Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 230kWORD 73k
Tiistai 6. helmikuuta 2018 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Kroatian pääministerin Andrej Plenkovićin kanssa (keskustelu)
 4.Puhemiehen ilmoitus
 5.Äänestykset
  
5.1.Steeve Briois'n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.2.EU:n ja Brasilian tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.3.Torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen (äänestys)
  
5.4.Maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjuminen ***I (äänestys)
  
5.5.Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ***I (äänestys)
  
5.6.Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016 (äänestys)
  
5.7.Puhtaan energian innovoinnin nopeuttaminen (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Valiokuntien kokoonpano
 11.Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen (keskustelu)
 12.Päätös EU:n laajentumisstrategiasta – Länsi-Balkan (keskustelu)
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta ja 106 artiklan 4 kohdan d alakohta)
 14.Zimbabwen tilanne (keskustelu)
 15.Turkin tämänhetkinen ihmisoikeustilanne - Afrinin tilanne (Syyria) (keskustelu)
 16.Venezuelan tilanne (keskustelu)
 17.YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanne (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.10.


2. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän tuomitsi äskettäiset terrori-iskut Afganistanissa ja toi julki parlamentin myötätunnon uhrien perheille. Hän ilmaisi tukensa niille, jotka tekevät paikan päällä työtä sellaisen poliittisen ratkaisun eteen, jolla maahan saataisiin rauha.


3. Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Kroatian pääministerin Andrej Plenkovićin kanssa (keskustelu)

Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Kroatian pääministerin Andrej Plenkovićin kanssa (2018/2533(RSP))

Puhemies alusti keskustelun lyhyesti ja selosti, kuinka sähköinen "catch the eye"-menettely toimii.

Puheenvuorot: Andrej Plenković (Kroatian pääministeri) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja).

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta, Matteo Salvini ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Zoltán Balczó.

Andrej Plenković käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Francis Zammit Dimech, Mercedes Bresso, Charles Tannock, Pavel Telička, Lynn Boylan, Reinhard Bütikofer, Marco Valli ja Georgios Epitideios.

Andrej Plenković käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivo Belet, Ana Gomes, Ivica Tolić, Juan Fernando López Aguilar, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes ja Jiří Payne.

Andrej Plenković käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Henna Virkkunen, Maria Grapini, Franck Proust, Tanja Fajon, Bernd Lucke, Ivo Vajgl, Dubravka Šuica ja Nicola Caputo.

Andrej Plenković käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elmar Brok, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Charles Goerens, Georgios Kyrtsos, Costas Mavrides, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Miroslav Poche, Ivana Maletić ja Tibor Szanyi.

Andrej Plenković käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


4. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies ilmoitti Espanjan viranomaisten vahvistaneen, että kielto päästä Estremeran vankilaan, josta Mark Demesmaeker ilmoitti edellisellä istuntojaksolla, on sääntöjen ja Espanjan lainsäädännön mukainen (ks. istunnon pöytäkirja 15.1.2018, kohta 11).


Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Steeve Briois'n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Steeve Briois’n koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2017/2221(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSEHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0020)

Puheenvuorot:

David Coburn ennen äänestystä (puhemies merkitsi asian tiedoksi).


5.2. EU:n ja Brasilian tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta [2017/0139(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0021)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen uusimiselle.


5.3. Torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen työjärjestyksen 197 artiklan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätösehdotus torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevän erityisvaliokunnan asettamisesta, sen tehtävistä, jäsenten määrästä ja toimikaudesta (2018/2534(RSO)) (B8-0077/2018)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 2/3 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSEHDOTUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0022)


5.4. Maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjuminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0023)

KOMISSION LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0023)


5.5. Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0003/2017)

Keskustelu käytiin 13. helmikuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 13.2.2017, kohta 13).

Äänestys toimitettiin 15. helmikuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 15.2.2017, kohta 7.7).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0024)

KOMISSION LAUSUMAT

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0024)


5.6. Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016 (äänestys)

Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2016 [2017/2124(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0025)


5.7. Puhtaan energian innovoinnin nopeuttaminen (äänestys)

Mietintö puhtaan energian innovoinnin nopeuttamisesta [2017/2084(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0026)


6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A8-0172/2017
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Janusz Korwin-Mikke, (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (esittelijä) Daniel Hannanin ja Janusz Korwin-Mikken huomautusten johdosta) ja Seán Kelly

Mietintö Julie Girling - A8-0003/2017
Michaela Šojdrová, Nikos Androulakis, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Diane James ja Igor Šoltes

Mietintö Jonás Fernández - A8-0383/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Thomas Mann ja Notis Marias

Mietintö Jerzy Buzek - A8-0005/2018
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska ja Christelle Lechevalier.


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.07.)

Puhetta johti
varapuhemies Mairead MCGUINNESS


8. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Valiokuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut GUE/NGL-ryhmältä seuraavan nimityksiä koskevan pyynnön:

ENVI-valiokunta: Josu Juaristi Abaunzin tilalle Jiří Maštálka

Nimitys katsotaan vahvistetuksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


11. Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-00003/2018) – Vilija Blinkevičiūtė FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018)

Vilija Blinkevičiūtė esitteli kysymyksen.

Věra Jourová (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, ENF-ryhmän puolesta Mylène Troszczynski, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Anna Maria Corazza Bildt, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Hedh, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, Margot Parker, Barbara Matera, Maria Noichl, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Patrick O'Flynn, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Linnéa Engström, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Julie Girling, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Patrick O'Flynn, Jaromír Štětina, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri ja Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias ja Beatriz Becerra Basterrechea.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—    Vilija Blinkevičiūtė FEMM-valiokunnan puolesta nollatoleranssista naisten sukuelinten silpomiseen (2017/2936(RSP)) (B8-0068/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.2.2018, kohta 7.7.


12. Päätös EU:n laajentumisstrategiasta – Länsi-Balkan (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Päätös EU:n laajentumisstrategiasta – Länsi-Balkan (2018/2517(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: David McAllister PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Jaromír Kohlíček, Terry Reintke, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Sotirios Zarianopoulos, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Dimitrios Papadimoulis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Bronis Ropė, Jörg Meuthen, Franz Obermayr, Eduard Kukan, Tonino Picula, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Michèle Alliot-Marie, David Martin, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Sofia Sakorafa, Ignazio Corrao, Dubravka Šuica, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, László Tőkés, Demetris Papadakis, Tunne Kelam, Sergei Stanishev, Željana Zovko ja Isabella De Monte.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Asim Ademov, Paul Tang, Georgios Kyrtsos, Alojz Peterle, Othmar Karas, Eva Maydell, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Ivana Maletić ja Franc Bogovič.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Lampros Fountoulis, Milan Zver ja Csaba Sógor.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta ja 106 artiklan 4 kohdan d alakohta)

Puhemies muistutti, että ECON-valiokunnan suosituksesta päätökseksi olla vastustamatta ehdotusta komission asetukseksi tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 9 muutosten osalta (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018) ja ECON-valiokunnan suosituksesta päätökseksi olla vastustamatta delegoidun asetuksen (EU) 2017/2358 ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/2359 muuttamisesta niiden soveltamispäivien osalta 20. joulukuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018) ilmoitettiin täysistunnossa eilen maanantaina 5. helmikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 5.2.2018, kohta 12).

Yhtään näitä suosituksia koskevaa vastalausetta ei ole esitetty työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdassa vahvistetussa 24 tunnin määräajassa.

Näin ollen suositukset katsotaan hyväksytyiksi ja julkaistaan huomenna keskiviikkona 7. helmikuuta 2018 pidettävän istunnon hyväksytyissä teksteissä.


14. Zimbabwen tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Zimbabwen tilanne (2017/3022(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Raymond Finch EFDD-ryhmän puolesta, Janice Atkinson ENF-ryhmän puolesta, David McAllister, Boris Zala, Eleni Theocharous, Ignazio Corrao, Olaf Stuger, Frank Engel, Ana Gomes, John Stuart Agnew, Michael Gahler, Francisco Assis, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Joachim Zeller ja Adam Szejnfeld.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, James Carver, José Inácio Faria ja Fabio Massimo Castaldo.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Turkin tämänhetkinen ihmisoikeustilanne - Afrinin tilanne (Syyria) (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat: Turkin tämänhetkinen ihmisoikeustilanne (2018/2527(RSP)) ja Afrinin tilanne (Syyria) (2018/2563(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausumat.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Nadja Hirsch ALDE-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias ja Eugen Freund.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues ja Wajid Khan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward ja José Inácio Faria.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.2.2018, kohta 12.10.


16. Venezuelan tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan tilanne (2018/2559(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, José Inácio Faria ja Carlos Zorrinho.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Georgi Pirinski ja Jonathan Arnott.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.2.2018, kohta 12.11.


17. YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanne (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund ja Brando Benifei.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: João Pimenta Lopes.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.2.2018, kohta 12.12.


18. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 617.443/OJME).


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.52.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö