Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

3. Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Κροατίας, Andrej Plenković, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
CRE

Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Κροατίας, Andrej Plenković, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (2018/2533(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε μια σύντομη εισαγωγή για να παρουσιάσει τη συζήτηση και εξηγεί την ηλεκτρονική διαδικασία "catch the eye".

Παρεμβαίνουν οι Andrej Plenković (πρωθυπουργός της Κροατίας) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Matteo Salvini, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Andrej Plenković.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Francis Zammit Dimech, Mercedes Bresso, Charles Tannock, Pavel Telička, Lynn Boylan, Reinhard Bütikofer, Marco Valli και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει ο Andrej Plenković.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivo Belet, Ana Gomes, Ivica Tolić, Juan Fernando López Aguilar, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes και Jiří Payne.

Παρεμβαίνει ο Andrej Plenković.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Henna Virkkunen, Maria Grapini, Franck Proust, Tanja Fajon, Bernd Lucke, Ivo Vajgl, Dubravka Šuica και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Andrej Plenković.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elmar Brok, Jean-Paul Denanot, Νότης Μαριάς, Charles Goerens, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Miroslav Poche, Ivana Maletić και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνει ο Andrej Plenković.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου