Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 7. února 2018 - Štrasburk

21. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl, benzovindiflupyr, bifenthrin, bixafen, chlorantraniliprol, deltamethrin, flonikamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimethalin a teflubenzuron v některých produktech nebo na jejich povrchu (D054259/02 - 2018/2536(RPS) - lhůta: 20. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl a triklopyr v některých produktech a na jejich povrchu (D054260/03 - 2018/2538(RPS) - lhůta: 20. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise o odvětvovém referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví veřejné správy podle nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (D054598/01 - 2018/2537(RPS) - lhůta: 20. dubna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se opravuje polské znění nařízení (EU) č. 1321/2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (D054617/01 - 2018/2539(RPS) - lhůta: 22. dubna 2018)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se opravuje nařízení Komise (EU) č. 546/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o jednotné zásady pro hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin (D054666/02 - 2018/2525(RPS) - lhůta: 17. dubna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI, IMCO

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (D054854/01 - 2018/2548(RPS) - lhůta: 25. dubna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

Poslední aktualizace: 19. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí