Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 6. veljače 2018. - Strasbourg

15. Aktualno stanje u pogledu ljudskih prava u Turskoj - Situacija u Afrinu (Sirija) (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Aktualno stanje u pogledu ljudskih prava u Turskoj (2018/2527(RSP)) i Situacija u Afrinu (Sirija) (2018/2563(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjave.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nadja Hirsch, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Takis Hadjigeorgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias i Eugen Freund.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues i Wajid Khan.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward i José Inácio Faria.

Govorio je Johannes Hahn (povjerenik Komisije) u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.10 zapisnika od 8.2.2018..

Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti