Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Danuta Maria Hübner και Pedro Silva Pereira - A8-0007/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Jonathan Arnott, Zoltán Balczó, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Νότης Μαριάς, Stanislav Polčák, Janusz Korwin-Mikke και Daniel Hannan

Έκθεση Esteban González Pons - A8-0006/2018
Jonathan Arnott, Νότης Μαριάς, Stanislav Polčák και Jasenko Selimovic

Μηδενική ανοχή στο θέμα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων - (2017/2936(RSP)) – B8-0068/2018
Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák και Jonathan Arnott.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Danuta Jazłowiecka, σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης των αιτιολογήσεων ψήφου (η Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), και Jonathan Arnott σχετικά με την πρόωρη λήξη καθηκόντων Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ryszard Czarnecki) (η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή, διότι δεν γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου σχετικά με το θέμα αυτό).

Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου