Indekss 
Protokols
PDF 233kWORD 73k
Otrdiena, 2018. gada 6. februāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Debates ar Horvātijas premjerministru Andrej Plenković par Eiropas nākotni (debates)
 4.Sēdes vadītāja paziņojums
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Pieprasījums atcelt Steeve Briois imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.2.ES un Brazīlijas Nolīgums par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.3.Īpašas komitejas jautājumos par Savienībā izmantoto atļaujas piešķiršanas procedūru attiecībā uz pesticīdiem izveide (balsošana)
  
5.4.Klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ īstenota ģeogrāfiskā bloķēšana un cita veida diskriminācija ***I (balsošana)
  
5.5.Emisiju izmaksefektīva samazināšana un investīcijas mazoglekļa risinājumos ***I (balsošana)
  
5.6.Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats (balsošana)
  
5.7.Inovācijas paātrināšana tīras enerģijas jomā (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Sēdes atsākšana
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Komiteju sastāvs
 11.Nulles tolerance pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (debates)
 12.Lēmums, kas pieņemts par ES paplašināšanās stratēģiju: Rietumbalkāni (debates)
 13.Deleģētie akti un īstenošanas pasākumi (Reglamenta 105. panta 6. punkts un 106. panta 4. punkta d) apakšpunkts)
 14.Stāvoklis Zimbabvē (debates)
 15.Pašreizējais stāvoklis cilvēktiesību jomā Turcijā - Stāvoklis Afrinā (Sīrijā) (debates)
 16.Stāvoklis Venecuēlā (debates)
 17.UNRWA stāvoklis (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.10.


2. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu, nosodot nesenos teroristu uzbrukumus Afganistānā un apliecinot Parlamenta solidaritāti ar upuru ģimenēm, kā arī paužot atbalstu tiem, kas uz vietas strādā pie tā, lai politiskā ceļā panāktu mieru šajā zemē.


3. Debates ar Horvātijas premjerministru Andrej Plenković par Eiropas nākotni (debates)

Debates ar Horvātijas premjerministru Andrej Plenković par Eiropas nākotni (2018/2533(RSP)).

Priekšsēdētājs sniedza nelielu ievadrunu, iepazīstinot ar debatēm, un izskaidroja elektronisko brīvā mikrofona procedūru.

Uzstājās Andrej Plenković (Horvātijas premjerministrs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā, Matteo Salvini ENF grupas vārdā un Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Andrej Plenković.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Francis Zammit Dimech, Mercedes Bresso, Charles Tannock, Pavel Telička, Lynn Boylan, Reinhard Bütikofer, Marco Valli un Georgios Epitideios.

Uzstājās Andrej Plenković.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivo Belet, Ana Gomes, Ivica Tolić, Juan Fernando López Aguilar, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes un Jiří Payne.

Uzstājās Andrej Plenković.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Henna Virkkunen, Maria Grapini, Franck Proust, Tanja Fajon, Bernd Lucke, Ivo Vajgl, Dubravka Šuica un Nicola Caputo.

Uzstājās Andrej Plenković.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elmar Brok, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Charles Goerens, Georgios Kyrtsos, Costas Mavrides, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Miroslav Poche, Ivana Maletić un Tibor Szanyi.

Uzstājās Andrej Plenković.

Debates tika slēgtas.


4. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Spānijas iestādes ir apstiprinājušas, ka aizliegums apmeklēt Estremeras cietumu, par ko iepriekšējā sesijā ziņoja Mark Demesmaeker (15.1.2018. protokola 11. punkts), bijis pareizs un atbildis Spānijas tiesību aktiem.


SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Pieprasījums atcelt Steeve Briois imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Steeve Briois imunitāti [2017/2221(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Evelyn Regner (A8-0011/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0020).

Uzstāšanās

David Coburn uzstājās pirms balsošanas (sēdes vadītāja pieņēma zināšanai viņa sacīto).


5.2. ES un Brazīlijas Nolīgums par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums attiecībā uz projektu Padomes lēmumam par to, lai atjaunotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Brazīlijas Federatīvo Republiku par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā [2017/0139(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Angelo Ciocca (A8-0004/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0021).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma pagarināšanai.


5.3. Īpašas komitejas jautājumos par Savienībā izmantoto atļaujas piešķiršanas procedūru attiecībā uz pesticīdiem izveide (balsošana)

Lēmuma priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 197. pantu iesniegusi Priekšsēdētāju konference, par Savienības pesticīdu atļaušanas procedūras īpašās komitejas izveidi, tās pienākumiem, skaitlisko sastāvu un pilnvaru laiku (2018/2534(RSO)) (B8-0077/2018).

(Parlamenta deputātu vairākums un 2/3 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0022).


5.4. Klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ īstenota ģeogrāfiskā bloķēšana un cita veida diskriminācija ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko novērš ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida diskrimināciju klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0023).

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0023).


5.5. Emisiju izmaksefektīva samazināšana un investīcijas mazoglekļa risinājumos ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Julie Girling (A8-0003/2017).

Debates notika 2017. gada 13. februārī (13.2.2017. protokola 13. punkts).

Balsošana notika 2017. gada 15. februārī (15.2.2017. protokola 7.7. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0024).

KOMISIJAS PAZIŅOJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0024).


5.6. Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskatu [2017/2124(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Jonás Fernández (A8-0383/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0025).


5.7. Inovācijas paātrināšana tīras enerģijas jomā (balsošana)

Ziņojums par inovācijas paātrināšanu tīras enerģijas jomā [2017/2084(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A8-0005/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0026.


6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ziņojums - A8-0172/2017
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Janusz Korwin-Mikke, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (referente) saistībā ar Daniel Hannan piezīmēm un Janusz Korwin-Mikke) un Seán Kelly.

Julie Girling ziņojums - A8-0003/2017
Michaela Šojdrová, Nikos Androulakis, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Diane James un Igor Šoltes.

Jonás Fernández ziņojums - A8-0383/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Thomas Mann un Notis Marias.

Jerzy Buzek ziņojums - A8-0005/2018
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska un Christelle Lechevalier.


7. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.07.)

SĒDI VADA: Mairead MCGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece


8. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. Komiteju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis GUE/NGL grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputātu:

ENVI komiteja: Jiří Maštálka – Josu Juaristi Abaunz vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


11. Nulles tolerance pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-00003/2018) un kuru uzdeva Vilija Blinkevičiūtė FEMM komitejas vārdā Komisijai: Absolūta neiecietība pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (SDZK) (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).

Vilija Blinkevičiūtė izvērsa jautājumu.

Věra Jourová (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Urszula Krupa ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Anna Maria Corazza Bildt, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Hedh, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, Margot Parker, Barbara Matera, Maria Noichl, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Patrick O'Flynn, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Linnéa Engström, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Julie Girling, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Patrick O'Flynn, Jaromír Štětina, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri un Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias un Beatriz Becerra Basterrechea.

Uzstājās Věra Jourová.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—    Vilija Blinkevičiūtė FEMM komitejas vārdā: par nulles toleranci pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (2017/2936(RSP)) (B8-0068/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 7.2.2018. protokola 7.7. punkts.


12. Lēmums, kas pieņemts par ES paplašināšanās stratēģiju: Rietumbalkāni (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Lēmums, kas pieņemts par ES paplašināšanās stratēģiju: Rietumbalkāni (2018/2517(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Uzstājās David McAllister PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Jaromír Kohlíček, Terry Reintke, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Sotirios Zarianopoulos, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Dimitrios Papadimoulis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Bronis Ropė, Jörg Meuthen, Franz Obermayr, Eduard Kukan, Tonino Picula, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Michèle Alliot-Marie, David Martin, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Sofia Sakorafa, Ignazio Corrao, Dubravka Šuica, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, László Tőkés, Demetris Papadakis, Tunne Kelam, Sergei Stanishev, Željana Zovko un Isabella De Monte.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Asim Ademov, Paul Tang, Georgios Kyrtsos, Alojz Peterle, Othmar Karas, Eva Maydell, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Ivana Maletić un Franc Bogovič.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Lampros Fountoulis, Milan Zver un Csaba Sógor.

Uzstājās Johannes Hahn.

Debates tika slēgtas.


13. Deleģētie akti un īstenošanas pasākumi (Reglamenta 105. panta 6. punkts un 106. panta 4. punkta d) apakšpunkts)

Sēdes vadītājs atgādināja, ka par ECON komitejas ieteikumu par iebildumu neizteikšanu pret projektu Komisijas regulai, ar kuru attiecībā uz grozījumiem 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D54380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018), un ECON komitejas ieteikumu par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2017. gada 20. decembra deleģēto regulu, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/2358 un Deleģēto regulu (ES) 2017/2359 groza attiecībā uz to piemērošanas sākumdienu (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018), tika paziņots iepriekšējās dienas, pirmdienas, 2018. gada 5. februāra, plenārsēdē (5.2.2018. protokola 12. punkts).

Reglamenta 105. panta 6. punktā paredzētajā 24 stundu termiņā neviens iebildums pret šiem ieteikumiem netika izteikts.

Līdz ar to šos ieteikumus uzskata par pieņemtiem, un tos publicēs nākamās dienas, trešdienas, 2018. gada 7. februāra, sēdē pieņemto tekstu apkopojumā.


14. Stāvoklis Zimbabvē (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Zimbabvē (2017/3022(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Bogdan Brunon Wenta PPE grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Raymond Finch EFDD grupas vārdā, Janice Atkinson ENF grupas vārdā, David McAllister, Boris Zala, Eleni Theocharous, Ignazio Corrao, Olaf Stuger, Frank Engel, Ana Gomes, John Stuart Agnew, Michael Gahler, Francisco Assis, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Joachim Zeller un Adam Szejnfeld.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, James Carver, José Inácio Faria un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


15. Pašreizējais stāvoklis cilvēktiesību jomā Turcijā - Stāvoklis Afrinā (Sīrijā) (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumi: Pašreizējais stāvoklis cilvēktiesību jomā Turcijā (2018/2527(RSP)) un Stāvoklis Afrinā (Sīrijā) (2018/2563(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumus.

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Nadja Hirsch ALDE grupas vārdā, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias un Eugen Freund.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues un Wajid Khan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward un José Inácio Faria.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.2.2018. protokola 12.10. punkts.


16. Stāvoklis Venecuēlā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Venecuēlā (2018/2559(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, José Inácio Faria un Carlos Zorrinho.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Georgi Pirinski un Jonathan Arnott.

Uzstājās Federica Mogherini.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.2.2018. protokola 12.11. punkts.


17. UNRWA stāvoklis (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: UNRWA stāvoklis (2018/2553(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Tamás Meszerics Verts/ALE grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund un Brando Benifei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās João Pimenta Lopes.

Uzstājās Johannes Hahn.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.2.2018. protokola 12.12. punkts.


18. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 617.443/OJME).


19. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.52.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 22. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika