Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 227kWORD 73k
Teisipäev, 6. veebruar 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Arutelu Euroopa tuleviku üle Horvaatia peaministri Andrej Plenkovićiga (arutelu)
 4.Presidentuuri teadaanne
 5.Hääletused
  5.1.Steeve Briois’ puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.2.ELi ja Brasiilia vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.3.Pestitsiidele ELi lubade andmise korda käsitleva erikomisjoni moodustamine (hääletus)
  5.4.Asukohapõhine tõkestus ja muul viisil diskrimineerimine kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ***I (hääletus)
  5.5.Heitkoguste kulutõhus vähendamine ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavad investeeringud ***I (hääletus)
  5.6.Euroopa Keskpanga 2016. aasta aruanne (hääletus)
  5.7.Puhta energia alase innovatsiooni kiirendamine (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Istungi jätkamine
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Parlamendikomisjonide koosseis
 11.Täisleppimatus naiste suguelundite moonutamise suhtes (arutelu)
 12.ELi laienemisstrateegia kohta vastu võetud otsus – Lääne-Balkani riigid (arutelu)
 13.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 105 lõige 6 ja artikli 106 lõike 4 punkt d)
 14.Olukord Zimbabwes (arutelu)
 15.Inimõiguste hetkeolukord Türgis - Olukord Afrinis (Süüria) (arutelu)
 16.Olukord Venezuelas (arutelu)
 17.ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukord (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.10.


2. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president esines avaldusega, milles ta mõistis hukka hiljutised terrorrünnakud Afganistanis ning väljendas parlamendi solidaarsust ohvrite perekondadega ning toetust neile, kes teevad kohapeal tööd poliitilise lahenduse leidmise nimel, et riigis rahu saavutada.


3. Arutelu Euroopa tuleviku üle Horvaatia peaministri Andrej Plenkovićiga (arutelu)

Arutelu Euroopa tuleviku üle Horvaatia peaministri Andrej Plenkovićiga (2018/2533(RSP))

Parlamendi president tegi arutelu tutvustamiseks lühikese sissejuhatuse ja selgitas elektroonilist eelneva registreerimiseta sõnavõttude korda.

Sõna võtsid Andrej Plenković (Horvaatia peaminister) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel, Matteo Salvini fraktsiooni ENF nimel ja Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Andrej Plenković.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Francis Zammit Dimech, Mercedes Bresso, Charles Tannock, Pavel Telička, Lynn Boylan, Reinhard Bütikofer, Marco Valli ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Andrej Plenković.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivo Belet, Ana Gomes, Ivica Tolić, Juan Fernando López Aguilar, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes ja Jiří Payne.

Sõna võttis Andrej Plenković.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Henna Virkkunen, Maria Grapini, Franck Proust, Tanja Fajon, Bernd Lucke, Ivo Vajgl, Dubravka Šuica ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Andrej Plenković.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elmar Brok, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Charles Goerens, Georgios Kyrtsos, Costas Mavrides, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Miroslav Poche, Ivana Maletić ja Tibor Szanyi.

Sõna võttis Andrej Plenković.

Arutelu lõpetati.


4. Presidentuuri teadaanne

Parlamendi president andis teada, et Hispaania ametiasutused kinnitasid, et juurdepääsu keelamine Estremera vanglale, millest Mark Demesmaeker andis teada eelmisel osaistungjärgul (vt 15.1.2018 protokollipunkt 11), on korrektne ja kooskõlas Hispaania õigusega.


ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Steeve Briois’ puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Steeve Briois’ puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2017/2221(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0020)

Sõnavõtud

David Coburn enne hääletust (asepresident võttis tema tähelepanekud teadmiseks).


5.2. ELi ja Brasiilia vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta [2017/0139(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0021)

Parlament kiitis lepingu pikendamise heaks.


5.3. Pestitsiidele ELi lubade andmise korda käsitleva erikomisjoni moodustamine (hääletus)

Otsuse ettepanek, mille esitas kodukorra artikli 197 kohaselt esimeeste konverents pestitsiidele ELi lubade andmise korda käsitleva erikomisjoni moodustamise, vastutusalade, liikmete arvu ja ametiaja kohta (2018/2534(RSO)) (B8-0077/2018)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 2/3 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0022)


5.4. Asukohapõhine tõkestus ja muul viisil diskrimineerimine kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0023)

KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2018)0023)


5.5. Heitkoguste kulutõhus vähendamine ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavad investeeringud ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Julie Girling (A8-0003/2017)

Arutelu toimus 13. veebruaril 2017 (13.2.2017 protokolli punkt 13).

Hääletus toimus 15. veebruaril 2017 (15.2.2017 protokolli punkt 7.7).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0024)

KOMISJONI AVALDUSED

Vastu võetud (P8_TA(2018)0024)


5.6. Euroopa Keskpanga 2016. aasta aruanne (hääletus)

Raport Euroopa Keskpanga 2016. aasta aruande kohta [2017/2124(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0025)


5.7. Puhta energia alase innovatsiooni kiirendamine (hääletus)

Raport puhta energia alase innovatsiooni kiirendamise kohta [2017/2084(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0026)


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A8-0172/2017
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Janusz Korwin-Mikke (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (raportöör) Daniel Hannani, Janusz Korwin-Mikke märkuste kohta) ja Seán Kelly

Raport: Julie Girling - A8-0003/2017
Michaela Šojdrová, Nikos Androulakis, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Diane James ja Igor Šoltes

Raport: Jonás Fernández - A8-0383/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Thomas Mann ja Notis Marias

Raport: Jerzy Buzek - A8-0005/2018
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska ja Christelle Lechevalier.


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.07.)

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead MCGUINNESS
asepresident


8. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Parlamendikomisjonide koosseis

Parlamendi president on saanud fraktsiooni GUE/NGL taotluse järgmise ametissenimetamise kohta:

ENVI-komisjon: Jiří Maštálka Josu Juaristi Abaunzi asemel

Ametissenimetamine loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


11. Täisleppimatus naiste suguelundite moonutamise suhtes (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-00003/2018), mille esitas(id) Vilija Blinkevičiūtė FEMM-komisjoni nimel komisjonile: Täisleppimatus naiste suguelundite moonutamise suhtes (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018)

Vilija Blinkevičiūtė esitas küsimuse.

Věra Jourová (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Anna Maria Corazza Bildt, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Hedh, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, Margot Parker, Barbara Matera, Maria Noichl, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Patrick O'Flynn, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Linnéa Engström, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Julie Girling, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Patrick O'Flynn, Jaromír Štětina, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri ja Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias ja Beatriz Becerra Basterrechea.

Sõna võttis Věra Jourová.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—    Vilija Blinkevičiūtė FEMM-komisjoni nimel täisleppimatuse kohta naiste suguelundite moonutamise suhtes (2017/2936(RSP)) (B8-0068/2018).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.2.2018 protokollipunkt 7.7.


12. ELi laienemisstrateegia kohta vastu võetud otsus – Lääne-Balkani riigid (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi laienemisstrateegia kohta vastu võetud otsus – Lääne-Balkani riigid (2018/2517(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid David McAllister fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Jaromír Kohlíček, Terry Reintke, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Sotirios Zarianopoulos, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Dimitrios Papadimoulis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Bronis Ropė, Jörg Meuthen, Franz Obermayr, Eduard Kukan, Tonino Picula, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Michèle Alliot-Marie, David Martin, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Sofia Sakorafa, Ignazio Corrao, Dubravka Šuica, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, László Tőkés, Demetris Papadakis, Tunne Kelam, Sergei Stanishev, Željana Zovko ja Isabella De Monte.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Asim Ademov, Paul Tang, Georgios Kyrtsos, Alojz Peterle, Othmar Karas, Eva Maydell, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Ivana Maletić ja Franc Bogovič.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Lampros Fountoulis, Milan Zver ja Csaba Sógor.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.


13. Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 105 lõige 6 ja artikli 106 lõike 4 punkt d)

Asepresident tuletas meelde, et esmaspäeva, 5. veebruari 2018 istungil tehti teatavaks ECON-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni määruse eelnõule, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi 9 muudatustega (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018), ning soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 20. detsembri 2017. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/2358 ja delegeeritud määrust (EL) 2017/2359 nende kohaldamise alguskuupäeva osas (C(2017)08681- 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018) (5.2.2018 protokollipunkt 12).

Kodukorra artikli 105 lõikes 5 ette nähtud 24 tunni jooksul ei esitatud neile soovitustele ühtegi vastuväidet.

Seetõttu loetakse nimetatud soovitused vastuvõetuks ning avaldatakse koos kolmapäeval, 7. veebruaril 2018 vastu võetud tekstidega.


14. Olukord Zimbabwes (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Zimbabwes (2017/3022(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Bogdan Brunon Wenta fraktsiooni PPE nimel, Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Raymond Finch fraktsiooni EFDD nimel, Janice Atkinson fraktsiooni ENF nimel, David McAllister, Boris Zala, Eleni Theocharous, Ignazio Corrao, Olaf Stuger, Frank Engel, Ana Gomes, John Stuart Agnew, Michael Gahler, Francisco Assis, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Joachim Zeller ja Adam Szejnfeld.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, James Carver, José Inácio Faria ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.


15. Inimõiguste hetkeolukord Türgis - Olukord Afrinis (Süüria) (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldused: Inimõiguste hetkeolukord Türgis (2018/2527(RSP)) ja olukord Afrinis (Süüria) (2018/2563(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldustega.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Nadja Hirsch fraktsiooni ALDE nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias ja Eugen Freund.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues ja Wajid Khan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward ja José Inácio Faria.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.2.2018 protokollipunkt 12.10.


16. Olukord Venezuelas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Venezuelas (2018/2559(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, José Inácio Faria ja Carlos Zorrinho.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Georgi Pirinski ja Jonathan Arnott.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.2.2018 protokollipunkt 12.11.


17. ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukord (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukord (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund ja Brando Benifei.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna João Pimenta Lopes.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.2.2018 protokollipunkt 12.12.


18. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 617.443/OJME).


19. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.52.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Viimane päevakajastamine: 22. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika