Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 6 lutego 2018 r. - Strasburg

15. Obecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji - Sytuacja w Afrinie (Syria) (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Obecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji (2018/2527(RSP)) i Sytuacja w Afrinie (Syria) (2018/2563(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenia.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Nadja Hirsch w imieniu grupy ALDE, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias i Eugen Freund.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues i Wajid Khan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward i José Inácio Faria.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.10 protokołu z dnia 8.2.2018.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności