Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 7 февруари 2018 г. - Страсбург

21. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ацибензолар-S-метил, бензовиндифлупир, бифентрин, биксафен, хлорантранилипрол, делтаметрин, флоникамид, флуазифоп-П, изофетамид, метрафенон, пендиметалин и тефлубензурон във и върху определени продукти (D054259/02 - 2018/2536(RPS) - срок: 20 март 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлорпирифос, хлорпирифос-метил и трихлопир във или върху определени продукти (D054260/03 - 2018/2538(RPS) - срок: 20 март 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията относно секторния референтен документ за най-добри практики за управление по околна среда, секторни показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на публичната администрация съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (D054598/01 - 2018/2537(RPS) - срок: 20 април 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за поправка на текста на полски език на Регламент (ЕС) № 1321/2014 относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи (D054617/01 - 2018/2539(RPS) - срок: 22 април 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Регламент на Комисията за поправка на Регламент (ЕС) № 546/2011 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на единните принципи за оценка и разрешаване на продукти за растителна защита (D054666/02 - 2018/2525(RPS) - срок: 17 април 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: AGRI, IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (D054854/01 - 2018/2548(RPS) - срок: 25 април 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

Последно осъвременяване: 19 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност