Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 7 февруари 2018 г. - Страсбург

20. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на гръцки език на Делегиран регламент (ЕС) 2017/86 за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов на някои дънни видове в Средиземно море (C(2018)00227 - 2018/2540(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 22 януари 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с промените на стойностите на масата на новите пътнически леки автомобили, регистрирани през 2014, 2015 и 2016 година (C(2018)00228 - 2018/2544(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 януари 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за процедурите за изключване на сделките с нефинансови контрагенти, установени в трета държава, от капиталовото изискване за риска от корекция на кредитната оценка (C(2018)00256 - 2018/2547(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 24 януари 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегирано решение на Комисията относно приложимата система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на осигурителните устройства, използвани при строежи и предназначени за предотвратяване на падането на лица от височина или за спиране на падането от височина, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета (C(2018)00287 - 2018/2549(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 25 януари 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на испански език на Делегиран регламент (ЕС) № 812/2013 на Комисията за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водоподгреватели, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода и комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение (C(2018)00292 - 2018/2543(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 януари 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/127 на Комисията във връзка с изискванията за белтъците за преходните храни (C(2018)00438 - 2018/2556(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 29 януари 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

Решение на Комисията относно оттеглянето на следния делегиран акт:

- Оттегляне на Делегиран регламент (C(2017)06261) на Комисията от 25 септември 2017 година за поправка на текста на испански език на Делегиран регламент (ЕС) № 812/2013 на Комисията за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водоподгреватели, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода и комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение (C(2018)00234 - C(2017)06261 - 2017/2862(DEA))

Дата на получаване: 18 януари 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

Последно осъвременяване: 19 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност