Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

20. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση της έκδοσης στην ελληνική γλώσσα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EΕ) 2017/86 για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στη Μεσόγειο θάλασσα (C(2018)00227 - 2018/2540(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 22 Ιανουαρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εξέλιξη της μάζας των νέων επιβατικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν τα έτη 2014, 2015 και 2016 (C(2018)00228 - 2018/2544(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 23 Ιανουαρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI, ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις διαδικασίες εξαίρεσης συναλλαγών με μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους εγκατεστημένους σε τρίτη χώρα από την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης (C(2018)00256 - 2018/2547(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 24 Ιανουαρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το εφαρμοστέο σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης των διατάξεων αγκύρωσης που χρησιμοποιούνται σε δομικά έργα και προορίζονται να αποτρέπουν την πτώση προσώπων από ύψος ή να ανακόπτουν πτώσεις από ύψος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2018)00287 - 2018/2549(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 25 Ιανουαρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση της ισπανικής γλωσσικής έκδοσης του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 812/2013 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των θερμαντήρων νερού, των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού και των συγκροτημάτων θερμαντήρα νερού και ηλιακής συσκευής (C(2018)00292 - 2018/2543(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 23 Ιανουαρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/127 της Επιτροπής όσον αφορά τις απαιτήσεις πρωτεΐνης στα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας (C(2018)00438 - 2018/2556(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 29 Ιανουαρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την ανάκληση της ακόλουθης κατ' εξουσιοδότηση πράξης:

- Ανάκληση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού [C(2017)06261] της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη διόρθωση της ισπανικής γλωσσικής έκδοσης του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 812/2013 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των θερμαντήρων νερού, των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού και των συγκροτημάτων θερμαντήρα νερού και ηλιακής συσκευής - [C(2018)00234 - C(2017)06261 - 2017/2862(DEA)]

Ημερομηνία παραλαβής: 18 Ιανουαρίου 2018

Αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου