Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 7. februára 2018 - Štrasburg

20. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje grécke znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/86, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Stredozemnom mori (C(2018)00227 - 2018/2540(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. januára 2018

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009, pokiaľ ide o vývoj hmotnosti nových osobných automobilov evidovaných v roku 2014, 2015 a 2016 (C(2018)00228 - 2018/2544(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. januára 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre postupy na vylúčenie transakcií s nefinančnými protistranami usadenými v tretej krajine z požiadavky na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok (C(2018)00256 - 2018/2547(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 24. januára 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované rozhodnutie Komisie o uplatniteľnom systéme posudzovania a overovania nemennosti parametrov kotviacich zariadení používaných na stavebné práce a určených na zabránenie pádu osôb z výšky alebo na zastavenie pádu z výšky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (C(2018)00287 - 2018/2549(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 25. januára 2018

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje španielske jazykové znenie delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 812/2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody a zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zariadenia energetickými štítkami (C(2018)00292 - 2018/2543(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. januára 2018

predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/127, pokiaľ ide o požiadavky na bielkoviny v prípade následnej dojčenskej výživy (C(2018)00438 - 2018/2556(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. januára 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

Rozhodnutie Komisie o zrušení tohto delegovaného aktu:

- Zrušenie delegovaného nariadenia Komisie (C(2017)06261) z 25. septembra 2017, ktorým sa opravuje španielske jazykové znenie delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 812/2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody a zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zariadenia energetickými štítkami (C(2018)00234 - C(2017)06261 - 2017/2862(DEA))

Dátum prijatia: 18. januára 2018

predložené gestorskému výboru: ITRE

Posledná úprava: 19. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia