Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 6. februára 2018 - Štrasburg

15. Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku - Situácia v Afríne (Sýria) (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) et Situácia v Afríne (Sýria) (2018/2563(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhláseniami.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Nadja Hirsch v mene skupiny ALDE, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias a Eugen Freund.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues a Wajid Khan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.10 zápisnice zo dňa 8.2.2018.

Posledná úprava: 22. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia