Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0274(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0132/2017

Разисквания :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Гласувания :

PV 08/02/2018 - 12.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0037

Протокол
Сряда, 7 февруари 2018 г. - Страсбург

16. Гаранционен фонд за външни дейности ***I - Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза ***I
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Eider Gardiazabal Rubial представя докладите.

Изказа се Nirj Deva (докладчик по становището на комисията DEVE).

Изказаха се: Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ) и Werner Hoyer (председател на ЕИБ).

Изказаха се: Eduard Kukan (докладчик по становището на комисията AFET), Siegfried Mureşan, от името на групата PPE, Isabelle Thomas, от името на групата S&D, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, David Coburn, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Żółtek, от името на групата ENF, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, André Elissen, Eleftherios Synadinos и Paul Rübig.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се: Daniele Viotti, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Nicola Caputo.

Изказаха се: Werner Hoyer, Jyrki Katainen и Eider Gardiazabal Rubial.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.7 и точка 12.8 от протокола от 8.2.2018 г.

Последно осъвременяване: 19 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност