Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2531(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000101/2017 (B8-0003/2018)

Συζήτηση :

PV 07/02/2018 - 19
CRE 07/02/2018 - 19

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

19. Η κατάσταση των γυναικών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η στήριξή τους από την ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000102/2017) που κατέθεσαν οι Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Rosa Estaràs Ferragut, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke και Ernest Urtasun Domènech, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση των γυναικών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η στήριξή τους από την ΕΕ (2017/2531(RSP)) (B8-0004/2018)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000101/2017) που κατέθεσαν οι Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Rosa Estaràs Ferragut, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Terry Reintke και Ernest Urtasun Domènech, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση των γυναικών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η στήριξή τους από την ΕΕ (2017/2531(RSP)) (B8-0003/2018)

Οι Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Liliana Rodrigues, Arne Gericke, Ángela Vallina, Ernest Urtasun και Izaskun Bilbao Barandica αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής), εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και εξ ονόματος της Επιτροπής, απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pina Picierno, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Csaba Sógor, Inés Ayala Sender, Lola Sánchez Caldentey και Julie Ward.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Caterina Chinnici.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου