Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

21. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες acibenzolar-S-methyl, benzovindiflupyr, bifenthrin, bixafen, chlorantraniliprole, deltamethrin, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenone, pendimethalin και teflubenzuron μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D054259/02 - 2018/2536(RPS) - προθεσμία: 20 Μαρτίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl και triclopyr μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D054260/03 - 2018/2538(RPS) - προθεσμία: 20 Μαρτίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το τομεακό έγγραφο αναφοράς για τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, τους δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων ανά τομέα και τους δείκτες αναφοράς της αριστείας για τον τομέα της δημόσιας διοίκησης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (D054598/01 - 2018/2537(RPS) - προθεσμία: 20 Απριλίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση της πολωνικής γλωσσικής έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα (D054617/01 - 2018/2539(RPS) - προθεσμία: 22 Απριλίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (D054666/02 - 2018/2525(RPS) - προθεσμία: 17 Απριλίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI, IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) (D054854/01 - 2018/2548(RPS) - προθεσμία: 25 Απριλίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου