Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2054(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0007/2018

Ingivna texter :

A8-0007/2018

Debatter :

PV 07/02/2018 - 4
CRE 07/02/2018 - 4

Omröstningar :

PV 07/02/2018 - 7.2
CRE 07/02/2018 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0029

Protokoll
Onsdagen den 7 februari 2018 - Strasbourg

4. Europaparlamentets sammansättning (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om Europaparlamentets sammansättning [2017/2054(INL)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Danuta Maria Hübner och Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Danuta Maria Hübner och Pedro Silva Pereira redogjorde för betänkandet.

Talare: György Schöpflin för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Paulo Rangel, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Pascal Durand, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, Diane James, Markus Pieper, Ramón Jáuregui Atondo, Ulrike Trebesius, Charles Goerens, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Claudia Țapardel, Anneleen Van Bossuyt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cristian Dan Preda, Evelyn Regner, Othmar Karas, Monika Beňová, Jérôme Lavrilleux, Paul Tang, Dubravka Šuica, Alfred Sant och Michaela Šojdrová.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Hilde Vautmans, ställde en fråga ("blått kort") till Michaela Šojdrová, som besvarade frågan, Andrejs Mamikins, Elmar Brok, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nuno Melo, och Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Max Andersson, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, António Marinho e Pinto, Georgios Epitideios och Anneli Jäätteenmäki.

Talare: Danuta Maria Hübner och Pedro Silva Pereira.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 7.2.2018.

Senaste uppdatering: 19 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy