Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/3019(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000099/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000099/2017 (B8-0002/2018)

Συζήτηση :

PV 07/02/2018 - 14
CRE 07/02/2018 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

14. Μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου της ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000099/2017) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής AFCO, προς το Συμβούλιο: Μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου της ΕΕ (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018)

Η Danuta Maria Hübner αναπτύσσει την ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Ο Jo Leinen αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Paulo Rangel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jo Leinen, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Bernd Lucke, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Elmar Brok, Sven Giegold, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Claudia Țapardel, Ruža Tomašić και Ramón Jáuregui Atondo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Max Andersson, Νότης Μαριάς και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνει η Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου