Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 6 februari 2018 - Strasbourg

15. Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet - Situationen i Afrin (Syrien) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (2018/2527(RSP)) och Situationen i Afrin (Syrien) (2018/2563(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde uttalanden.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Nadja Hirsch för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias och Eugen Freund.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues och Wajid Khan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward och José Inácio Faria.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.10 i protokollet av den 8.2.2018.

Senaste uppdatering: 22 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy