Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 7 lutego 2018 r. - Strasburg

13. Konsekwencje pogłębiania się nierówności społeczno-gospodarczych dla obywateli europejskich (debata na aktualny temat)
Pełne sprawozdanie

Konsekwencje pogłębiania się nierówności społeczno-gospodarczych dla obywateli europejskich (2018/2558(RSP))

Głos zabrał Udo Bullmann, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę S&D.

Głos zabrali: Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: David Casa w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Sofia Ribeiro, Jeppe Kofod, Joachim Starbatty, Yana Toom, Marisa Matias, Terry Reintke, Rolandas Paksas, Deirdre Clune, Agnes Jongerius, Zbigniew Kuźmiuk, Marian Harkin, João Pimenta Lopes, Bill Etheridge, Anne Sander, Javi López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Paloma López Bermejo, David Coburn, Csaba Sógor, Kathleen Van Brempt, Ulrike Trebesius, Dennis de Jong, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Eleonora Forenza, Geoffroy Didier, Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez i Michaela Šojdrová.

Głos zabrali: Marianne Thyssen i Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności