Rodyklė 
Protokolas
PDF 236kWORD 75k
Antradienis, 2018 m. vasario 6 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Debatai su Kroatijos Ministru Pirmininku Andrejumi Plenkovićiumi dėl Europos ateities (diskusijos)
 4.Pirmininko pranešimas
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Prašymas atšaukti Steeve'o Brioiso imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.2.ES ir Brazilijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.3.Specialiojo komiteto Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros klausimais sudarymas, įgaliojimai, narių skaičius ir įgaliojimų trukmė (balsavimas)
  5.4.Geografinis blokavimas ir kitokių formų diskriminavimas dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos ***I (balsavimas)
  5.5.Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies dioksido kiekio technologijas ***I (balsavimas)
  5.6.Europos Centrinio Banko 2016 m. metinė ataskaita (balsavimas)
  5.7.Spartesnis švarios energetikos inovacijų kūrimas ir diegimas (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Komitetų sudėtis
 11.Visiškas moters lytinių organų žalojimo (MLOŽ) netoleravimas (diskusijos)
 12.Priimtas sprendimas dėl ES plėtros strategijos. Vakarų Balkanai (diskusijos)
 13.Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis ir 106 straipsnio 4 dalies d punktas)
 14.Padėtis Zimbabvėje (diskusijos)
 15.Dabartinė žmogaus teisių padėtis Turkijoje - Padėtis Sirijos Afrino mieste (diskusijos)
 16.Padėtis Venesueloje (diskusijos)
 17.Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) padėtis (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.10 val.


2. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą, kuriame pasmerkė neseniai įvykdytą teroro išpuolį Afganistane ir išreiškė Parlamento solidarumą su nukentėjusiųjų šeimomis ir paramą tiems, kurie vietoje stengiasi rasti politinį sprendimą siekiant taikos šalyje.


3. Debatai su Kroatijos Ministru Pirmininku Andrejumi Plenkovićiumi dėl Europos ateities (diskusijos)

Debatai su Kroatijos Ministru Pirmininku Andrejumi Plenkovićiumi dėl Europos ateities (2018/2533(RSP))

Pirmininkas trumpai pristatė diskusijų temą ir paaiškino, kaip veikia elektroninė procedūra „prašau žodžio“.

Kalbėjo: Andrej Plenković (Kroatijos Ministras Pirmininkas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas).

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu, Matteo Salvini ENF frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Zoltán Balczó.

Kalbėjo Andrej Plenković.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Francis Zammit Dimech, Mercedes Bresso, Charles Tannock, Pavel Telička, Lynn Boylan, Reinhard Bütikofer, Marco Valli ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Andrej Plenković.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivo Belet, Ana Gomes, Ivica Tolić, Juan Fernando López Aguilar, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes ir Jiří Payne.

Kalbėjo Andrej Plenković.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Henna Virkkunen, Maria Grapini, Franck Proust, Tanja Fajon, Bernd Lucke, Ivo Vajgl, Dubravka Šuica ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Andrej Plenković.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elmar Brok, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Charles Goerens, Georgios Kyrtsos, Costas Mavrides, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Miroslav Poche, Ivana Maletić ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo Andrej Plenković.

Diskusijos baigtos.


4. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas pranešė, kad Ispanijos valdžios institucijos patvirtino draudimo patekti į Estremeros kalinimo įstaiga, apie kurį pranešė Mark Demesmaeker per praeitą sesijos laikotarpį, tvarkingumą ir jo atitiktį Ispanijos teisei (žr. 2018 01 15 protokolo 11 punktą).


PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. Prašymas atšaukti Steeve'o Brioiso imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Steeve’o Briois’o (Steeve Briois) imunitetą [2017/2221(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0020)

Kalbėjo:

David Coburn iki balsavimo pradžios (pirmininkė atsižvelgė į jo pastabas).


5.2. ES ir Brazilijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo galiojimo pratęsimo projekto [2017/0139(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0021)

Parlamentas pritarė susitarimo atnaujinimui.


5.3. Specialiojo komiteto Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros klausimais sudarymas, įgaliojimai, narių skaičius ir įgaliojimų trukmė (balsavimas)

Pasiūlymas dėl sprendimo, kurį pagal DTT 197 pateikė Pirmininkų sueiga dėl Specialiojo komiteto Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros klausimais sudarymo, įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų trukmės (2018/2534(RSO)) (B8-0077/2018)

(visų Parlamento narių balsų dauguma ir du trečdaliai balsavusių narių)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)0022)


5.4. Geografinis blokavimas ir kitokių formų diskriminavimas dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0023)

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0023)


5.5. Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies dioksido kiekio technologijas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB siekiant ekonomiškai efektyviai dar labiau sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir paskatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Julie Girling (A8-0003/2017)

Diskusijos buvo surengtos 2017 m. vasario 13 d. (2017 02 13 protokolo 13 punktas).

Balsavimas vyko 2017 m. vasario 15 d. (2017 02 15 protokolo 7.7 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0024)

KOMISIJOS PAREIŠKIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0024)


5.6. Europos Centrinio Banko 2016 m. metinė ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Centrinio Banko 2016 m. metinės ataskaitos [2017/2124(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0025)


5.7. Spartesnis švarios energetikos inovacijų kūrimas ir diegimas (balsavimas)

Pranešimas tema „Spartesnis švarios energetikos inovacijų kūrimas ir diegimas“ [2017/2084(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0026)


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A8-0172/2017
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Janusz Korwin-Mikke, (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (pranešėja) atsakydama į Daniel Hannan ir Janusz Korwin-Mikke pasiūlymą) ir Seán Kelly

Pranešimas: Julie Girling - A8-0003/2017
Michaela Šojdrová, Nikos Androulakis, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Diane James ir Igor Šoltes

Pranešimas: Jonás Fernández - A8-0383/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Thomas Mann ir Notis Marias

Pranešimas: Jerzy Buzek - A8-0005/2018
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska ir Christelle Lechevalier.


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.07 val.)

PIRMININKAVO: Mairead MCGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja


8. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. Komitetų sudėtis

Pirmininkas gavo GUE/NGL frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

ENVI komitetas: Jiří Maštálka pakeitė Josu Juaristi Abaunz.

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


11. Visiškas moters lytinių organų žalojimo (MLOŽ) netoleravimas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-00003/2018), kurį pateikė Vilija Blinkevičiūtė FEMM komiteto vardu Komisijai: Visiškas moters lytinių organų žalojimo netoleravimas (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018)

Vilija Blinkevičiūtė pristatė klausimą.

Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Urszula Krupa ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu (nesutiko, kad Anna Maria Corazza Bildt pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Hedh, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, Margot Parker, Barbara Matera, Maria Noichl (nesutiko, kad Patrick O'Flynn pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Linnéa Engström, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Julie Girling, (nesutiko, kad Patrick O'Flynn pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Jaromír Štětina, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri ir Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias ir Beatriz Becerra Basterrechea.

Kalbėjo Věra Jourová.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—    Vilija Blinkevičiūtė FEMM komiteto vardu dėl visiško moterų lyties organų žalojimo netoleravimo (2017/2936(RSP)) (B8-0068/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 02 07 protokolo 7.7 punktas


12. Priimtas sprendimas dėl ES plėtros strategijos. Vakarų Balkanai (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Priimtas sprendimas dėl ES plėtros strategijos. Vakarų Balkanai (2018/2517(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Kalbėjo: David McAllister PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Jaromír Kohlíček, Terry Reintke, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Sotirios Zarianopoulos, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Dimitrios Papadimoulis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Bronis Ropė, Jörg Meuthen, Franz Obermayr, Eduard Kukan, Tonino Picula, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Michèle Alliot-Marie, David Martin, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Sofia Sakorafa, Ignazio Corrao, Dubravka Šuica, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, László Tőkés, Demetris Papadakis, Tunne Kelam, Sergei Stanishev, Željana Zovko ir Isabella De Monte.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Asim Ademov, Paul Tang, Georgios Kyrtsos, Alojz Peterle, Othmar Karas, Eva Maydell, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Ivana Maletić ir Franc Bogovič.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Lampros Fountoulis, Milan Zver ir Csaba Sógor.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Diskusijos baigtos.


13. Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis ir 106 straipsnio 4 dalies d punktas)

Pirmininkas priminė, kad ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti Komisijos reglamento, kuriuo dėl 9-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, projektui (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018), ir ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti 2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl taikymo datų iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2358 ir Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2359 (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018), buvo paskelbtos vakar, 2018 m. vasario 5 d. per plenarinį posėdį (2018 02 05 protokolo 12 punktas).

Per DTT 105 straipsnio 6 dalyje nustatytą laiką, t. y. dvidešimt keturias valandas nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų.

Taigi šios rekomendacijos laikomos patvirtintomis ir bus paskelbtos rytojaus, trečiadienio, 2018 m. vasario 7 d. posėdžio rubrikoje Priimti tekstai.


14. Padėtis Zimbabvėje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Zimbabvėje (2017/3022(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta PPE frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Raymond Finch EFDD frakcijos vardu, Janice Atkinson ENF frakcijos vardu, David McAllister, Boris Zala, Eleni Theocharous, Ignazio Corrao, Olaf Stuger, Frank Engel, Ana Gomes, John Stuart Agnew, Michael Gahler, Francisco Assis, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Joachim Zeller ir Adam Szejnfeld.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, James Carver, José Inácio Faria ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


15. Dabartinė žmogaus teisių padėtis Turkijoje - Padėtis Sirijos Afrino mieste (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimai: Dabartinė žmogaus teisių padėtis Turkijoje (2018/2527(RSP)) ir Padėtis Sirijos Afrino mieste (2018/2563(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimus.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Nadja Hirsch ALDE frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias ir Eugen Freund.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues ir Wajid Khan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward ir José Inácio Faria.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 02 08 protokolo 12.10 punktas


16. Padėtis Venesueloje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Venesueloje (2018/2559(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, José Inácio Faria ir Carlos Zorrinho.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georgi Pirinski ir Jonathan Arnott.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 02 08 protokolo 12.11 punktas


17. Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) padėtis (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) padėtis (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Tamás Meszerics Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund ir Brando Benifei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: João Pimenta Lopes.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 02 08 protokolo 12.12 punktas


18. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 617.443/OJME).


19. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.52 val.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika