Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

13. Οι επιπτώσεις της διεύρυνσης των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στους ευρωπαίους πολίτες Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων
CRE

Οι επιπτώσεις της διεύρυνσης των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στους ευρωπαίους πολίτες (2018/2558(RSP))

Παρεμβαίνει ο Udo Bullmann για να ξεκινήσει η συζήτηση που πρότεινε η ομάδα S&D.

Παρεμβαίνουν οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι David Casa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Sofia Ribeiro, Jeppe Kofod, Joachim Starbatty, Yana Toom, Marisa Matias, Terry Reintke, Rolandas Paksas, Deirdre Clune, Agnes Jongerius, Zbigniew Kuźmiuk, Marian Harkin, João Pimenta Lopes, Bill Etheridge, Anne Sander, Javi López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Paloma López Bermejo, David Coburn, Csaba Sógor, Kathleen Van Brempt, Ulrike Trebesius, Dennis de Jong, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Eleonora Forenza, Geoffroy Didier, Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου