Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0274(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0132/2017

Συζήτηση :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Ψηφοφορία :

PV 08/02/2018 - 12.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0037

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

16. Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις ***I - Εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης ***I
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 σχετικά με την ίδρυση Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ με την οποία χορηγείται εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Η Eider Gardiazabal Rubial παρουσιάζει τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει ο Nirj Deva (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE).

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Werner Hoyer (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων).

Παρεμβαίνουν οι Eduard Kukan (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Siegfried Mureşan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabelle Thomas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Żółtek, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, André Elissen, Ελευθέριος Συναδινός και Paul Rübig.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Daniele Viotti, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Werner Hoyer, Jyrki Katainen και Eider Gardiazabal Rubial.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.7 και σημείο 12.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.2.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου