Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 6 февруари 2018 г. - Страсбург

16. Положението във Венесуела (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението във Венесуела (2018/2559(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, José Inácio Faria и Carlos Zorrinho.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Георги Пирински и Jonathan Arnott.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.11 от протокола от 8.2.2018 г.

Последно осъвременяване: 22 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност