Seznam 
Zápis
PDF 231kWORD 74k
Úterý, 6. února 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Rozprava s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovićem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 4.Sdělení předsednictví
 5.Hlasování
  
5.1.Žádost, aby byl Steeve Briois zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.2.Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Brazílií *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.3.Zřízení zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů (hlasování)
  
5.4.Zeměpisné blokování a jiné formy diskriminace kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků ***I (hlasování)
  
5.5.Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií ***I (hlasování)
  
5.6.Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 (hlasování)
  
5.7.Urychlení inovací v oblasti čisté energie (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Členství ve výborech
 11.Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů (rozprava)
 12.Rozhodnutí ve věci strategie rozšíření EU – Západní Balkán (rozprava)
 13.Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 105 odst. 6 a čl. 106 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)
 14.Situace v Zimbabwe (rozprava)
 15.Současná situace v oblasti lidských práv v Turecku – Situace v syrském Afrínu (rozprava)
 16.Situace ve Venezuele (rozprava)
 17.Situace agentury UNRWA (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:10.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterém odsoudil nedávné teroristické útoky v Afghánistánu, vyjádřil solidaritu Parlamentu rodinám obětí a podpořil ty, kteří na místě usilují o nalezení politického řešení, které by zemi přineslo mír.


3. Rozprava s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovićem o budoucnosti Evropy (rozprava)

Rozprava s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovićem o budoucnosti Evropy (2018/2533(RSP))

Předseda rozpravu krátce uvedl a vysvětlil, jak bude probíhat elektronické přihlášení se o slovo.

Vystoupili: Andrej Plenković (chorvatský premiér) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Rolandas Paksas za skupinu EFDD, Matteo Salvini za skupinu ENF, a Zoltán Balczó – nezařazený poslanec.

Vystoupil Andrej Plenković.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Francis Zammit Dimech, Mercedes Bresso, Charles Tannock, Pavel Telička, Lynn Boylan, Reinhard Bütikofer, Marco Valli a Georgios Epitideios.

Vystoupil Andrej Plenković.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivo Belet, Ana Gomes, Ivica Tolić, Juan Fernando López Aguilar, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes a Jiří Payne.

Vystoupil Andrej Plenković.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Henna Virkkunen, Maria Grapini, Franck Proust, Tanja Fajon, Bernd Lucke, Ivo Vajgl, Dubravka Šuica a Nicola Caputo.

Vystoupil Andrej Plenković.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elmar Brok, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Charles Goerens, Georgios Kyrtsos, Costas Mavrides, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Miroslav Poche, Ivana Maletić a Tibor Szanyi.

Vystoupil Andrej Plenković.

Rozprava skončila.


4. Sdělení předsednictví

Předseda oznámil, že španělské orgány potvrdily, že zákaz vstupu do věznice v obci Estremera, na který během předchozího dílčího zasedání upozornil Mark Demesmaeker (viz bod 11 zápisu ze dne 15.1.2018), je regulérní a je v souladu se španělskými právními předpisy.


PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Žádost, aby byl Steeve Briois zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Steeve Briois zbaven imunity [2017/2221(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0020)

Vystoupení

David Coburn před hlasováním (předsedající vzala jeho vystoupení na vědomí).


5.2. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Brazílií *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou [2017/0139(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0021)

Parlament schválil obnovení dohody.


5.3. Zřízení zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů (hlasování)

Návrh rozhodnutí, který v souladu s článkem 197 jednacího řádu předložila Konference předsedů, o zřízení, působnosti, složení a funkčním období zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů (2018/2534(RSO)) (B8-0077/2018)

(většina všech poslanců Parlamentu a 2/3 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)0022)


5.4. Zeměpisné blokování a jiné formy diskriminace kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0023)

PROHLÁŠENÍ KOMISE

schválen (P8_TA(2018)0023)


5.5. Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Julie Girling (A8-0003/2017)

Rozprava se konala dne 13. února 2017 (bod 13 zápisu ze dne 13.2.2017).

Hlasování se konalo dne 15. února 2017 (bod 7.7 zápisu ze dne 15.2.2017).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0024)

PROHLÁŠENÍ KOMISE

schválen (P8_TA(2018)0024)


5.6. Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2016 [2017/2124(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0025)


5.7. Urychlení inovací v oblasti čisté energie (hlasování)

Zpráva o urychlení inovací v oblasti čisté energie [2017/2084(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0026)


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A8-0172/2017
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Janusz Korwin-Mikke (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (zpravodajka) v návaznosti na výroky, které pronesli Daniel Hannan a Janusz Korwin-Mikke) a Seán Kelly

zpráva Julie Girling - A8-0003/2017
Michaela Šojdrová, Nikos Androulakis, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Diane James a Igor Šoltes

zpráva Jonás Fernández - A8-0383/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Thomas Mann a Notis Marias

zpráva Jerzy Buzek - A8-0005/2018
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska a Christelle Lechevalier.


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:07.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead MCGUINNESS
místopředsedkyně


8. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


10. Členství ve výborech

Předseda obdržel od skupiny GUE/NGL následující žádost o jmenování:

výbor ENVI: Jiří Maštálka, kterým je nahrazen Josu Juaristi Abaunz

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


11. Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-00003/2018), kterou pokládá Vilija Blinkevičiūtė za výbor FEMM Komisi: Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018)

Vilija Blinkevičiūtė rozvinula otázku.

Věra Jourová (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Urszula Krupa za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anna Maria Corazza Bildt, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Hedh, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, Margot Parker, Barbara Matera, Maria Noichl, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Patrick O'Flynn, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Linnéa Engström, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Julie Girling, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Patrick O'Flynn, Jaromír Štětina, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri a Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias a Beatriz Becerra Basterrechea.

Vystoupila Věra Jourová.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—    Vilija Blinkevičiūtė za výbor FEMM o nulové toleranci vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů (2017/2936(RSP)) (B8-0068/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 7.2.2018.


12. Rozhodnutí ve věci strategie rozšíření EU – Západní Balkán (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Rozhodnutí ve věci strategie rozšíření EU – Západní Balkán (2018/2517(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupili: David McAllister za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Ivo Vajgl za skupinu ALDE, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Dominique Bilde za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Jaromír Kohlíček, Terry Reintke, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Sotirios Zarianopoulos, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Dimitrios Papadimoulis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Bronis Ropė, Jörg Meuthen, Franz Obermayr, Eduard Kukan, Tonino Picula, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Michèle Alliot-Marie, David Martin, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Sofia Sakorafa, Ignazio Corrao, Dubravka Šuica, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, László Tőkés, Demetris Papadakis, Tunne Kelam, Sergei Stanishev, Željana Zovko a Isabella De Monte.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: Asim Ademov, Paul Tang, Georgios Kyrtsos, Alojz Peterle, Othmar Karas, Eva Maydell, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Ivana Maletić a Franc Bogovič.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Lampros Fountoulis, Milan Zver a Csaba Sógor.

Vystoupil Johannes Hahn.

Rozprava skončila.


13. Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 105 odst. 6 a čl. 106 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)

Předsedající připomněl, že doporučení výboru ECON nevznést proti návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 9, žádné námitky (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018) a doporučení výboru ECON nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/2358 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359, pokud jde o jejich datum použitelnosti (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018) byla oznámena v plénu včera, v pondělí 5. února 2018 (bod 12 zápisu ze dne 5.2.2018).

Ve lhůtě 24 hodin stanovené čl. 105 odst. 6 jednacího řádu nebyla proti těmto doporučením vyslovena žádná nímitka.

Tato doporučení se tudíž považují za schválená a budou zveřejněna v textech přijatých na zítřejším denním zasedání ve středu 7. února 2018.


14. Situace v Zimbabwe (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Zimbabwe (2017/3022(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Raymond Finch za skupinu EFDD, Janice Atkinson za skupinu ENF, David McAllister, Boris Zala, Eleni Theocharous, Ignazio Corrao, Olaf Stuger, Frank Engel, Ana Gomes, John Stuart Agnew, Michael Gahler, Francisco Assis, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Joachim Zeller a Adam Szejnfeld.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, James Carver, José Inácio Faria a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


15. Současná situace v oblasti lidských práv v Turecku – Situace v syrském Afrínu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Současná situace v oblasti lidských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) – Situace v syrském Afrínu (2018/2563(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Nadja Hirsch za skupinu ALDE, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias a Eugen Freund.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues a Wajid Khan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward a José Inácio Faria.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.10 zápisu ze dne 8.2.2018.


16. Situace ve Venezuele (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace ve Venezuele (2018/2559(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, José Inácio Faria a Carlos Zorrinho.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Georgi Pirinski a Jonathan Arnott.

Vystoupila Federica Mogherini.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.11 zápisu ze dne 8.2.2018.


17. Situace agentury UNRWA (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace agentury UNRWA (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Ivo Vajgl za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund a Brando Benifei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil João Pimenta Lopes.

Vystoupil Johannes Hahn.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.12 zápisu ze dne 8.2.2018.


18. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 617.443/OJME).


19. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:52.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Poslední aktualizace: 22. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí