Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 6 februari 2018 - Strasbourg

17. Situationen för UNRWA (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen för UNRWA (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund och Brando Benifei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: João Pimenta Lopes.

Talare: Johannes Hahn.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.12 i protokollet av den 8.2.2018.

Senaste uppdatering: 22 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy