Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 7. februar 2018 - Strasbourg

3. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)

Formanden meddelte, at han havde modtaget en anmodning fra PPE-Gruppen om afstemning om ENVIs afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning og indberetning af nyt tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Ordfører: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018), som meddelt i protokollen af mandag den 5. februar 2018 (punkt 10 i protokollen af 5.2.2018).

Formanden havde ligeledes modtaget en anmodning fra ENF-Gruppen og EFDD-Gruppen om afstemning om LIBEs afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Ordfører: Daniel Dalton (A8-0018/2018), som meddelt i protokollen af mandag den 5. februar 2018 (punkt 10 i protokollen af 5.2.2018).

Afstemningen ville finde sted den følgende dag.

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, vedrørende de andre afgørelser om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen af mandag den 5. februar 2018 (punkt 10 i protokollen af 5.2.2018).

ECON og JURI kunne således indlede forhandlingerne efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, fastsatte frist.

Seneste opdatering: 19. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik