Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 6 февруари 2018 г. - Страсбург

15. Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент - Положението в Африн, Сирия (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент (2018/2527(RSP)) и Положението в Африн, Сирия (2018/2563(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявленията.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Nadja Hirsch, от името на групата ALDE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Ангел Джамбазки, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias и Eugen Freund.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues и Wajid Khan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward и José Inácio Faria.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.10 от протокола от 8.2.2018 г.

Последно осъвременяване: 22 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност