Sri Lanka, Trinidad och Tobago och Tunisien på förteckningen över högrisktredjeländer (debatt)
 25.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 18 januari 2018 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 17.04.


3. Parentation

Talmannen hedrade, på parlamentets vägnar, minnet av Edouard Ferrand.

Parlamentet höll en tyst minut.

°
° ° °

Talare: Cécile Kashetu Kyenge om en skottlossning i Italien, motiverad av rashat (talmannen anslöt sig till Cécile Kashetu Kyenges uttalande och fördömde skarpt denna attack).


4. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


5. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelande följande:

”Den 11 januari 2018 mottog jag en skrivelser från ordförandena för grupperna PPE, S&D, ALDE och Verts/ALE om vice talman Czarneckis uppträdande, där de begärde att förfarandet i artikel 21 i arbetsordningen skulle tillämpas, med anledning av de uttalanden som han hade gjort om en annan av Europaparlamentets ledamöter.

Ärendet har diskuterats i talmanskonferensen vid två på varandra följande sammanträden, den 18 januari 2018 och den 1 februari 2018.

Den 18 januari 2018 mottog jag en skrivelse från vice talman Czarnecki i vilken han tog upp den oro som uttrycktes i den skrivelse som nämnts tidigar. Efter detta hade jag ett samtal med vice talman Czarnecki om detta ärende den 23 januari 2018.

Efter att ha tagit del av hans argument den 1 februari 2018 beslutade talmanskonferensen, med en majoritet av tre femtedelar av de avgivna rösterna som företrädde minst tre politiska grupper, att föreslå parlamentet att entlediga vice talman Czarnecki, med hänsyn till att han hade gjort sig skyldig till allvarlig försummelse enligt artikel 21 i arbetsordningen.

Parlamentet kommer att ta ställning till detta förslag onsdagen den 7 februari 2018, med två tredjedelar av de avgivna rösterna och en majoritet av parlamentets ledamöter.

Talare: Jadwiga Wiśniewska om det förfarande som skulle följas (talmannen förklarade reglerna), Manfred Weber (talmannen förklarade reglerna), Udo Bullmann, Philippe Lamberts och Eleonora Forenza (talmannen förklarade reglerna).


6. Parlamentets sammansättning

Som en följd av Edouard Ferrands bortgång fastställde parlamentet, i enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen, att dennes plats var vakant från och med den 2 februari 2018 och skulle underrätta den berörda medlemsstaten om detta.

°
° ° °

Tatjana Ždanoka hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 5 mars 2018.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.2 i arbetsordningen fastställde parlamentet att hennes plats var vakant från och med detta datum, och skulle underrätta den nationella behöriga myndigheten om detta.

°
° ° °

Viorica Dăncilă hade utsetts till premiärminister i Rumänien från och med den 29 januari 2018.

Parlamentet noterade detta och fastställde i enlighet med artikel 7.1 i lagen av den 20 september 1976 om val av ledamöter till Europaparlamentet genom allmänna och direkta val att henes plats var vakant från och med den 29 januari 2018.

De behöriga rumänska myndigheterna hade meddelat att Gabriela Zoană utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Viorica Dăncilă från och med den 30 januari 2018.

Parlamentet noterade hennes utnämning.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Gabriela Zoană fram till dess att en prövning har skett av bevisen för att hon utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid hon skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att hon undertecknat en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


7. Valprövning

På förslag från JURI-utskottet beslutade parlamentet att bekräfta mandaten för ledamöterna Ivari Padar, Jörg Meuthen, Lukas Mandl och Michael Detjen, från och med den 6 november 2017, respektive den 8 november 2017, den 30 november 2017, och den 1 januari 2018.


8. Begäran om fastställelse av immunitet

Victor Boştinaru hade riktat en begäran till talmannen om fastställelse av hans privilegier och immunitet i samband med ett civilrättsligt fall vid appelationsdomstolen i Bukarest.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


9. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade från grupperna S&D och EFDD mottagit begäran om att följande utnämningar skulle godkännas:

AFET-utskottet: Wajid Khan i stället för Alex Mayer

ECON-utskottet: Alex Mayer i stället för Wajid Khan

AGRI-utskottet: Gabriela Zoană

FEMM-utskottet: Gabriela Zoană

underutskottet DROI: Wajid Khan i stället för Alex Mayer

delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön: Gabriela Zoană

BUDG-utskottet: Raymond Finch i stället för Jonathan Arnott

CONT-utskottet: Jonathan Bullock i stället för Jonathan Arnott

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Chile: Jörg Meuthen.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


10. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

- ECON-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) och om upphävande av rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)). Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- ECON-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett ramverk för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningar (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 och (EU) nr 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)). föredragande Jakob von Weizsäcker och Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- ENVI-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)). Föredragande: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- JURI-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)). Föredragande: József Szájer (A8-0020/2018)

- JURI-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (COM(2016)0798– C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)). Föredragande: József Szájer (A8-0012/2018)

- LIBE-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) och om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)). Föredragande: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen kan ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt i morgom, tisdagen den 6 februari 2018, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


11. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han onsdagen den 7 februari 2018 tillsammans med rådets ordförande skulle underteckna nedanstående rättsakt som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. Regulation of the European Parliament and of the Council on additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America (codification) (00060/2017/LEX - C8-0021/2018 - 2014/0175(COD)).


12. Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen har utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande följande:

- ECON-utskottets rekommendation att inte invända mot utkastet till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller ändringar av den internationella finansiella rapporteringsstandarden IFRS 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018),

- ECON-utskottets rekommendation att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 20 december 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/2358 och delegerad förordning (EU) 2017/2359 vad gäller dag då de börjar tillämpas (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018).

Om ingen politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet invänder mot rekommendationerna inom 24 timmar, ska den anses godkänd. I annat fall ska de tas upp till omröstning.

Rekommendationerna finns tillgängliga på Europaparlamentets webbplats Europarl under innevarande sammanträdesperiod.


13. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000099/2017) från Danuta Maria Hübner, för utskottet AFCO, till rådet: Reformen av EU:s vallag (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018),

- (O-000101/2017) från Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Rosa Estaràs Ferragut för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez och Soraya Post för S&D-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Terry Reintke och Ernest Urtasun Domènech för Verts/ALE-gruppen, Angelika Mlinar Izaskun Bilbao Barandica och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, till kommissionen: Situationen för kvinnliga människorättsförsvarare och deras stöd från EU (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018),

- (O-000102/2017) från Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Rosa Estaràs Ferragut för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez och Soraya Post för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke och Ernest Urtasun Domènech för Verts/ALE-gruppen, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, till vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen för kvinnliga människorättsförsvarare och deras stöd från EU (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018),

- (O-000003/2018) från Vilija Blinkevičiūtė, för FEMM-utskottet, till kommissionen: Nolltolerans mot kvinnlig könsstympning (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).


14. Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)

Följande större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt hade överlämnats (artikel 130b i arbetsordningen):

- (O-000086/2017) från Rosa D'Amato och Dario Tamburrano, för EFDD-gruppen, till kommissionen: Den transadriatiska gasledningen i Italien (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017).


15. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna oktober I och II finns tillgängliga på Europarl.


16. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 305/2011, (EU) nr 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 och (EU) 2017/1369 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU och 2014/90/EU (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

ENVI, ITRE, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

rådgivande utskott:

ENVI

- Förslag till rådets beslut om inledande av tillämpningen av återstående bestämmelser i Schengenregelverket rörande Schengens informationssystem i Republiken Bulgarien och Rumänien (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon och om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 (omarbetning) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE, IMCO, TRAN, JURI (artikel 104 i arbetsordningen)

2) från parlamentets utskott:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

- Betänkande om att påskynda innovationen för ren energi (2017/2084(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

- Betänkande om översynen av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Betänkande om Europaparlamentets sammansättning (2017/2054(INL)) - utskottet AFCO - Föredragande: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

- Betänkande om begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet (2017/2221(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

- Betänkande om årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (2017/2071(INI)) - utskottet BUDG - Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Portugal (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)


17. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i februari 2018 (PE 617.443/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 149a i arbetsordningen):

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Onsdag

Med samtycke från de politiska grupperna hade betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Portugal (A8-0017/2018) lagts till bland omröstningarna under onsdagen.

Begäran från ENF-gruppen om att flytta omröstningen om parlamentets sammansättning (A8-0007/2018) (punkt 32 i PDOJ) till torsdagen den 8 februari eller till den 1 mars 2018.

Talare: Nicolas Bay för ENF-gruppen, som motiverade begäran, och Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, som motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade begäran.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


18. Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 (debatt)

Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 [2017/2124(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Jonás Fernández redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Mario Draghi (Europeiska centralbankens ordförande) och Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Siegfried Mureşan för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, och Burkhard Balz.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Hans-Olaf Henkel, ställde en fråga ("blått kort") till Burkhard Balz, som besvarade frågan, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Barbara Kappel, Brian Hayes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sven Giegold, Bernd Lucke, Marcus Pretzell och Werner Langen.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Mario Borghezio.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Gabriel Mato, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Franc Bogovič och Ivana Maletić.

Talare: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi och Jonás Fernández.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 6.2.2018.


19. Multinationella företags manipulation av vetenskaplig forskning i kölvattnet av den tyska bilindustrins avgasutsläppstester på apor och människor (debatt)

Uttalande av kommissionen: Multinationella företags manipulation av vetenskaplig forskning i kölvattnet av den tyska bilindustrins avgasutsläppstester på apor och människor (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, och Karima Delli för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Mireille D'Ornano för EFDD-gruppen, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes och Ismail Ertug.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly och João Ferreira.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Eva Kaili (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Bogdan Brunon Wenta (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Antanas Guoga för PPE-gruppen, Virginie Rozière för S&D-gruppen, Anneleen Van Bossuyt för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Lambert van Nistelrooij, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janusz Korwin-Mikke, och Josef Weidenholzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman och Julie Ward.

Talare: Andrus Ansip och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 6.2.2018.


21. Beslutet om andra paketet om rättvis beskattning (debatt)

Uttalande av kommissionen: Beslutet om andra paketet om rättvis beskattning (2017/2857(RSP))

Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Luděk Niedermayer för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Pervenche Berès för S&D-gruppen, Lieve Wierinck för ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Jörg Meuthen för EFDD-gruppen, Othmar Karas, Jeppe Kofod och Molly Scott Cato.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Arndt Kohn, Notis Marias och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0003/2017)

Julie Girling redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Fredrick Federley (föredragande av yttrande från utskottet ITRE).

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Florent Marcellesi (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Ivo Belet för PPE-gruppen, Jytte Guteland för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Peter Liese, Edouard Martin, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête (Talmannen framhöll för Janusz Korwin-Mikke att hans uttalande var olämpligt), Simona Bonafè, Esther de Lange, Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini och Andrzej Grzyb.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Notis Marias, Gesine Meissner och João Ferreira.

Talare: Miguel Arias Cañete och Julie Girling.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 6.2.2018.


23. Att påskynda innovationer för ren energi (debatt)

Betänkande om att påskynda innovationen för ren energi [2017/2084(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Jerzy Buzek redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Carlos Moedas (ledamot av kommissionen).

Talare: Stefan Eck (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Isabella De Monte (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Monika Smolková (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Seán Kelly för PPE-gruppen, Peter Kouroumbashev för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Xabier Benito Ziluaga för GUE/NGL-gruppen, Jakop Dalunde för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, José Blanco López, Jonathan Bullock och Carlos Zorrinho.

Talare: Carlos Moedas och Jerzy Buzek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 6.2.2018.


24. Invändning mot en delegerad akt: Tillägg av Sri Lanka, Trinidad och Tobago och Tunisien på förteckningen över högrisktredjeländer (debatt)

Resolutionsförslag, ingivet av Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli och Lola Sánchez Caldentey, för GUE/NGL-gruppen, i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen: Kommissionens delegerade förordning av den 13 december 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 vad gäller tillägg av Sri Lanka, Trinidad och Tobago och Tunisien till tabellen i punkt I i bilagan (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

Marie-Christine Vergiat (föredragande) redogjorde för resolutionsförslaget.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Pervenche Berès och Ana Gomes.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 7.2.2018.


25. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Seán Kelly, Zoană Gabriela, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Marie-Pierre Vieu, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wajid Khan, Notis Marias, Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Răzvan Popa, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Claudiu Ciprian Tănăsescu och Andrejs Mamikins.


26. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 617.443/OJMA).


27. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.49.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Michel, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Senaste uppdatering: 22 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy