Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

15. Κίνδυνοι για το κράτος δικαίου από τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος της Ρουμανίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κίνδυνοι για το κράτος δικαίου από τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος της Ρουμανίας (2018/2512(RSP))

Παρεμβαίνουν οι Dan Nica και Sophia in 't Veld σχετικά με τις λεπτομέρειες διεξαγωγής αυτής της συζήτησης (ο κ. Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Συμβούλιο εκπροσωπείται και ότι η συζήτηση μπορεί να διεξαχθεί).

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laurenţiu Rebega, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Traian Ungureanu, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Tanja Fajon, Helga Stevens, Norica Nicolai, Eva Joly, Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Monica Macovei, Renate Weber, Seán Kelly, Claude Moraes, Mircea Diaconu, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Michał Boni, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Claudia Țapardel, και Ioan Mircea Paşcu.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Daniel Buda, Dan Nica, László Tőkés και Cristian Dan Preda, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Victor Boştinaru.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Maria Gabriela Zoană, Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Emilian Pavel και Andi Cristea.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου