Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 6 февруари 2018 г. - Страсбург

17. Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund и Brando Benifei.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) João Pimenta Lopes.

Изказа се Johannes Hahn.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.12 от протокола от 8.2.2018 г.

Последно осъвременяване: 22 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност