Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 7 februari 2018 - Strasbourg

13. Konsekvenserna av de ökande socioekonomiska ojämlikheterna för de europeiska medborgarna (debatt om en aktuell fråga)
Fullständigt förhandlingsreferat

Konsekvenserna av de ökande socioekonomiska ojämlikheterna för de europeiska medborgarna (2018/2558(RSP))

Talare: Udo Bullmann som inledde debatten som hade föreslagits av S&D-gruppen.

Talare: Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: David Casa för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Sofia Ribeiro, Jeppe Kofod, Joachim Starbatty, Yana Toom, Marisa Matias, Terry Reintke, Rolandas Paksas, Deirdre Clune, Agnes Jongerius, Zbigniew Kuźmiuk, Marian Harkin, João Pimenta Lopes, Bill Etheridge, Anne Sander, Javi López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Paloma López Bermejo, David Coburn, Csaba Sógor, Kathleen Van Brempt, Ulrike Trebesius, Dennis de Jong, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Eleonora Forenza, Geoffroy Didier, Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez och Michaela Šojdrová.

Talare: Marianne Thyssen och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 19 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy