Zoznam 
Zápisnica
PDF 235kWORD 74k
Utorok, 6. februára 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Diskusia s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovićom o budúcnosti Európy (rozprava)
 4.Oznámenie predsedníctva
 5.Hlasovanie
  
5.1.Žiadosť o zbavenie imunity Steeva Brioisa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Dohoda o vedeckej a technologickej spolupráci medzi EÚ a Brazíliou *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Zriadenie osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (hlasovanie)
  
5.4.Geografické blokovanie a iné formy diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla ***I (hlasovanie)
  
5.5.Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií ***I (hlasovanie)
  
5.6.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 (hlasovanie)
  
5.7.Urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Zloženie výborov
 11.Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (rozprava)
 12.Rozhodnutie prijaté v súvislosti so stratégiou rozširovania EÚ – západný Balkán (rozprava)
 13.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 105 ods. 6 a článok 106 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)
 14.Situácia v Zimbabwe (rozprava)
 15.Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku - Situácia v Afríne (Sýria) (rozprava)
 16.Situácia vo Venezuele (rozprava)
 17.Situácia UNRWA (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.10 h.


2. Vyhlásenie predsedníctva

Predsedajúci predniesol vyhlásenie, v ktorom odsúdil nedávne teroristické atentáty v Afganistane a vyjadril solidaritu Parlamentu s rodinami obetí a svoju podporu tým, ktorí na mieste vyvíjajú úsilie s cieľom nájsť politické riešenie na dosiahnutie mieru v krajine.


3. Diskusia s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovićom o budúcnosti Európy (rozprava)

Diskusia s chovátskym premiérom Andrejom Plenkovićom o budúcnosti Európy (2018/2533(RSP))

Predsedajúci predniesol úvod s cieľom predstaviť rozpravu a vysvetliť elektornický postup catch the eye.

Vystúpili: Andrej Plenković (chorvátsky ministerský predseda) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, Matteo Salvini v mene skupiny ENF a Zoltán Balczó – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Andrej Plenković.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Francis Zammit Dimech, Mercedes Bresso, Charles Tannock, Pavel Telička, Lynn Boylan, Reinhard Bütikofer, Marco Valli a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpil Andrej Plenković.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivo Belet, Ana Gomes, Ivica Tolić, Juan Fernando López Aguilar, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes a Jiří Payne.

V rozprave vystúpil Andrej Plenković.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Henna Virkkunen, Maria Grapini, Franck Proust, Tanja Fajon, Bernd Lucke, Ivo Vajgl, Dubravka Šuica a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpil Andrej Plenković.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elmar Brok, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Charles Goerens, Georgios Kyrtsos, Costas Mavrides, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Miroslav Poche, Ivana Maletić a Tibor Szanyi.

V rozprave vystúpil Andrej Plenković.

Rozprava sa skončila.


4. Oznámenie predsedníctva

Predsedajúci oznámil, že španielske orgány potvrdili regulárnosť zákazu prístupu do väznice v Estremera a jeho súlad so španielskym právom, na ktorý upozornil Mark Demesmaeker na poslednej schôdzi (pozri bod 11 zápisnice zo dňa 15.1.2018).


PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Žiadosť o zbavenie imunity Steeva Brioisa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Steeva Brioisa [2017/2221(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0020)

Vystúpenia:

David Coburn, pred hlasovaním (predsedajúca zobrala na vedomie jeho pripomienku).


5.2. Dohoda o vedeckej a technologickej spolupráci medzi EÚ a Brazíliou *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technologickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou [2017/0139(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0021)

Parlament udelil súhlas s obnovením dohody.


5.3. Zriadenie osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia, predložený v súlade s článkom 197 rokovacieho poriadku Konferenciou predsedov, o zriadení, pôsobnosti, počte členov a funkčnom období osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (2018/2534(RSO)) (B8-0077/2018)

(Väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 2/3 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)0022)


5.4. Geografické blokovanie a iné formy diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválená (P8_TA(2018)0023)

VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2018)0023)


5.5. Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0003/2017)

Rozprava sa konala 13. februára 2017 (bod 13 zápisnice zo dňa 13.2.2017).

Hlasovanie sa uskutočnilo 15. februára 2017 (bod 7.7 zápisnice zo dňa 15.2.2017).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválená (P8_TA(2018)0024)

DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

Schválené (P8_TA(2018)0024)


5.6. Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 (hlasovanie)

Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2016 [2017/2124(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0025)


5.7. Urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie (hlasovanie)

Správa o urýchlení inovácií v oblasti čistej energie [2017/2084(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0026)


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A8-0172/2017
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Janusz Korwin-Mikke, (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (spravodajkyňa) po pripomienke Daniela Hannana a Janusza Korwina-Mikkeho) a Seán Kelly

Správa: Julie Girling - A8-0003/2017
Michaela Šojdrová, Nikos Androulakis, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Diane James a Igor Šoltes

Správa: Jonás Fernández - A8-0383/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Thomas Mann a Notis Marias

Správa: Jerzy Buzek - A8-0005/2018
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska a Christelle Lechevalier.


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.07 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Mairead MCGUINNESS
podpredsedníčka


8. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Zloženie výborov

Predsedajúci dostal od skupiny GUE/NGL túto žiadosť o menovanie:

výbor ENVI: Jiří Maštálka namiesto Josua Juaristiho Abaunza

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.


11. Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-00003/2018) ktorú položila Vilija Blinkevičiūtė, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018)

Vilija Blinkevičiūtė rozvinula otázku.

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Urszula Krupa v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anna Maria Corazza Bildt, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Hedh, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, Margot Parker, Barbara Matera, Maria Noichl, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Patrick O'Flynn, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Linnéa Engström, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Julie Girling, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Patrick O'Flynn, Jaromír Štětina, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri a Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias a Beatriz Becerra Basterrechea.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—    Vilija Blinkevičiūtė, v mene výboru FEMM, o nulovej tolerancii voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov ((2017/2936(RSP))(RSP)) (B8-0068/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 7.2.2018.


12. Rozhodnutie prijaté v súvislosti so stratégiou rozširovania EÚ – západný Balkán (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Rozhodnutie prijaté v súvislosti so stratégiou rozširovania EÚ – západný Balkán (2018/2517(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: David McAllister v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Jaromír Kohlíček, Terry Reintke, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Sotirios Zarianopoulos, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Dimitrios Papadimoulis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Bronis Ropė, Jörg Meuthen, Franz Obermayr, Eduard Kukan, Tonino Picula, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Michèle Alliot-Marie, David Martin, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Sofia Sakorafa, Ignazio Corrao, Dubravka Šuica, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, László Tőkés, Demetris Papadakis, Tunne Kelam, Sergei Stanishev, Željana Zovko a Isabella De Monte.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Asim Ademov, Paul Tang, Georgios Kyrtsos, Alojz Peterle, Othmar Karas, Eva Maydell, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Ivana Maletić a Franc Bogovič.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Lampros Fountoulis, Milan Zver a Csaba Sógor.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Rozprava sa skončila.


13. Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 105 ods. 6 a článok 106 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)

Predseda pripomenul, že odporúčanie výboru ECON nevzniesť námietku voči návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o zmeny medzinárodného štandardu finančného výkazníctva 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018), a odporúčanie výboru ECON nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) z 20. decembra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/2358 a delegované nariadenie (EÚ) 2017/2359, pokiaľ ide o ich dátumy začatia uplatňovania (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018), boli oznámené v pléne včera v pondelok 5. februára 2018 (bod 12 zápisnice zo dňa 5.2.2018).

Žiadna námietka nebola vznesená v lehote 24 hodín, stanovenej v článku 105 ods.6 rokovacieho poriadku.

Tieto odporúčania sú preto považované za schválené a budú uverejnené v prijatých textoch z rokovania zajtra v stredu 7. februára 2018.


14. Situácia v Zimbabwe (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Zimbabwe (2017/3022(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, Janice Atkinson v mene skupiny ENF, David McAllister, Boris Zala, Eleni Theocharous, Ignazio Corrao, Olaf Stuger, Frank Engel, Ana Gomes, John Stuart Agnew, Michael Gahler, Francisco Assis, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Joachim Zeller a Adam Szejnfeld.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, James Carver, José Inácio Faria a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


15. Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku - Situácia v Afríne (Sýria) (rozprava)

Vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku (2018/2527(RSP)) et Situácia v Afríne (Sýria) (2018/2563(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhláseniami.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Nadja Hirsch v mene skupiny ALDE, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias a Eugen Freund.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues a Wajid Khan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.10 zápisnice zo dňa 8.2.2018.


16. Situácia vo Venezuele (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia vo Venezuele (2018/2559(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, José Inácio Faria a Carlos Zorrinho.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Georgi Pirinski a Jonathan Arnott.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.11 zápisnice zo dňa 8.2.2018.


17. Situácia UNRWA (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia UNRWA (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpil: Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund a Brando Benifei.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil João Pimenta Lopes.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.12 zápisnice zo dňa 8.2.2018.


18. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 617.443/OJME).


19. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.52 h.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Posledná úprava: 22. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia