Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 7 февруари 2018 г. - Страсбург

13. Последиците за европейските граждани от нарастващите социално-икономически неравенства (разискване по актуални въпроси)
Пълни стенографски протоколи

Последиците за европейските граждани от нарастващите социално-икономически неравенства (2018/2558(RSP))

Изказа се Udo Bullmann, за да започне разискването, предложено от групата S&D.

Изказаха се: Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: David Casa, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Sofia Ribeiro, Jeppe Kofod, Joachim Starbatty, Yana Toom, Marisa Matias, Terry Reintke, Rolandas Paksas, Deirdre Clune, Agnes Jongerius, Zbigniew Kuźmiuk, Marian Harkin, João Pimenta Lopes, Bill Etheridge, Anne Sander, Javi López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Paloma López Bermejo, David Coburn, Csaba Sógor, Kathleen Van Brempt, Ulrike Trebesius, Dennis de Jong, Krzysztof Hetman, Георги Пирински, Eleonora Forenza, Geoffroy Didier, Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez и Michaela Šojdrová.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Моника Панайотова.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 19 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност