Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 6 lutego 2018 r. - Strasburg

17. Sytuacja UNRWA (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja UNRWA (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund i Brando Benifei.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał João Pimenta Lopes.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.12 protokołu z dnia 8.2.2018.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności