Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 6. helmikuuta 2018 - Strasbourg

15. Turkin tämänhetkinen ihmisoikeustilanne - Afrinin tilanne (Syyria) (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat: Turkin tämänhetkinen ihmisoikeustilanne (2018/2527(RSP)) ja Afrinin tilanne (Syyria) (2018/2563(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausumat.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Nadja Hirsch ALDE-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias ja Eugen Freund.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues ja Wajid Khan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward ja José Inácio Faria.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.2.2018, kohta 12.10.

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö