Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 7 февруари 2018 г. - Страсбург

15. Заплахи за принципите на правовата държава, произтичащи от реформата на съдебната система в Румъния (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Заплахи за принципите на правовата държава, произтичащи от реформата на съдебната система в Румъния (2018/2512(RSP))

Изказаха се: Dan Nica и Sophia in 't Veld относно начина на организация на разискването (Председателят констатира, че Съветът има представител и разискването може да се състои).

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Roberta Metsola, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Laurenţiu Rebega, от името на групата ENF, Traian Ungureanu, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Tanja Fajon, Helga Stevens, Norica Nicolai, Eva Joly, Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Monica Macovei, Renate Weber, Seán Kelly, Claude Moraes, Mircea Diaconu, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Michał Boni, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Claudia Țapardel, и Ioan Mircea Paşcu.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Daniel Buda, Dan Nica, László Tőkés и Cristian Dan Preda, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Victor Boştinaru.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Maria Gabriela Zoană, Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Emilian Pavel и Andi Cristea.

Изказаха се: Věra Jourová и Моника Панайотова.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 19 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност