Index 
Notulen
PDF 233kWORD 73k
Dinsdag 6 februari 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Debat met de premier van Kroatië, Andrej Plenković, over de toekomst van Europa (debat)
 4.Mededeling van de Voorzitter
 5.Stemmingen
  5.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Steeve Briois (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.2.Overeenkomst EU-Brazilië voor wetenschappelijke en technologische samenwerking *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.3.Instelling van een bijzondere commissie voor de vergunningsprocedure van de Unie voor pesticiden (stemming)
  5.4.Geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging ***I (stemming)
  5.5.Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen ***I (stemming)
  5.6.Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank (stemming)
  5.7.Versnelling van de innovatie op het gebied van schone energie (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Samenstelling commissies
 11.Nultolerantie tegenover genitale verminking van vrouwen (debat)
 12.Besluit over de EU-uitbreidingsstrategie - Westelijke Balkan (debat)
 13.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 105, lid 6, en artikel 106, lid 4, onder d), van het Reglement)
 14.De situatie in Zimbabwe (debat)
 15.De huidige mensenrechtensituatie in Turkije - Situatie in Afrin, Syrië (debat)
 16.Situatie in Venezuela (debat)
 17.Situatie van de UNRWA (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.10 uur geopend.


2. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij de recente terroristische aanvallen in Afghanistan veroordeelt, uiting geeft aan het medeleven van het Parlement met de families van de slachtoffers en de steun van het Parlement betuigt aan de mensen die zich op het terrein inzetten om een politieke oplossing te vinden voor de vrede in het land.


3. Debat met de premier van Kroatië, Andrej Plenković, over de toekomst van Europa (debat)

Debat met de premier van Kroatië, Andrej Plenković, over de toekomst van Europa (2018/2533(RSP))

De Voorzitter geeft een korte inleiding om het debat toe te lichten en geeft uitleg bij de elektronische "catch the eye"-procedure.

Het woord wordt gevoerd door Andrej Plenković (premier van Kroatië) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, Matteo Salvini, namens de ENF-Fractie, en Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Andrej Plenković.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francis Zammit Dimech, Mercedes Bresso, Charles Tannock, Pavel Telička, Lynn Boylan, Reinhard Bütikofer, Marco Valli en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Andrej Plenković.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivo Belet, Ana Gomes, Ivica Tolić, Juan Fernando López Aguilar, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes en Jiří Payne.

Het woord wordt gevoerd door Andrej Plenković.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Henna Virkkunen, Maria Grapini, Franck Proust, Tanja Fajon, Bernd Lucke, Ivo Vajgl, Dubravka Šuica en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Andrej Plenković.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elmar Brok, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Charles Goerens, Georgios Kyrtsos, Costas Mavrides, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Miroslav Poche, Ivana Maletić en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Andrej Plenković.

Het debat wordt gesloten.


4. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mee dat de Spaanse autoriteiten bevestigd hebben dat het toegangsverbod tot de gevangenis van Estremera waarop Mark Demesmaeker heeft gewezen tijdens de vorige vergadreperiode (zie punt 11 van de notulen van 15.1.2018), rechtmatig is en in overeenstemming met het Spaanse recht.


VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Steeve Briois (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Steeve Briois [2017/2221(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0020)

Het woord werd gevoerd door:

David Coburn, vóór de stemming (de Voorzitter heeft kennis genomen van zijn woorden).


5.2. Overeenkomst EU-Brazilië voor wetenschappelijke en technologische samenwerking *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië [2017/0139(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0021)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de verlenging van de overeenkomst.


5.3. Instelling van een bijzondere commissie voor de vergunningsprocedure van de Unie voor pesticiden (stemming)

Ontwerpbesluit, ingediend overeenkomstig artikel 197 van het Reglement, door de Conferentie van voorzitters, over de instelling, bevoegdheden, aantal leden en duur van het mandaat van de speciale commissie Procedure van de Unie voor de goedkeuring van pesticiden (2018/2534(RSO)) (B8-0077/2018)

(Meerderheid van de leden van het Parlement en 2/3 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)0022)


5.4. Geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0023)

VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0023)


5.5. Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Julie Girling (A8-0003/2017)

Het debat heeft op 13 februari 2017 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 13.2.2017).

De stemming vond plaats op 15 februari 2017 (punt 7.7 van de notulen van 15.2.2017).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0024)

VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0024)


5.6. Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank (stemming)

Verslag over het jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank [2017/2124(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0025)


5.7. Versnelling van de innovatie op het gebied van schone energie (stemming)

Verslag over versnelling van innovatie op het gebied van schone energie [2017/2084(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0026)


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A8-0172/2017
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Janusz Korwin-Mikke (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (rapporteur) naar aanleiding van de woorden van Daniel Hannan en Janusz Korwin-Mikke) en Seán Kelly

Verslag Julie Girling - A8-0003/2017
Michaela Šojdrová, Nikos Androulakis, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Diane James en Igor Šoltes

Verslag Jonás Fernández - A8-0383/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Thomas Mann en Notis Marias

Verslag Jerzy Buzek - A8-0005/2018
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska en Christelle Lechevalier.


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.07 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Mairead MCGUINNESS
Ondervoorzitter


8. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de GUE/NGL-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Commissie ENVI: Jiří Maštálka in plaats van Josu Juaristi Abaunz

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


11. Nultolerantie tegenover genitale verminking van vrouwen (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-00003/2018) van Vilija Blinkevičiūtė, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: Nultolerantie ten aanzien van vrouwelijke genitale verminking (VGV) (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018)

Vilija Blinkevičiūtė licht de vraag toe.

Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Urszula Krupa, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Anna Maria Corazza Bildt, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Hedh, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, Margot Parker, Barbara Matera, Maria Noichl, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Patrick O'Flynn, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Linnéa Engström, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Julie Girling, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Patrick O'Flynn, Jaromír Štětina, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri en Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias en Beatriz Becerra Basterrechea.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—    Vilija Blinkevičiūtė, namens de Commissie FEMM, over nultolerantie ten aanzien van vrouwelijke genitale verminking (VGV) (2017/2936(RSP)) (B8-0068/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 7.2.2018.


12. Besluit over de EU-uitbreidingsstrategie - Westelijke Balkan (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Besluit over de EU-uitbreidingsstrategie - Westelijke Balkan (2018/2517(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door David McAllister, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Jaromír Kohlíček, Terry Reintke, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Sotirios Zarianopoulos, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Dimitrios Papadimoulis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Bronis Ropė, Jörg Meuthen, Franz Obermayr, Eduard Kukan, Tonino Picula, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Michèle Alliot-Marie, David Martin, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Sofia Sakorafa, Ignazio Corrao, Dubravka Šuica, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, László Tőkés, Demetris Papadakis, Tunne Kelam, Sergei Stanishev, Željana Zovko en Isabella De Monte.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Asim Ademov, Paul Tang, Georgios Kyrtsos, Alojz Peterle, Othmar Karas, Eva Maydell, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Ivana Maletić en Franc Bogovič.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Lampros Fountoulis, Milan Zver en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.


13. Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 105, lid 6, en artikel 106, lid 4, onder d), van het Reglement)

De Voorzitter herinnert eraan dat gisteren, maandag 5 februari 2018, in de plenaire vergadering kennis is gegeven van de aanbeveling van de Commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat wijzigingen in International Financial Reporting Standard 9 betreft (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018), en van de aanbeveling van de Commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 20 december 2017 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2358 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2359 wat betreft de toepassingsdatum ervan (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018) (punt 12 van de notulen van 5.2.2018).

Er is tegen deze aanbevelingen geen bezwaar gemaakt binnen de in artikel 105, lid 6, van het Reglement vastgestelde termijn van 24 uur.

Bijgevolg worden deze aanbevelingen geacht te zijn goedgekeurd en zullen ze worden gepubliceerd in de Aangenomen teksten van de vergadering van morgen, woensdag 7 februari 2018.


14. De situatie in Zimbabwe (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Zimbabwe (2017/3022(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, Janice Atkinson, namens de ENF-Fractie, David McAllister, Boris Zala, Eleni Theocharous, Ignazio Corrao, Olaf Stuger, Frank Engel, Ana Gomes, John Stuart Agnew, Michael Gahler, Francisco Assis, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Joachim Zeller en Adam Szejnfeld.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, James Carver, José Inácio Faria en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.


15. De huidige mensenrechtensituatie in Turkije - Situatie in Afrin, Syrië (debat)

Verklaringen van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De huidige mensenrechtensituatie in Turkije (2018/2527(RSP)) en de situatie in Afrin, Syrië (2018/2563(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaringen af.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Nadja Hirsch, namens de ALDE-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias en Eugen Freund.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues en Wajid Khan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward en José Inácio Faria.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.10 van de notulen van 8.2.2018.


16. Situatie in Venezuela (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Venezuela (2018/2559(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, José Inácio Faria en Carlos Zorrinho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Georgi Pirinski en Jonathan Arnott.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.11 van de notulen van 8.2.2018.


17. Situatie van de UNRWA (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie van de UNRWA (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund en Brando Benifei.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door João Pimenta Lopes.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.12 van de notulen van 8.2.2018.


18. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 617.443/OJME).


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.52 uur gesloten.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid