Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

18. Συρρίκνωση του χώρου για την κοινωνία των πολιτών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συρρίκνωση του χώρου για την κοινωνία των πολιτών (201/2529(RSP))

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Péter Niedermüller, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan, Asim Ademov, Enrique Guerrero Salom, Francis Zammit Dimech, Cécile Kashetu Kyenge και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου