Indeks 
Protokol
PDF 233kWORD 73k
Tirsdag den 6. februar 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.Drøftelse med Kroatiens premierminister, Andrej Plenković, om Europas fremtid (forhandling)
 4.Meddelelse fra formanden
 5.Afstemningstid
  
5.1.Anmodning om ophævelse af Steeve Briois' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.2.Aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Brasilien *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.3.Nedsættelse af et særligt udvalg om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider (afstemning)
  
5.4.Geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked ***I (afstemning)
  
5.5.Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer ***I (afstemning)
  
5.6.Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2016 (afstemning)
  
5.7.Hurtigere innovation inden for ren energi (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Udvalgenes sammensætning
 11.Nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse (forhandling)
 12.Afgørelse truffet om EU's udvidelsesstrategi - Vestbalkan (forhandling)
 13.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 105, stk. 6, og artikel 106, stk. 4, litra d)
 14.Situationen i Zimbabwe (forhandling)
 15.Den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet - Situationen i Afrin (Syrien) (forhandling)
 16.Situationen i Venezuela (forhandling)
 17.Situationen for UNRWA (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.10.


2. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring, hvori han fordømte de seneste terrorattentater i Afghanistan og gav udtryk for Europa-Parlamentets solidaritet med ofrenes familier og sin støtte til dem, som, på stedet, arbejder for at finde en politisk løsning for fred i landet.


3. Drøftelse med Kroatiens premierminister, Andrej Plenković, om Europas fremtid (forhandling)

Drøftelse med Kroatiens premierminister, Andrej Plenković, om Europas fremtid (2018/2533(RSP))

Formanden indledte med en kort præsentation af drøftelsen og forklarede den elektroniske catch-the-eye-procedure.

Talere: Andrej Plenković (Kroatiens premierminister) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, Matteo Salvini for ENF-Gruppen, og Zoltán Balczó, løsgænger.

Indlæg af Andrej Plenković.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Francis Zammit Dimech, Mercedes Bresso, Charles Tannock, Pavel Telička, Lynn Boylan, Reinhard Bütikofer, Marco Valli og Georgios Epitideios.

Indlæg af Andrej Plenković.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivo Belet, Ana Gomes, Ivica Tolić, Juan Fernando López Aguilar, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes og Jiří Payne.

Indlæg af Andrej Plenković.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Henna Virkkunen, Maria Grapini, Franck Proust, Tanja Fajon, Bernd Lucke, Ivo Vajgl, Dubravka Šuica og Nicola Caputo.

Indlæg af Andrej Plenković.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elmar Brok, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Charles Goerens, Georgios Kyrtsos, Costas Mavrides, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Miroslav Poche, Ivana Maletić og Tibor Szanyi.

Indlæg af Andrej Plenković.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


4. Meddelelse fra formanden

Formanden meddelte, at de spanske myndigheder havde bekræftet, at det var forskriftsmæssigt og i overensstemmelse med spansk ret at formene personer adgang til fængslet i Estremera, hvilket Mark Demesmaeker i sidste mødeperiode havde gjort opmærksom på var sket (se punkt 11 i protokollen af 15.1.2018).


FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Anmodning om ophævelse af Steeve Briois' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Steeve Briois’ immunitet [2017/2221(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0020)

Indlæg

David Coburn, før afstemningen (formanden noterede sig hans forslag).


5.2. Aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Brasilien *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien [2017/0139(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0021)

Parlamentet godkendte fornyelsen af aftalen.


5.3. Nedsættelse af et særligt udvalg om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider (afstemning)

Forslag til afgørelse, indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 197 af Formandskonferencen, om nedsættelse af et særligt udvalg om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider, dets ansvarsområder, medlemstal og funktionsperiode (2018/2534(RSO)) (B8-0077/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og 2/3 af de afgivne stemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)0022)


5.4. Geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om imødegåelse af geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0023)

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2018)0023)


5.5. Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF for yderligere at fremme omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Julie Girling (A8-0003/2017)

Forhandlingen havde fundet sted den 13. februar 2017 (punkt 13 i protokollen af 13.2.2017).

Afstemningen havde fundet sted den 15. februar 2017 (punkt 7.7 i protokollen af 15.2.2017).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0024)

ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2018)0024)


5.6. Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2016 (afstemning)

Betænkning om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2016 [2017/2124(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0025)


5.7. Hurtigere innovation inden for ren energi (afstemning)

Betænkning om hurtigere innovation inden for ren energi [2017/2084(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0026)


6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A8-0172/2017
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Janusz Korwin-Mikke (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (ordfører) vedrørende bemærkningerne fra Daniel Hannan og Janusz Korwin-Mikke) og Seán Kelly

Betænkning: Julie Girling - A8-0003/2017
Michaela Šojdrová, Nikos Androulakis, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Diane James og Igor Šoltes

Betænkning: Jonás Fernández - A8-0383/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Thomas Mann og Notis Marias

Betænkning: Jerzy Buzek - A8-0005/2018
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska og Christelle Lechevalier.


7. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.07.)

FORSÆDE: Mairead MCGUINNESS
næstformand


8. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


10. Udvalgenes sammensætning

Formanden havde fra GUE/NGL-Gruppen modtaget følgende anmodning om udnævnelse:

ENVI: Jiří Maštálka i stedet for Josu Juaristi Abaunz

Denne udnævnelse ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


11. Nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-00003/2018) af Vilija Blinkevičiūtė for FEMM til Kommissionen: Nultolerance over for kvindelige kønslemlæstelse (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018)

Vilija Blinkevičiūtė begrundede spørgsmålet.

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Anna Maria Corazza Bildt for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Urszula Krupa for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Anna Maria Corazza Bildt, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Hedh, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, Margot Parker, Barbara Matera, Maria Noichl, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Patrick O'Flynn, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Linnéa Engström, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Julie Girling, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Patrick O'Flynn, Jaromír Štětina, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri og Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias og Beatriz Becerra Basterrechea.

Indlæg af Věra Jourová.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—    Vilija Blinkevičiūtė for FEMM om nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse (2017/2936(RSP)) (B8-0068/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 7.2.2018.


12. Afgørelse truffet om EU's udvidelsesstrategi - Vestbalkan (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Afgørelse truffet om EU's udvidelsesstrategi - Vestbalkan (2018/2517(RSP))

Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Indlæg af Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Talere: David McAllister for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Jaromír Kohlíček, Terry Reintke, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Sotirios Zarianopoulos, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Dimitrios Papadimoulis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Bronis Ropė, Jörg Meuthen, Franz Obermayr, Eduard Kukan, Tonino Picula, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Michèle Alliot-Marie, David Martin, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Sofia Sakorafa, Ignazio Corrao, Dubravka Šuica, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, László Tőkés, Demetris Papadakis, Tunne Kelam, Sergei Stanishev, Željana Zovko og Isabella De Monte.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Asim Ademov, Paul Tang, Georgios Kyrtsos, Alojz Peterle, Othmar Karas, Eva Maydell, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Ivana Maletić og Franc Bogovič.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Lampros Fountoulis, Milan Zver og Csaba Sógor.

Indlæg af Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 105, stk. 6, og artikel 106, stk. 4, litra d)

Formanden mindede om, at ECONs henstilling om ikke at gøre indsigelse mod udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår ændringer til IFRS 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018) og ECONs henstilling om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 20. december 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/2358 og delegeret forordning (EU) 2017/2359 for så vidt angår deres anvendelsesdato (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag, mandag den 5. februar 2018 (punkt 12 i protokollen af 5.2.2018).

Der var ikke gjort indsigelse mod disse henstillinger inden for fristen på 24 timer som fastsat i henhold til forretningsordenens artikel 105, stk. 6.

Derfor ansås henstillingerne for vedtaget, og de ville blive offentliggjort under vedtagne tekster fra mødet den efterfølgende dag, onsdag den 7. februar 2018.


14. Situationen i Zimbabwe (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Zimbabwe (2017/3022(RSP))

Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Bogdan Brunon Wenta for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Raymond Finch for EFDD-Gruppen, Janice Atkinson for ENF-Gruppen, David McAllister, Boris Zala, Eleni Theocharous, Ignazio Corrao, Olaf Stuger, Frank Engel, Ana Gomes, John Stuart Agnew, Michael Gahler, Francisco Assis, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Joachim Zeller og Adam Szejnfeld.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, James Carver, José Inácio Faria og Fabio Massimo Castaldo.

Indlæg af Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet - Situationen i Afrin (Syrien) (forhandling)

Redegørelser ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (2018/2527(RSP)) og Situationen i Afrin (Syrien) (2018/2563(RSP))

Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelserne.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Nadja Hirsch for ALDE-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias og Eugen Freund.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues og Wajid Khan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward og José Inácio Faria.

Indlæg af Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) for næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.10 i protokollen af 8.2.2018.


16. Situationen i Venezuela (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Venezuela (2018/2559(RSP))

Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, José Inácio Faria og Carlos Zorrinho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgi Pirinski og Jonathan Arnott.

Indlæg af Federica Mogherini.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.11 i protokollen af 8.2.2018.


17. Situationen for UNRWA (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen for UNRWA (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Indlæg af Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund og Brando Benifei.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: João Pimenta Lopes.

Indlæg af Johannes Hahn.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.12 i protokollen af 8.2.2018.


18. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 617.443/OJME).


19. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.52.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Seneste opdatering: 22. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik