Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

7.1. Πρόωρη λήξη καθηκόντων Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
CRE

Πρόταση απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού: Πρόωρη λήξη καθηκόντων Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ryszard Czarnecki) (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2018)

(Πλειοψηφία επί του συνόλου των βουλευτών του ΕΚ και 2/3 των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)
Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180α παράγραφος 2 του Κανονισμού)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.2.2018)

Ο Πρόεδρος διευκρινίζει ότι, για τον καθορισμό της πλειοψηφίας των 2/3, υπολογίζονται μόνον οι ψήφοι "υπέρ" και "κατά", σύμφωνα με το άρθρο 178 παράγραφος 3 του Κανονισμού.

Παρεμβαίνουν οι Ryszard Antoni Legutko, για να αμφισβητήσει αυτόν τον τρόπο υπολογισμού στην εν λόγω ψηφοφορία αφού αυτή βασίζεται στο άρθρο 21 του Κανονισμού (ο Πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι ισχύει το άρθρο 178 στην εν λόγω ψηφοφορία), και Richard Corbett, μέλος της επιτροπής AFCO, για να ταχθεί υπέρ της ερμηνείας του άρθρου 178 που έδωσε ο Πρόεδρος.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται

Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου