Indeks 
Protokół
PDF 235kWORD 74k
Wtorek, 6 lutego 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Debata z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem na temat przyszłości Europy (debata)
 4.Komunikat Przewodniczącego
 5.Głosowanie
  
5.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Steeve’a Brioisa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Umowa o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Powołanie komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (głosowanie)
  
5.4.Blokowanie geograficzne oraz inne formy dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności ***I (głosowanie)
  
5.5.Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne ***I (głosowanie)
  
5.6.Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r. (głosowanie)
  
5.7.Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Skład komisji
 11.Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (debata)
 12.Decyzje przyjęte w sprawie strategii rozszerzenia UE – Bałkany Zachodnie (debata)
 13.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu)
 14.Sytuacja w Zimbabwe (debata)
 15.Obecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji - Sytuacja w Afrinie (Syria) (debata)
 16.Sytuacja w Wenezueli (debata)
 17.Sytuacja UNRWA (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.10.


2. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie, w którym potępił niedawne zamachy terrorystyczne w Afganistanie, w imieniu Parlamentu złożył wyrazy solidarności z rodzinami ofiar i zapewnił o poparciu dla osób dążących na miejscu do znalezienia politycznego rozwiązania, które przywróci pokój w tym kraju.


3. Debata z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem na temat przyszłości Europy (debata)

Debata z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem na temat przyszłości Europy (2018/2533(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie wprowadzenie do debaty i wyjaśnił elektroniczną procedurę zgłoszeń z sali.

Głos zabrali: Andrej Plenković (premier Chorwacji) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, Matteo Salvini w imieniu grupy ENF i Zoltán Balczó niezrzeszony.

Głos zabrał Andrej Plenković.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Francis Zammit Dimech, Mercedes Bresso, Charles Tannock, Pavel Telička, Lynn Boylan, Reinhard Bütikofer, Marco Valli i Georgios Epitideios.

Głos zabrał Andrej Plenković.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ivo Belet, Ana Gomes, Ivica Tolić, Juan Fernando López Aguilar, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes i Jiří Payne.

Głos zabrał Andrej Plenković.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Henna Virkkunen, Maria Grapini, Franck Proust, Tanja Fajon, Bernd Lucke, Ivo Vajgl, Dubravka Šuica i Nicola Caputo.

Głos zabrał Andrej Plenković.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Elmar Brok, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Charles Goerens, Georgios Kyrtsos, Costas Mavrides, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Miroslav Poche, Ivana Maletić i Tibor Szanyi.

Głos zabrał Andrej Plenković.

Debata została zamknięta.


4. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący poinformował, że władze hiszpańskie potwierdziły prawidłowość i zgodność z prawem hiszpańskim zakazu wstępu do zakładu karnego w Estremerze, o którym podczas poprzedniej sesji powiadomił Mark Demesmaeker (zob. pkt 11 protokołu z dnia 15.1.2018).


PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Wniosek o uchylenie immunitetu Steeve’a Brioisa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Steeve’a Brioisa [2017/2221(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0020)

Wystąpienia

David Coburn, przed głosowaniem (Przewodnicząca przyjęła do wiadomości jego wypowiedź).


5.2. Umowa o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii [2017/0139(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0021)

Parlament wyraził zgodę na przedłużenie umowy.


5.3. Powołanie komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (głosowanie)

Projekt decyzji, złożony zgodnie z art. 197 Regulaminu, przez Konferencję Przewodniczących, w sprawie powołania komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu, jej zakresu odpowiedzialności, składu liczbowego i czasu trwania mandatu (2018/2534(RSO)) (B8-0077/2018)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu i 2/3 oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0022)


5.4. Blokowanie geograficzne oraz inne formy dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE [COM(2016)0289 - C8-0192/2016- 2016/0152(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0023)

OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0023)


5.5. Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia racjonalnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0003/2017)

Debata odbyła się dnia 13 lutego 2017 r. (pkt 13 protokołu z dnia 13.2.2017).

Głosowanie odbyło się dnia 15 lutego 2017 r. (pkt 7.7 protokołu z dnia 15.2.2017).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0024)

OŚWIADCZENIA KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0024)


5.6. Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie raportu rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2016 [2017/2124(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0025)


5.7. Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przyspieszenia innowacji w dziedzinie czystej energii [2017/2084(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0026)


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Róży Gräfin von Thun und Hohenstein - A8-0172/2017
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Janusz Korwin-Mikke (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (sprawozdawczyni) w odniesieniu do wypowiedzi Daniela Hannana i Janusza Korwin-Mikkego) i Seán Kelly

Sprawozdanie Julie Girling - A8-0003/2017
Michaela Šojdrová, Nikos Androulakis, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Diane James i Igor Šoltes

Sprawozdanie Jonása Fernándeza - A8-0383/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Thomas Mann i Notis Marias

Sprawozdanie Jerzego Buzka - A8-0005/2018
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska i Christelle Lechevalier.


7. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.07.)

PRZEWODNICTWO: Mairead MCGUINNESS
Wiceprzewodnicząca


8. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Skład komisji

Przewodniczący otrzymał od grupy GUE/NGL następujący wniosek o nominację:

komisja ENVI: Jiří Maštálka w miejsce Josu Juaristiego Abaunza

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


11. Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-00003/2018), które skierowała Vilija Blinkevičiūtė, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018)

Vilija Blinkevičiūtė rozwinęła pytanie.

Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Urszula Krupa w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annę Marię Corazzę Bildt, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Hedh, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, Margot Parker, Barbara Matera, Maria Noichl, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Patricka O'Flynna, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Linnéa Engström, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Julie Girling, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Patricka O'Flynna, Jaromír Štětina, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri i Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias i Beatriz Becerra Basterrechea.

Głos zabrała Věra Jourová.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—    Vilija Blinkevičiūtė, w imieniu komisji FEMM, w sprawie zerowej tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (2017/2936(RSP)) (B8-0068/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 7.2.2018.


12. Decyzje przyjęte w sprawie strategii rozszerzenia UE – Bałkany Zachodnie (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Decyzje przyjęte w sprawie strategii rozszerzenia UE – Bałkany Zachodnie (2018/2517(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: David McAllister w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Jaromír Kohlíček, Terry Reintke, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Sotirios Zarianopoulos, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Dimitrios Papadimoulis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Bronis Ropė, Jörg Meuthen, Franz Obermayr, Eduard Kukan, Tonino Picula, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Michèle Alliot-Marie, David Martin, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Sofia Sakorafa, Ignazio Corrao, Dubravka Šuica, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, László Tőkés, Demetris Papadakis, Tunne Kelam, Sergei Stanishev, Željana Zovko i Isabella De Monte.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Asim Ademov, Paul Tang, Georgios Kyrtsos, Alojz Peterle, Othmar Karas, Eva Maydell, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Ivana Maletić i Franc Bogovič.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Lampros Fountoulis, Milan Zver i Csaba Sógor.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Debata została zamknięta.


13. Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu)

Przewodniczący przypomniał, że zalecenie komisji ECON w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zmian międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018) i zalecenie komisji ECON w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/2358 i rozporządzenie delegowane (UE) 2017/2359 w odniesieniu do ich dat rozpoczęcia stosowania (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018) zostały ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w poniedziałek 5 lutego 2018 r. (pkt 12 protokołu z dnia 5.2.2018).

W terminie 24 godzin określonym w art. 105 ust. 6 Regulaminu nie zgłoszono sprzeciwu wobec tych zaleceń.

W związku z tym zalecenia uznano za przyjęte i zostaną one opublikowane wśród tekstów przyjętych na posiedzeniu w dniu jutrzejszym, tj. w środę 7 lutego 2018 r.


14. Sytuacja w Zimbabwe (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Zimbabwe (2017/3022(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, Janice Atkinson w imieniu grupy ENF, David McAllister, Boris Zala, Eleni Theocharous, Ignazio Corrao, Olaf Stuger, Frank Engel, Ana Gomes, John Stuart Agnew, Michael Gahler, Francisco Assis, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Joachim Zeller i Adam Szejnfeld.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, James Carver, José Inácio Faria i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


15. Obecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji - Sytuacja w Afrinie (Syria) (debata)

Oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Obecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji (2018/2527(RSP)) i Sytuacja w Afrinie (Syria) (2018/2563(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenia.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Nadja Hirsch w imieniu grupy ALDE, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias i Eugen Freund.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues i Wajid Khan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward i José Inácio Faria.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.10 protokołu z dnia 8.2.2018.


16. Sytuacja w Wenezueli (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Wenezueli (2018/2559(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, José Inácio Faria i Carlos Zorrinho.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Georgi Pirinski i Jonathan Arnott.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.11 protokołu z dnia 8.2.2018.


17. Sytuacja UNRWA (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja UNRWA (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund i Brando Benifei.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał João Pimenta Lopes.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.12 protokołu z dnia 8.2.2018.


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 617.443/OJME).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.52.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności